Het morgengebed

In de naam des Vaders, en des Zoons, en des heiligen Geestes. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik aanbid uw opperste Majesteit en ik bedank U voor al uw weldaden, bijzonder omdat Gij mij deze nacht bewaard hebt.
Ik offer U op mijn ziel en mijn lichaam. Ik draag U op, in vereniging met het allerheiligste Hart van Jezus, al de werken van deze dag, tot uw eer en glorie, tot zaligheid van mijn ziel, en met het inzicht van de aflaten te verdienen die ik verdienen kan. Ik wil de gelegenheden tot zonde vluchten.
Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen te volbrengen.
 
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Mijn heilige engelbewaarder, bid voor ons.
Mijn heilige patroon (of mijn heilige patrones), bid voor ons.
Alle engelen en Gods lieve heiligen, bidt voor ons.
Onze Vader,...
Wees gegroet, Maria,...
Ik geloof in God,...
Dat de Heer ons gelieve te zegenen en van alle kwaad te bewaren; en dat de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.
Amen.
In de naam des Vaders, en des Zoons, en des heili­gen Geestes.
Amen.