Het Kerkelijk jaar

 
Vieringscyclus in de kerk

Het kerkelijk jaar kent een groot aantal vaste liturgische feestdagen die betrekking hebben op het leven van Jezus, maar ook op dat van Maria en van engelen en heiligen. Deze feestdagen met hun bijbehorende liturgische vieringen komen elk jaar weer terug. 

Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de advent, omstreeks eind november/december. De advent is de tijd van verwachting, van uitzien naar en betreft de vier weken voor Kerstmis.

Uit het leven van Jezus

Het jaarpatroon waarin de momenten uit Jezus leven worden gevierd verloopt zoals ze volgens de Evangeliën achtereenvolgend in het leven van Jezus hebben plaatsgevonden.

Zo volgen we door het kerkelijk jaar de levensweg die Jezus heeft afgelegd:

• Kerstmis (de geboorte)
• de Doop in de Jordaan
• Palmzondag (intocht in Jeruzalem)
• Witte Donderdag (Laatste Avondmaal)
• Goede Vrijdag (kruisdood)
• Pasen (opstanding uit de dood)
• Hemelvaart (terugkeer naar de hemelse Vader)
• Pinksteren (neerdaling van de Geest)
• Christus Koning (feestdag van het Koningschap van Christus) 
 
 

 

Vieringen ter ere van Maria
 
In het kerkelijk jaar viert de kerk ook veel feestdagen van Maria, de moeder van Jezus. Verspreid over het jaar komen we ook alle belangrijke gebeurtenissen uit haar leven tegen.
 
• Het begint met het feest van de Onbevlekte Ontvangenis (8 december). Maria is, als toekomstige moeder van Jezus, nooit door enig kwaad bezoedeld geweest. Ze was dus bij de ontvangenis van haar moeder Anna al "onbevlekt".
• Negen maand later Maria geboorte (8 september)
• de Opdracht van Maria in de tempel (21 november)
• Maria Boodschap (25 maart) Maria krijgt van de Engel Gabriël te horen dat ze de moeder van Gods zoon zal worden.
• Bezoek aan haar nicht Elisabeth (31mei), die zwanger is van de H. Johannes de latere Johannes de Doper.
• Opdracht van Jezus in de tempel (2 februari).
• Moeder van Smarten (15 september).
• Sterven en Tenhemelopneming (15 augustus) van Maria.
• Onbevlekt Hart van Maria (22 augustus).
 

 

Engelen en Heiligen

Ook viert de Kerk de herinnering aan de talloze heiligen uit de kerkgeschiedenis, die in hun leven en werken, soms zelfs in hun marteldood hebben laten zien dat zij hun leven geheel aan God en de medemensen hadden toegewijd.
Daarnaast worden ook de engelen Gods herdacht.
Allemaal samen, de engelen, de heiligen en de mensen op aarde zijn allen samen medewerkers van God in zijn grote scheppingsplan.