Een Troep Wilde Paarden

"De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap en vrede; lankmoedigheid, welwillendheid en goedhartigheid; betrouwbaarheid, zachtmoedigheid en gematigdheid.
Tegen dit alles is de Wet niet gericht.
Welnu zij, die Christus toebehoren, hebben het vlees gekruisigd met zijn driften en begeerten” (Galaten 5,22-24).
Waarom is de wereld zo corrupt?
Omdat het de wereld aan geestelijke gaven ontbreekt, die alleen gegeven worden aan hen, die het ware Geloof hebben.
Velen van ons zijn nog kinderen van deze wereld.
We hebben de nieuwe mens nog niet aangetrokken, die naar Gods beeld geschapen is in gerechtigheid en ware heiligheid” (Ephes.4,24).
De kinderen van deze wereld zijn niet in staat geestelijke dingen te begrijpen.
De Apostel Paulus leert ons: "Maar de zinnelijke mens ziet de dingen niet, die van de Geest van God zijn, omdat het op geestelijke wijze beoordeeld moet worden.
De geestelijke mens beoordeelt alles, zonder zelf door iemand beoordeeld te worden.
Want wie toch kent het inzicht van Christus, dat hij Hem zou onderrichten.
Welnu, wij hebben het inzicht van Christus. (1Cor.2,14-16)
 

