De 12 artikelen van het RK geloof

De volgende twaalf artikelen uit de apostolische geloofsbelijdenis vormen de kern van het katholieke geloof:

 
Artikel 1: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
Dit bevestigt dat God bestaat, dat Hij één God is in drie personen, de zogeheten heilige Drie-eenheid, en dat Hij het bekende universum heeft geschapen.

Artikel 2: En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.
Dit artikel verklaart dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij onbetwijfelbaar goddelijk is. Het woord Heer verwijst naar Zijn goddelijkheid, omdat het Griekse woord Kyrios en het Hebreeuwse woord Adonai allebei Heer betekenen en allebei alleen dienen om God aan te duiden. Het gebruik van Heer als aanduiding van Jezus getuigt dus van Zijn goddelijkheid. De naam Jezus komt van het Hebreeuwse woord Jeshua, dat betekent God redt. De katholieken geloven dus dat Jezus de Redder is.

Artikel 3: Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Dit artikel bevestigt de menselijke natuur van Christus (Hij had een echte, op en top menselijke moeder), maar het bevestigt ook Zijn goddelijke natuur. (Hij had geen menselijke vader, maar was door de macht van de heilige Geest verwekt in de schoot van de maagd Maria. Daarom geloven christenen dat Hij zowel God als mens is: Hij is volledig goddelijk en volledig menselijk.
 

Artikel 4: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
De menselijke natuur van Christus kon pijn voelen en zelfs sterven, en dat heeft Hij gedaan op Goede Vrijdag. De vermelding van Pontius Pilatus was niet zozeer om hem voor altijd zwart te maken, maar om de kruisiging een plaats te geven in de menselijke geschiedenis. Daarom is een verwijzing opgenomen naar deze historische figuur, de Romeinse gouverneur van Judea, aangesteld door keizer Tiberius, om leven en dood van Jezus binnen een chronologische en historische context te plaatsen. Bepaalde joodse leiders hebben tegen Jezus samengezworen, en een Romein heeft het feitelijk doodsvonnis uitgesproken en Romeinse soldaten hebben het uitgevoerd. Joden en heidenen zijn dus verantwoordelijk geweest voor het vergieten van onschuldig bloed.

Artikel 5: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
De hel waarheen Jezus is nedergedaald, was niet de hel van de vervloekten, waar volgens de christenen de duivel en zijn demonen huisden. Hel was een woord waarmee Joden en oude christenen de plaats aanduidden waar de doden, zowel de goede als de slechte, verbleven. Deze passage bevestigt dat Hij op de derde dag is verrezen, wat betekent dat Jezus door Zijn eigen goddelijke kracht terugkeerde van de doden. Hij was niet zomaar voor een paar minuten klinisch dood, Hij was morsdood, en daarna verrees Hij uit de doden. Jezus was meer dan alleen maar een gereanimeerd lijk, Hij bezat een verheerlijkt en verrezen lichaam.

Artikel 6: Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
De hemelvaart herinnert alle gelovigen eraan dat de menselijke en goddelijke natuur van Christus, die bij de menswording waren verenigd, nooit meer van elkaar gescheiden kunnen worden. Met andere woorden, nadat Hij de doden had gered en was verrezen, gooide Jezus Zijn menselijk lichaam niet zomaar weg alsof Hij het niet meer nodig had. Het katholicisme leert dat Zijn menselijk lichaam voor altijd zal bestaan. Jezus ging met ziel én lichaam naar de hemel, en de gelovigen hopen ooit Hem daar naartoe te volgen.

Artikel 7: Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Dit artikel bevestigt de werderkomst van Christus aan het einde van de wereld om als rechter op te treden. Het Laatste Oordeel en de Dag des Oordeels zijn allebei metaforen voor het einde der tijden wanneer het zogeheten Algemeen Oordeel zal plaatsvinden. Katholieken geloven dat een mens onmiddelijk na zijn dood een persoonlijk Bijzonder Oordeel ondergaat en dat de persoon in kwestie rechtstreeks naar de hemel gaat, de hel of het vagevuur, een plaats tussen de hel en de hemel in, waar mensen terecht komen ter voorbereiding op de hemel.

Artikel 8: Ik geloof in de Heilige Geest.
Dit deel herinnert de gelovige eraan dat God bestaat in drie personen (de heilige Drie-eenheid) God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Wat in de Star Wars-films The Force wordt genoemd, is niet hetzelfde als de heilige Geest, die een aparte persoon is, gelijkwaardig aan de andere twee, God de Vader en God de Zoon.

Artikel 9: Ik geloof in de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen.
Katholieken geloven dat de Kerk meer is dan zomaar een instituut en beslist geen noodzakelijk kwaad. Ze is een essentiële dimensie en wezenlijk aspect van het spirituele leven. Christus gebruikt expliciet het woord kerk (ekklesia in het Grieks) in Matteüs 16:18 'Ik (zal) mijn kerk bouwen'.

Artikel 10: Ik geloof in de vergeving van de zonden.
Christus is gekomen om de wereld van de zonde te redden. Het geloof in de vergeving van zonden is essentieel voor het christendom. Het katholicisme gelooft dat zonden worden vergeven bij de doop en bij het sacrament van boete en verzoening, ook wel bekend als de biecht.

Artikel 11: Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam.
De katholieken geloven dat een mens een eenheid van lichaam en ziel is. De dood is dan ook alleen maar een tijdelijke scheiding van lichaam en ziel, totdat de wereld eindigt en alle doden verrijzen. De rechtvaardigen zullen, met lichaam en ziel, naar de hemel gaan, en de onrechtvaardigen zullen, met lichaam en ziel, naar de hel gaan.

Artikel 12: Ik geloof in het eeuwig leven.
Zoals Christus gestorven is, zo moeten ook gewone stervelingen sterven. Zoals hij verrezen is, zo zullen alle mensen verrijzen. De aardse dood is de enige manier om van dit leven naar het volgende over te steken. Precies op het moment van sterven vindt het Bijzondere Oordeel plaats: Christus oordeelt over de ziel. Als een persoon op aarde bijzonder heilig en rechtschapen was, gaat de ziel rechtstreeks naar de hemel. Als een persoon slecht en gemeen was en in een staat van dodelijke zonde gestorven is, is die ziel voor eeuwigheid verdoemd in de hel. Maar wat als een persoon niet zo slecht heeft geleefd dat hij een enkeltje hel heeft verdiend, maar toch ook niet zo heilig dat hij rechtstreeks naar de hemel kan gaan? De katholieken geloven dat deze mensen naar het vagevuur gaan, een plek tussen de hemel en de hel in, een plek waar de overledenen naartoe willen gaan om alle sporen van zonde uit te wissen voordat ze door de hemelpoort gaan.