Heilige REMIGIUS*

 
Heilige REMIGIUS, Bisschop en Belijder.
Sterfdag: 13jan. 535. 
- Graf: in het jaar 1049 werden zijn relieken door Paus Leo IX naar de door hem geconsacreerde abdijkerk van de Benedictijnen te Reims overgebracht, waar zij nu nog rusten.
- Leven: De heilige Remigius was bisschop te Reims onder de regering van de koning der Franken, Clovis, die hij had gedoopt.
Hij was de eerste, die door preken en wonderen de franken tot het Christelijke Geloof bekeerde.
Door zijn gebed wekte hij een meisje van de dood op.(van zijn geschriften zijn nog vier echte brieven bewaard gebleven. Bovendien is zijn testament en een wijdingsopschrift van een Kelk tot ons gekomen).
Het Martyrologium voegt er aan toe: "Vele jaren voerde hij buitengewoon de herdersstaf, tot hij uit dit leven scheidde, zeer geroemd om zijn heilige levenswandel en zijn heerlijke wonderdaden.
Zijn sterfdag is 13 januari.
De dag van vandaag is de verjaardag van zijn overbrenging van zijn gebeente naar een eigen gebouwde crypte in de kerk van de heilige CHRISTO-PHOROS".
-Toepassing: Een groot missionaris en zielen herder staat voor ons.
Hij is de Apostel van de Franken, waarvan de fransen afkomstig zijn.
De Kerk van Frankrijk heeft grote heiligen en een bloeiend Christendom voortgebracht. 
 

Afbeelding invoegen

 
Symboliek van de maand OCTOBER: ROZENKRANS maand!
Omdat daarin het feest van de Rozenkrans gevierd wordt en omdat Leo XIII heeft voorgeschreven, dat dagelijks in de kerken de Rozenkrans moet worden gebeden.
Sinds Pius XI het feest van CHRISTUS KONING op de laatste Zondag van Oktober heeft gezet, geldt deze maand als de maand van CHRISTUS KONING.
Maar wij willen deze maand nog organischer in het kerkelijk jaar inbouwen.
Oktober is de tweede maand in de kerkelijke herfst.
In de natuur buiten zijn ruw weer en duisternis toegenomen.
Wel kunnen er nog omsluierde en zonnige dagen zijn, maar ook herfststormen en regenvlagen en herfstnevel zijn niet zeldzaam.
Deze verschijnselen in de natuur zijn een zinnebeeld van het leven van de Kerk.
Daar geldt het woord van CHRISTUS : "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" (Matteüs 10,34).
De weg van de Kerk door de wereld is een pad vol doornen, is met bloed getekend.
Hoe meer de Kerk haar voltooiing tegemoet gaat, des te groter zullen het lijden en de vervolgingen zijn.
De Geheime Openbaring ofwel de Apocalyps laat de smarten van de laatste tijden vermoeden.
De maand Oktober verzinnebeeldt het lijden en het martelaarschap van de laatste tijden.
Om daar moed uit te putten, laat de Kerk ons de boeken van de Makkabeën lezen, waarin de bevrijdingsoorlogen van de Joden uit de heerschappij van de heidenen geschilderd worden.
De Kerk houdt deze boeken sinds de oudste tijden in ere, omdat zij daarin het martelaarschap in haar eerste eeuwen voorafgebeeld zag.
Zo kunnen deze boeken ons veel leren: de liefde tot de Kerk en tot het Geloof, waarvoor wij ook iets offeren en lijden moeten; maar ook het goed recht en de plicht van de vaderlandsliefde.