Catechismus


DE GEWONE GEBEDEN VAN DE CHRISTENMENS
 
 
 
INLEIDING
 
Eerste les
 
  De christelijke leer
 
 
 
Tweede les
 
 De geloofsbronnen
 
 
11. Welke waarheden moeten wij geloven?

12. Hoe kennen wij met zekerheid de waarheden die God geopenbaard heeft?

13. Waarin zijn de waarheden bevat die de heilige Kerk ons voorhoudt te geloven?

14. Wat verstaat men door de heilige Schrift?

15. Is het raadzaam de heilige Schrift te lezen?

16. Wat verstaat men door de Overlevering of Traditie?

17. Noem enkele geopenbaarde waarheden die in de heilige Schrift niet geschreven staan?

18. Wat is een mysterie of geloofsgeheim?

19. Waarin zijn de voornaamste geloofswaarheden samengevat?Derde les 
 
•  I. God  
 
Art. :1: Ik geloof in God,  
 
 
 
30. Is er meer dan één God?

31. Hoeveel goddelijke personen zijn er?

32. Waarom zijn de drie goddelijke Personen maar één God?

33. Wat is het mysterie van de Heilige Drie­vuldigheid?

34. Heeft elk van de drie goddelijke Personen al de goddelijke volmaaktheden of eigenschappen?

35. Worden sommige goddelijke eigenschappen toegeschreven aan één Persoon in het bijzonder?GOD DE VADER EN DE SCHEPPING  
 
VIERDE LES  
 
I. De schepping van de wereld en de goddelijke Voorzienigheid  
 
Art. :1: (Ik geloof in God) de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
 
 
III. De mens en de erfzonde  
 
47. Wat is de mens?

48. Wat is de ziel?

49. Hoe is de ziel geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God?

50. Is de ziel onsterfelijk?

51. Waartoe is de mens geschapen?

52. Wie waren de stamouders van het menselijk geslacht?

53. Hoe heeft God onze stamouders gemaakt?

54. In welke staat heeft God Adam en Eva geschapen?

55. Welke bovennatuurlijke gave schonk God aan Adam?

56. Welke gaven schonk God nog aan Adam, buiten de heiligmakende genade?

57. Heeft Adam deze uitmuntende gaven alleen voor zichzelf ontvangen?

58. Is Adam aan God getrouw gebleven?

59. Wat verloor Adam door zijn zonde?

60. Is de zonde van Adam overgegaan op zijn nakomelingen?

61. Wat is de erfzonde?

62. Waarom noemt men de staat van zonde waarin wij geboren worden, erfzonde?

63. Is er één menselijk schepsel vrij gebleven van de erfzonde?GOD DE ZOON  
 
DE MENSWORDING EN DE VERLOSSING  
 
VIJFDE LES  
 
De menswording: Onze Heer Jezus-Christus
Art. :2: En (ik geloof) in Jezus-Christus, zijn enige Zoon, onze Heer:
Art. :3: Die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria:  
 
 
I. Christus' verborgen en openbaar leven  
 
 
Art. :4: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;  
 
III. Christus' verheerlijkt leven  
 
Art. :5: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag Verrezen uit de doden:
Art. :6: Die opgeklommen is ten hemel, en zit aan de rechter­hand van God, zijn almachtige Vader:
Art. :7: Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden:  
 
 
ZEVENDE LES  
 
De heilige Geest  
 
Art. :8: Ik geloof in de heilige Geest; 
 
 
 
 
I. De heilige Kerk
 
Art. :9: (Ik geloof) de heilige katholieke Kerk. 
 
 
 
I. De gemeenschap van de heiligen
 
Art. :10: (Ik geloof) de gemeenschap van de heiligen  
 
 
Art. :10: (Ik geloof) de vergiffenis van de zonden;
 
 
I. De verrijzenis van het vlees
 
Art. :11: (Ik geloof) de verrijzenis van het vlees
 
 
Art. :12: (Ik geloof) het eeuwig leven. Amen.
 
 
ELFDE LES  
 
De goddelijke genade 
 
 
De goddelijke deugden
 
I. De deugden in het algemeen 
 
 
III. De hoop  
 
 
 
182. Omvat het bovennatuurlijk leven nog andere gaven dan de goddelijke genade?

183. Welke zijn de zeven gaven van de heilige, Geest?

184. Waartoe dienen de gaven van de Heilige Geest?DERTIENDE LES 
 
De zedelijke deugden  
 
 
I. De goede werken
 
 
 
De zonde en de ondeugden
 

208. Waardoor wordt het bovennatuurlijk leven in ons verzwakt of gedood? 
209. Wat is de zonde? 
210. Op hoeveel wijzen kan men zondigen? 
211. Zijn alle zonden even zwaar? 
212. Wanneer bedrijft men doodzonde? 
213. Waarom wordt een zware zonde doodzonde genoemd? 
214.Wat kwaad doet ons de doodzonde? 
215. Wat zal men doen, wanneer men het ongeluk gehad heeft in doodzonde te vallen?
216. Wanneer bedrijft men dagelijkse zonde? 
217. Wat kwaad doet ons de dagelijkse zonde?
218. Welke moet onze gesteltenis zijn tegenover de zonde?
219. Waarom moeten wij de zonde boven alle kwaad verfoeien?
220. Wanneer is men medeschuldig aan de zonden van anderen?
221. Hoe helpt men mede aan de zonden van anderen? 
222. Moet men de gelegenheden tot zonde vermijden? 
223. Wat zijn wraakroepende zonden? 
224. Welke zijn de wraakroepende zonden? 
225. Wat zijn zonden tegen de heilige Geest? 
226. Welke zijn de zonden tegen de heilige Geest? 
227. Wat zijn ondeugden? 
228. Wat zijn hoofdzonden?  
229. Welke zijn de hoofdzonden? 
 
