Feest van de Heilige Anna

 
"Bevalligheid ligt op uw lippen…zo heeft God u voor eeuwig gezegend" (Psalm 44,3)
 
Vandaag vieren we het feest van een grote vrouw, de Heilige ANNA, moeder van de allerzaligste Maagd MARIA en grootmoeder van Jezus Christus, onze Heer.
Zij en haar echtgenoot JOACHIM werden op hoge leeftijd gezegend met de geboorte van een dochter, die MARIA genoemd werd.
Maria overtrof verreweg haar ouders in intelligentie en bevalligheid.
Zij was vol van immense geestelijke rijkdommen vanaf het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis in de schoot van haar moeder.
Maar zulke geestelijke rijkdommen zijn van een contemplatieve aard.
Zij zijn niet van menselijke taal afhankelijk.
De dingen van deze wereld, zoals menselijke taal leerde Maria aan de hand van haar moeder, ANNA, en van de lessen van haar vader Joachim.
Er was nooit een kind als MARIA.
Zij was, anders dan Eva, volmaakt in iedere deugd, vooral in gehoorzaamheid.
Eva samen met haar man Adam hebben door hun ongehoorzaamheid de ZONDE over de mensheid gebracht.
MARIA is de Nieuwe Eva.
 
De heilige Irenaeus zegt van haar:
"De knoop van Eva’s ongehoorzaamheid werd door Maria’s gehoorzaam-heid losgemaakt.
De banden vast door de maagd Eva door ongeloof werden verenigd door de maagd Maria door geloof”(St.Irenaeus, Adv.haereses,3,22)
 
Ongehoorzaamheid is de oorzaak van wanorde.
Het was ongehoorzaamheid van de duivel dat in de schepping wanorde bracht.
 

Afbeelding invoegen

En het was de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, dat wanorde schiep in de relatie van de mens met GOD, met als gevolg de val van het mensdom van de Heiligmakende Genade.
Wanorde veroorzaakt verder verwarring.
Zij die verward zijn in wat ze moeten geloven en hoe juist te leven, verliezen de weg.
Zij weten niet meer waartoe zij behoren.
Als ze hun weg naar God niet terugvinden, zullen zij hun ziel verliezen en voor alle eeuwigheid in de Hel geraken.
Zo heeft Onze Heer zijn leerlingen gezegd volgend het Evangelie van vandaag:
"De engelen zullen uitgaan en de bozen scheiden van de rechtvaardigen, en ze in de vuuroven werpen.
Daar zal geween zijn en geknars der tanden.” (Mt.13,49,50)
 
In de Hel loopt men altijd verloren in een akelig en vurig landschap, waar dampen en stank ondragelijk zijn.
Je bent van huis en haard gescheiden, van geliefden, en van GOD voor alle eeuwigheid.
In de Hel is geen liefde.
Er is onsterfelijke haat onder elkaar, en vreselijke gewetenswroeging.
De gedachte, dat je jezelf had kunnen redden van verwerping en verdoeming door gehoorzaamheid, door zuiverheid en onbaatzuchtigheid, door waarheid, wordt een vreselijke en onophoudelijke marteling.
De verdoemden beschuldigen zichzelf steeds:
"Waarom heb ik niet de goede strijd van het Geloof gestreden?
Waarom koos ik voor de gladde weg neer naar de hel, toen ik naar de hemel kon gaan?”
 
Het is zo belangrijk voor ons geluk zowel in deze wereld als in de volgende, om ons ware thuis te vinden.
God is ons thuis!
Wat velen denken dat deze wereld hun thuis is, zal van hen worden weggenomen.
Onze Heer Jezus Christus zegt ons wat God zegt tot de bozen:
"Dwaas, deze nacht eist men uw ziel op en wat ge verworven hebt, naar wie zal dat gaan?
Zo zal het gaan met hem die schatten verzameld heeft voor zichzelf, maar die niet rijk is voor God.”(Lucas,12,20)
 
De oorzaak van de verwarring onder Katholieken vandaag is: dat ze geen sterke basis hebben in het Geloof.
Zij worden gemakkelijk door valse herders in schaapskleren misleid.
Zij nemen hun plichten niet meer serieus waar en hangen niet meer de leer van de ware Kerk van Christus aan, en bevinden zichzelf in de leer van satan, zoals de Apostel Paulus zegt:
"Toch zegt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afdwalen van het Geloof, en aan dwaalgeesten en duivelse leringen gehoor zullen geven, door de huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten hebben toe geschroeid.” (1Timotheus 4,1,2)
 
In deze dagen van apostasie moeten we vasthouden aan het Katholieke Geloof, zoals het was onderwezen door onze Heer Zelf, door Zijn Apostelen, en door Zijn Heilige Katholieke Kerk door de eeuwen heen.
Het valse tweede Vaticaans Concilie heeft het Ware Geloof verloren.
De Concilie kerk is een andere kerk, die zich op de wereld richt.
Zij heeft het niet meer over GOD, Genade en Waarheid, en het heilig Kruisoffer van Christus, dat de Genade van de verlossing brengt aan de wereld door het H. MISOFFER.
De ontoereikendheid van de Oud Testamentische offers en de kracht en werkzaamheid van het H. Misoffer werden al door de profeet Malachias vier honderd jaar voor de geboorte van CHRISTUS voorspeld:
"Want van de opgang der zon tot aan haar ondergang is mijn Naam groot onder de volken; en op iedere plaats wordt mijn Naam een wierookoffer en een reine offerande (‘immaculatam Hostiam’: H.Misoffer) gebracht!
Want mijn Naam is groot onder de volken”.
Zo spreekt Jaweh der heerscharen!” .(Malachias 1,11)
 
Volhardt in het ware Geloof, zegt de Apostel Paulus:
"Ik, gevangene van de Heer, vermaan u dus, dat ge u gedraagt overeenkomstig uw roeping, dat ge elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat ge uw best doet, de eenheid van geest te bewaren door de band van de vrede.
Eén lichaam en één Geest, zoals ge ook geroepen zijt tot één hoop, die aan uw roeping ontspruit; één Heer, één Geloof, één Doopsel; één God en Vader van allen, die boven alles, en in alles is”(Eph.4,1-6).