Dertiende zondag na Pinksteren

 
Epistel
Gal. 3, 16-22
Broeders, aan Abraham werden de beloften aangekondigd, en aan zijn zaad.
Er staat niet: "en aan zijn nazaten", alsof er sprake was van velen; maar als van één: "en aan uw zaad" - en dat is Christus.
Nu is dit mijn bedoeling: een wilsbeschikking, die door God Zelf rechtsgeldig is tot stand gekomen, wordt door de Wet, die vierhonderdendertig jaar later is ontstaan, niet ongedaan gemaakt, zodat de belofte niet meer van kracht zou zijn.
Niettemin, als de erfenis voortvloeit uit de Wet, wordt zij niet verkregen krachtens belofte.
En toch, aan Abraham heeft God Zijn gunst bewezen door belofte.
Waarvoor diende dan de Wet?
- Omwille van de overtredingen werd zij gegeven, totdat het zaad zou komen, waaraan Hij de belofte verbonden had; en zij werd uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar.
Een middelaar nu treedt niet op bij één persoon.
God echter is één.
Is de Wet dus in strijd met Gods belofte?
– Volstrekt niet; want indien er een wet gegeven was, die bij machte was het leven mee te delen, dan zou inderdaad de gerechtigheid voortkomen uit de Wet.
Maar de Schrift heeft nu eenmaal alles onder de macht van de zonde gesteld, opdat de belofte aan degenen, die geloven, in vervulling zou gaan door het geloof in Jezus Christus.
 
Evangelie
Lc. 17, 11-19
In die tijd trok Jezus op Zijn reis naar Jeruzalem door het grensgebied van Samaria en Galilea.
En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er tien melaatsen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan en met luider stem riepen: Jezus, Meester, heb medelijden met ons.
En zodra Hij hen zag, sprak Hij: Gaat heen en vertoont u aan de priesters!
Nu geschiedde het, dat zij onderweg gereinigd werden.
En een van hen ging terug, zodra hij bemerkte, dat hij gereinigd was, terwijl hij God verheerlijkte met luider stem; en hij wierp zich op zijn aangezicht neder aan Zijn voeten en dankte Hem.
En deze was een Samaritaan.
En Jezus nam het woord en zei: Zijn er geen tien genezen?
Waar blijven dan de negen anderen?
Niemand is er gevonden, die terugkeerde en eer gaf aan God, behalve deze vreemdeling!
En Hij sprak tot hem: Sta op en ga heen; want uw geloof heeft u redding gebracht.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen