Het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij uw naam;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring (*)
Maar verlos ons van het kwade.
Amen.
 
* "En laat ons niet bezwijken in de bekoring" is een oude versie uit de 19e eeuw die beter overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke tekst, dan de versie "leid ons niet in bekoring".
Deze laatste formulering zou verkeerdelijk kunnen verstaan worden: in Jacobusbrief staat: "God kan niemand bekoren evenmin als Hijzelf kan bekoord worden".
De oude versie is dus zuiverder want ondubbelzinnig, hoewel bovenstaande ondertussen gebruikelijk is geworden.