Derde zondag na Driekoningen

 
Epistel
Rom. 12, 16-21
Broeders, meent niet, dat gij de wijsheid bezit.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad, maar weest bedacht op het goede, niet alleen voor het oog van God, maar ook voor het oog van alle mensen.
Als het mogelijk is, leeft dan met iedereen in vrede, voor zover het van u afhangt.
Geliefden, oefent zelf geen wraak; maar laat dat over aan de gramschap Gods; want er staat geschreven: "Aan Mij de wraak: Ik zal vergelden, zegt de Heer."
Integendeel, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want als gij dat doet, stapelt gij vurige kolen op zijn hoofd.
Laat u niet overwinnen door het kwaad; maar overwin het kwade door het goede.
 
Evangelie
Mt. 8, 1-13
In die tijd, toen Jezus van de berg was afgedaald, volgde Hem een talrijke menigte, en zie, daar kwam een melaatse tot Hem, die zich voor Hem neerwierp en zei: Heer, zo Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.
En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan, en sprak: Ik wil het; word gereinigd.
En terstond was hij van de melaatsheid gereinigd.
Dan zei Jezus tot hem: Zorg, dat gij het aan niemand zegt, maar ga u vertonen aan de priester en de gave offeren, die Mozes heeft voorgeschreven; dan hebben zij een bewijs.
Toen Hij nu in Capharnaum kwam, trad er een honderdman op Hem toe met de bede: Heer, mijn dienstknecht ligt thuis verlamd en lijdt hevige pijnen.
En Jezus zei tot hem: Ik zal komen om hem te genezen.
Doch de honderdman antwoordde: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, dan zal mijn knecht genezen.
Immers ik sta zelf ook onder gezag, maar ik heb weer soldaten onder mij; en tot de een zeg ik: Ga, en hij gaat; en tot een ander: Kom, en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dit, en hij doet het.
Toen Jezus dat hoorde, stond Hij verwonderd, en Hij zei tot die Hem volgden: Voorwaar Ik zeg u: zo'n groot geloof heb Ik in Israël niet gevonden.
Doch Ik zeg u, velen zullen er komen van Oost en West, en met Abraham, Isaak en Jacob aanzitten in het rijk der hemelen; maar de kinderen van het rijk zullen buiten geworpen worden in de duisternis; daar zal het zijn: geween en geknars der tanden.
Dan sprak Jezus tot de honderdman: Ga heen, en u geschiede overeenkomstig uw geloof.
En op hetzelfde uur werd de knecht weer gezond.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen