Het avondgebed

In de naam des Vaders, en des Zoons, en des heiligen Geestes. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik aanbid uw opperste Majesteit, en ik bedank U voor al uw weldaden, bijzonder omdat Gij mij deze dag bewaard hebt.
Kom, 0 heilige Geest, verlicht mijn verstand om mijn zonden te kennen, en geef mij de genade om een oprecht berouw te verwekken.
 
Hier moet men overdenken hoe men de dag doorgebracht heeft, de tien geboden van God en de vijf geboden van de heilige Kerk langzaam opzeggen om te zien of men daartegen niet gezondigd heeft, en dan zeggen:
 
Akte van geloof, akte van hoop, akte van liefde, akte van berouw.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Mijn heilige engelbewaarder, bid voor ons.
Mijn heilige patroon (of mijn heilige patrones), bid voor ons.
Alle engelen en Gods lieve heiligen, bidt voor ons.
Dat de Heer ons gelieve te zegenen en van alle kwaad te bewaren; en dat de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.
Amen.
 
In de naam des Vaders, en des Zoons, en des heiligen Geestes. Amen.