Afbeelding invoegen

Zij die de geest van Christus niet hebben, hebben de geest van deze wereld, dat de geest van de Satan is.
Zij maken deel uit van de corrupte wereld, de pionnen van de duivel, totdat zij uiteindelijk in de Hel met hem terecht komen.
Zij moeten NU WAKKER WORDEN!
Zonder Onze Heer Jezus Christus is hun toestand buiten alle verwachtingen in slecht.
De kinderen van deze wereld geloven niet in geestelijke gaven.
Zij geloven niet in het Christelijke leven.
Voor hen bestaat slechts de natuurlijke wereld.
Onze eigen St.Judas Thaddeus beschrijft hen: "Deze lieden beschimpen wat ze niet kennen; en wat ze kennen op natuurlijke wijze als redeloos vee, daarmee gaan ze ten gronde…
Ze zijn schandvlekken op uw liefdemalen, schaamteloze brassers, die zichzelf weiden; wolken zonder water, voortgestuwd door de wind, bomen zonder vrucht in de herfst, morsdood en ontworteld; woeste golven van de zee, die hun eigen schande opspatten: dwaalsterren, wie de diepste duisternis op hen wacht” (Judas Thaddeus, 10,12,13).
Onze menselijke natuur is als een troep wilde paarden, die gevangen en getemd moeten worden.
En onze Heer Jezus Christus heeft ons de middelen gegeven om dat te doen door het Heilig MISOFFER en de SACRAMENTEN.
De Heer Jezus Christus maakte Zijn Kerk als een ROTS van vaste WAARHEID, als een boot, die veilig vaart over de onstuimige golven van de oceaan.
Wie gered wil worden, moet in de boot de heilige Katholieke Kerk klimmen, die altijd gelooft en leert wat de Heer geleerd heeft.
Wij hoeven ons niet gevangen of opgesloten te voelen.
Wij kunnen veranderen en de Heer vragen om Genade die wij nodig hebben.
En we moeten alle dagen van ons leven volharden in het Gebed.
Onze Heer leert ons: "Vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zal het vinden; klop en je zal worden opengedaan.
Want al wie vraagt, verkrijgt en wie zoekt, zal vinden; en voor wie klopt, zal worden geopend. (Mt.7,7,8)
De Apostel Paulus spreekt van twee verschillende wegen, één die leidt naar het Geestelijke rijk, de andere naar het niet geestelijke, of het vleselijke(Galaten 5,16-24).
Er is een strijd, zegt hij, tussen de Geest en het vlees.
Met het vlees bedoelt hij niet het lichaam, maar de gewonde menselijke natuur, welke na de Val, niet in staat is werken te verrichten, die God welgevallig zijn.
Door de Geest (in deze context) bedoelt hij de menselijke natuur, nadat het was herboren uit water en de Heilige Geest (Joh.3,5).
Haar goede werken zijn dan verdienstelijk en welgevallig aan God, zolang doodzonden worden vermeden en de staat van Genade gehandhaafd blijft door gebed en versterving van de zinnen.
Het is waar, dat ieder mens in staat is het goede te doen op natuurlijk niveau, omdat men op een bepaald niveau de natuurlijke deugden bezit, maar hun goede werken bezitten verdienen geen bovennatuurlijke beloning.
De menselijke natuur moet worden genezen en naar de Bovennatuurlijk Orde worden verheven, maar schandaal plaagt de wereldse kerk.
Onze Heer Jezus Christus geeft een strenge waarschuwing: "Wee de wereld om de ergernis!
Zeker het kan wel niet anders, of er moet ergernis komen; maar wee de mens, door wie de ergernis komt.
Welnu, zo uw hand of voet u ergert, houw ze af en werp ze van u weg; want het beter voor u verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan met twee handen en twee voeten geworpen te worden in het eeuwige vuur.
En indien je oog een gelegenheid is tot zonde voor je, ruk het uit en werp het van u!
Het is beter voor je het Leven binnen te gaan met één oog, dan met twee ogen geworpen te worden in het hellevuur” (Math.18,1-9).
"Wandel in de Geest”, zegt de Apostel Paulus, "en u zal de lust van het vlees niet inwilligen.
Want het vlees streeft tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; want dezen zijn aan elkaar tegengesteld, zodat je niet doet wat je wilt”.
En hij voegt eraan toe, hoogst belangrijk, "Zij, die Christus toebehoren hebben het vlees met zijn harstochten en begeerlijkheden gekruisigd.
Dus als we leven door de Geest, door de Geest zullen wij ook wandelen” (Galaten5,25)
De Bovennatuurlijk Orde is boven de natuurlijke, en onbereikbaar zonder hulp van Boven.
Anders dan bloed en hersenen, is het geen integraal deel van onze menselijke natuur.
Het zit niet in de genen.
De grootste gave is de Heiligmakende Genade, een God-gegeven gave die tot ons komt door het Doopsel, en maakt van ons Kinderen van God, die in staat zijn Hem te behagen.
Daarom moeten wij bidden, bidden, bidden voor wat we nodig hebben.
Bidt de Rozenkrans dagelijks!
Onze Onbevlekte Heilige Moeder Maria, is in een voortdurende strijd verwikkeld met Satan, om haar kinderen naar de Hemel te brengen, om hun eeuwigheid door te brengen met haar Goddelijke Zoon, Jezus Christus en alle heiligen.
De tijd gaat snel voorbij.
Stel niet uit voor het te laat is!
Het advies van de Apostel Paulus aan Timotheüs geldt ook voor ons: "Maar gij Man van God, vlucht deze dingen!
Maar streef liever naar gerechtigheid, godsvrucht en geloof, liefde en geduld, en zachtmoedigheid.
Strijd de goed strijd van het Geloof; ding naar het eeuwige Leven, waartoe gij geroepen zijt en voor vele getuigen de heerlijke belijdenis hebt afgelegd.
Ik beveel u bij God, die alles ten leven verwekt, en door Jezus Christus, die onder Pontius Pilatus de heerlijke belijdenis heeft afgelegd, dat ge dit gebod zult volbrengen, vlekkeloos en onberispelijk tot aan de komst van Jezus Christus onze Heer.
Hij, die alleen de onsterfelijkheid bezit, die in het ontoegankelijk Licht woont, Die geen mens heeft gezien of kan zien, aan Wie de Eer is en Eeuwige Macht.
AMEN! (1Timotheüs 6,11,12,13,14)
 
Fr. Louis Campbell (U.S.A)