Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari af.

Hartelijke afscheid in laatste audiëntie Paus Benedictus XVI ROME  - 27-02-2013
 
Meer dan 100.000 gelovigen, onder wie vele hoogwaardigheidsbekleders, namen woensdagmorgen op het Sint-Pietersplein in Rome afscheid van paus Benedictus XVI. De paus stopte bij het oprijden van het Sint-Pietersplein meermaals om kinderen te zegenen. In zijn toespraak voor zijn laatste openbare optreden dankte hij de pelgrims uit de hele wereld, onder wie ook opvallend veel gelovigen uit zijn geboortestreek Beieren, voor hun talrijke aanwezigheid. Terugblikkend op dit pontificaat zei hij: "De Heer heeft mij steeds geleid sinds ik heb aanvaard om deze zware last op mij te nemen.” Op het einde van zijn toespraak vroeg hij om te bidden voor de kardinalen "die nu de moeilijke taak hebben om een opvolger te zoeken”.
 
 

De Duitse paus sprak zijn waardering uit voor de vele sympathiebetuigingen, de vriendschap en het gebed van gelovigen uit de hele wereld en hij dankte de kardinalen voor hun wijsheid, raadgevingen en hun vriendschap, die bijzonder kostbaar waren voor hem. "Vele gewone gelovigen schreven mij brieven waarin zij getuigden van hun affectie en hun verbondenheid met Jezus Christus. Dat is de Kerk. Zij is geen organisatie of een vereniging met religieuze of humanitaire doeleinden, maar een levend lichaam.”
 
Tegelijk voegde hij eraan toe: "Tijdens de laatste maanden heb ik ervaren dat mijn krachten mij verlaten. Ik heb God gebeden om mij te leiden om de beste beslissing te nemen voor het welzijn van de Kerk. Ik heb dit besluit in alle sereniteit genomen. Sinds 19 april 2005 heb ik mij steeds in naam van de Heer ingezet. Men heeft niet langer een persoonlijk leven. Maar men ontvangt het leven, door het weg te schenken. Beste vrienden, ik heb de Kerk ook tijdens moeilijke momenten geleid. Laten wij nooit vergeten dat het geloof het belangrijkste is op het pad van de Kerk. Moge God ons nooit verlaten en ons van zijn liefde getuigen.”
 
Paus Benedictus XVI neemt donderdagmorgen nog afscheid van de kardinalen in de Sala Clementina en hij vertrekt in de vooravond per helikopter naar het pauselijke buitenverblijf in Castel Gandolfo.

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari af. Hij maakte dit gisteren bekend in een toespraak voor een consistorie in Rome aanwezige kardinalen. 11-02-2013
Hieronder een vertaling van de toespraak:
 
Beste broeders!
Ik heb jullie niet alleen voor drie heiligverklaringen dit consistorie bijeengeroepen, maar ook om jullie een beslissing van groot belang voor het leven van de Kerk mede te delen. Nadat ik herhaaldelijk mijn geweten voor God getoetst heb, heb ik de zekerheid gekregen dat mijn krachten als gevolg van gevorderde leeftijd niet meer toereikend zijn om het Petrusambt op adequate wijze uit te oefenen.
 
 

Ik ben mij er zeer van bewust, dat deze dienst door zijn geestelijke aard niet alleen door daden en woorden moet worden uitgeoefend, maar niet minder door lijden en door gebed. Maar de wereld, die zo snel verandert, wordt vandaag de dag door vragen, die voor het geloofsleven van groot belang zijn, heen en weer geworpen. Om desondanks het scheepje van Petrus te besturen en het Evangelie te verkondigen is zowel lichaams- als geesteskracht nodig, een kracht, die in de afgelopen maanden in mij dermate is afgenomen, dat ik mijn onvermogen moet erkennen om de aan mij toevertrouwde dienst verder goed uit te voeren.
 
In het bewustzijn van de ernst van deze daad, verklaar ik daarom met volle vrijheid af te zien van het ambt van bisschop van Rome, van opvolger van Petrus, dat mij door de kardinalen op 19 april 2005 toevertrouwd werd, zodat vanaf 28 februari 2013 om 20.00 uur, de bisschopszetel van Rome, de stoel van de heilige Petrus, vacant zal zijn, en door diegene, wiens verantwoordelijkheid het is, het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen samengeroepen moet worden.
 
Beste broeders, ik dank jullie van ganser harte voor alle liefde en werk waarmee jullie met mij de last van mijn ambt hebben gedragen, en ik vraag jullie om vergeving voor al mijn fouten. Nu willen we de heilige Kerk aanbevelen aan de zorgen van de hoogste Herder, onze Heer Jezus Christus. En vragen wij zijn heilige moeder Maria, dat zij de kardinalen bij de verkiezing van de nieuwe paus met haar moederlijke goedheid bijstaat. Wat mijzelf betreft, ik wil ook in de toekomst de heilige Kerk van God met heel mijn hart dienen door een leven van gebed."