Ongerechtigheid zal toenemen

"En Omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen bekoelen.
Maar wie tot het einde toe heeft volhard, hij zal behouden worden.
En dit Evangelie van het Rijk zal over de gehele wereld worden verkondigd tot een getuigenis van alle volkeren; dan zal het einde komen”.(Mattheüs 24,12-14)
 
"Ongerechtigheid zal toenemen”, zegt de Heer.
En we zien het!
Er is weinig liefde meer in deze wereld, omdat de mens aan de zonde gehecht worden.
Zonde is er overal, maar het wordt niet als zodanig erkend.
Wat vroeger kwaad was en slecht wordt nu als goed beschouwd.
Onschuldige kinderen niet alleen blootgesteld aan zonde, maar worden erin voorgelicht en getraind.
Er wordt hun zondig taalgebruik aan geleerd en zondige levensstijl.
Nieuwe wetten beschermen de zonde en de zondaar.
Wie daartegen protesteert wordt beschuldigd van haat zaaien of discrimineren.
 

Afbeelding invoegen

Satan heeft het voor het zeggen om mensen tot een zondig leven te verleiden, door gebruiken op te dingen, die de zinnen aanspreken.
Het resultaat is de wanorde in het universum, die door de zonde wordt veroorzaakt.
Het verstoort de vrede en maakt mensen boosaardig en kwaad.
Wanneer er volmaakte orde is in onze relatie tot God, met mensen en dingen, dan ontstaat er vrede, en vrede is "de RUST van orde” zegt Augustinus.
HEILIGHEID kan alleen opbloeien, wanneer er ORDE is in het leven.
Maar dit moet wel een innerlijke orde zijn, niet afhankelijk van wat om ons heen gebeurt.
Wanneer de Vrede van God met ons is, kan ons niets overkomen of schaden.
Maar, zouden we kunnen zeggen, de leerlingen van Jezus wandelden met Hem, observeerden Zijn daden en handelen, luisterden naar Zijn onderrichtingen en keken zelfs in zijn ogen.
Zij leerden Hem kennen en van Hem houden.
Geen wonder dat zij HEIILIGEN werden.
Dat is waar, maar wij kunnen even dicht bij Jezus komen als zij.
Door de Heilige Schrift en de Sacramenten kunnen wij Christus horen, Hem aanraken en zelfs Hem ontvangen in ons hart bij de Heilige Communie. De Apostelen zelf konden dat pas doen bij het Laatste Avondmaal, bij de Instelling van het Heilig Misoffer, toen de Heer op het punt stond hen te verlaten.
Maar wij hebben Hem altijd bij ons in Woord en Sacrament.
De Kerk heeft ons ook nog heel wat sacramenten of sacramentaliën gegeven, zoals het CRUCIFIX en de ROZENKRANS.
De Zeven Sacramenten echter geven ons bijzondere sacramentele GENADEN, die ons met Christus verenigen.
Maar de sacramentaliën, wanneer goed benut, helpen ons Geloof te vermeerderen en ons nader tot de Heer te brengen.
Het Kruisteken bijv. herinnert ons aan het Mysterie van de Heilige Drie-eenheid, en ook aan het verlossende Lijden van onze Heer.
Na Vaticanum II werden alle Sacramenten veranderd, ja zelfs ongeldig gemaakt en vernietigd.
De sacramentalia raakten in de vergetelheid.
Toen de nieuwe beeldenstormers toesloegen werden Altaren en beelden met mokers aangevallen.
Beelden, Relikwieën en gewijde Kunst, ja zelfs Crucifixen of Kruisbeelden, verdwenen uit de kerken.
Wat overbleef kwam in kelders en op zolders terecht of werd gewoon weggegooid om te worden gered door de Remnant of de Overblijvers, wier Geloof nog intact was.
Katholieke devoties zoals Kruisweg bidden en de devotie tot de Moeder van Altijddurende Bijstand werden gewoon afgeschaft of raakten in onbruik. Nieuwe Katholieke kerken gingen op Maconnieke tempels gelijken, en de Novus Ordo mis met tafel en handcommunie verving het "mooiste wat op aarde bestond” i.e. de Traditionele LATIJNSE Heilige MIS.
Het ouderwetse Katholieke huis of woning had Kruisbeelden e.a. afbeeldingen op bepaalde plaatsen.
Maar die verdwenen geleidelijk of werden vervangen met wereldse en lelijke platen.
Weg Rozenkransen, Scapulieren en Wonderbare Medailles!
Verwarring alom onder Katholieken en het licht van het Geloof ging uit in de harten van vele zielen, zoals de Heer heeft voorspeld.
Onze Lieve Vrouw voorspelde de neergang in La Salette(1846).
Ze gaf een treurige boodschap af aan de zieneres, Melanie Calvat, dat ik hier citeer:
"De Kerk zal in duisternis geraken, de wereld in ellende ….Het heidense Rome zal verdwijnen…Wee de priesters en de aan God toegewijden, die door hun ontrouw en slecht leven mijn Zoon weer kruisigen!
De zonden van dezen aan God toegewijden roepen tot de Hemel om wraak, die nu voor de deur staat, want er is geen één meer over, die om barnhartigheid en vergiffenis voor het volk smeekt.
Er zijn geen edelmoedige zielen meer, er zijn geen over die waardig genoeg zijn het onbevlekte Offer aan de Eeuwige God op te dragen voor de wereld…”
 
Satan doet zijn uiterste best, om de Heilige Katholieke Kerk te vernietigen.
Maar daarin zal hij niet slagen.
Wij, behorende tot de Moederkerk, hebben nog steeds het HEILIG MISOFFER en de geldige Sacramenten, die onveranderd zijn gebleven, ondanks de Liturgische Revolutie, die de kerk heeft getroffen.
Wij zouden hen, die dat gedaan hebben kunnen haten.
Maar haat vernietigt hen die haten.
Haat, woede, wraak, wrok zijn dingen die we van de lijst moeten schrappen.
"En omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen verkoelen” (Mattheüs 24,12-13).
Het geneesmiddel is niet de wereldse methoden: kwaad met kwaad vergelden, maar leren van de Zoon van God, Jezus Christus, die ons geleerd heeft lief te hebben:
"Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand”.
Dit is het grootste en het eerste gebod.
En het tweede is eraan gelijk: "Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”(Mattheüs 22,37-40)
Deze woorden van de Heer laten een echo na bij Johannes: "Geliefden, laten we elkander beminnen.
Want de Liefde is uit God, en wie liefheeft, is uit God geboren en KENT God.
Wie niet liefheeft KENT God niet.”(1Joh.4,7-11)
AMEN!
 
Fr. Louis Campbell