 
 
ZESTIENDE LES
 
De uitersten van de mens
 
 
DE TIEN GEBODEN VAN GOD
 
ZEVENTIENDE LES
 
De geboden van God in het algemeen
 
 
Eerste gebod van God
 
Bovenal bemin één God.
 
248. Wat gebiedt het eerste gebod van God?

249. Wat is God aanbidden?

250. Moeten wij onze Heer Jezus-Christus aanbidden?

251. Waarin bestaat de eredienst van het Heilig Hart van Jezus?

252. Is de eredienst van het Heilig-Hart een eredienst van aanbidding?

253. Welke eredienst zijn wij aan God verschuldigd?

254. Wat is de innerlijke eredienst?   
255. Wat is de uiterlijke eredienst?   
256. Wat is de openbare eredienst?   
257. Welke is de opperste akte en het middelpunt van de eredienst tot God?   
258.Wat verbiedt het eerste gebod van God?   
259. Hoe zondigt men tegen het geloof?   
260. Hoe zondigt men tegen de hoop?   
261. Hoe zondigt men tegen de liefde tot God?

262. Wat is afgoderij?   
263. Wanneer bedrijft men ongodsdienstigheid?   
264. Wanneer bedrijft men heiligschennis?   
265. Wanneer is men bijgelovig?   
   
   


NEGENTIENDE LES  
 
I. Tweede gebod van God
 
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
 
II. Derde gebod van God 
 
Heilig steeds de dag des Heren.
 
TWINTIGSTE LES
 
Vierde gebod van God
 
Vader, moeder zult gij eren.
 
 
Vijfde gebod van God
 
Dood niet, geef geen ergernis.
 
Zesde en negende gebod van God
 
Doe nooit wat onkuisheid is.
 
Wees steeds kuis in uw gemoed.
 
 
Zevende en tiende gebod van God
 
Vlucht het stelen en bedriegen.
En begeer nooit iemands goed.
 
Achtste gebod van God  
 
(Vlucht) ook de achterklap en het liegen.
 
DE VIJF GEBODEN VAN DE HEILIGE KERK
 
DRIEENTWINTIGSTE LES
 
Eerste gebod van de heilige Kerk
 
Zon- en feestdag zult gij eren.
 
VIERENTWINTIGSTE LES  
 
Tweede en derde gebod van de heilige Kerk
 
Op boet- en vrijdag vlees ontberen.
Houd de vasten ongeschonden.
 
VIJFENTWINTIGSTE LES
 
Vierde en vijfde gebod van de heilige Kerk
 
Biecht minstens ééns per jaar uw zonden.
En nut rond Pasen 't Brood des Heren.
 
 
HET GEBED EN DE EREDIENST VAN DE HEILIGEN
 
ZESENTWINTIGSTE LES
 
Het gebed
 
 
Het Gebed des Heren
 
 
I. De eredienst van de allerheiligste Maagd Maria
 
 
 
NEGENENTWINTIGSTE LES
 
De sacramenten in het algemeen
 
 
Het Doopsel
 
EENENDERTIGSTE LES
 
Het Vormsel
 
 
I. De heilige Eucharistie.
 
 
 
 
De Biecht
 
409. Wat is de Biecht?

410. Wanneer heeft Jezus Christus de Biecht ingesteld?

411. Uit hoeveel delen bestaat de Biecht?

412. Wat moeten wij eerst doen als wij te biechten gaan?

413. Hoe zullen wij ons geweten onderzoeken?

414. Wat moeten wij doen nadat wij ons geweten onderzocht hebben?

415. Wanneer hebben wij berouw?

416. Wanneer hebben wij een volmaakt berouw?   
417. Wanneer hebben wij een onvolmaakt berouw?   
418. Welk berouw is voldoende tot de Biecht?   
419. Wat is de uitwerking van het volmaakt berouw?   
420. Welke zonden moeten wij biechten?   
421. Wat moet degene doen, die bij het biechten vrijwillig een doodzonde heeft verzwegen?   
422. Als iemand onvrijwillig een doodzonde vergeet, doet hij dan een goede biecht?   
423. Is men verplicht zijn dagelijkse zonden te biechten?   
424. Is het raadzaam dikwijls te biechten te gaan?   
425. Wat is de absolutie?   
426. Is de biechtvader gehouden tot het biechtgeheim?   
427. Wat is de voldoening of penitentie?   
428. Wanneer zult gij uw penitentie volbrengen?

429. Volstaat de penitentie altijd om ten volle voor onze zonden te voldoen?   
430. Wat is de uitwerking van de Biecht?   
   
   
   
VIERENDERTIGSTE LES
 
I. Het heilig Oliesel
 
 
 
Het Huwelijk