Het angelus

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria,...
Zie de dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria,...
En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria,...
Bid voor ons, heilige Moeder Gods;
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 
LATEN WIJ BIDDEN
Wij bidden U, 0 Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.