De Vierde Zondag van de VASTEN

 
Laetare, Jeruzalem…
 
Statiekerk te ROME : H.KRUIS
 
De Basiliek van het H.KRUIS is voor de vrome Romeinen hun JERUZALEM.
Daarom horen we bij het begin: "Verheugt u Jeruzalem en vergadert gij allen die haar liefhebben. Weest opgetogen en verzadigt u aan uw overvloedige Genade van de vertroosting”
 
Wat betekent JERUZALEM voor ons?
 
 
1.Vandaag kiest de liturgie het meest geliefde beeld, dat van JERUZALEM, om ons de Kerk in al haar schoonheid en grootheid te tekenen.
De Kerk is het nieuwe JERUZALEM en ter ere van haar vieren wij een vreugde feest.
Al onze gedachten zijn gericht op de Bruidegom Christus die op het punt staat het Kruis op zich te nemen.
Zoals de vrouw van het Evangelie bij het aanschouwen van Christus de moeder prees: "Zalig de schoot, die U gedragen heeft….”


Zo doen wij het bij de aanblik van de goddelijke Heiland, die juist nu Zijn grenzeloze liefde in de Kruisdood toont.
En wij prijzen Zijn bruid gelukkig, die Hij zozeer heeft liefgehad en voor wie Hij Zichzelf heeft overgeleverd. (Eph.5,25)

De oude Kerk had nu heel haar aandacht gericht op de doopleerlingen, die met Pasen de doop-genade zouden ontvangen; zij prees de Moeder zalig, die zoveel nieuwe kinderen aan de Bruidegom wilde schenken.
Zij bracht aan de Moeder rozen als een teken van liefde.
Dat hangt ook weer samen met de vreugde over de Kerk, op ons de Gods kinderen.

Jeruzalem, dat zijn wij, dat is onze ziel.
Nu in de vastentijd wil de Kerk nieuw leven in ons wekken.
De Kerk is Moeder, Zij schenkt ons het leven van de GENADE door het Doopsel en voedt ons met Eucharistie….

In vijf punten wil ik in het kort toelichten, welke de onderdelen zijn van de goederen van het nieuwe JERUZALEM.

1.Het inleidings gebed is van de profeet ISAÏAS: Moogt gij tot verzadiging gevoed worden aan de borst van haar troost…en met verrukking zwelgen aan de boezem van haar heerlijkheid…dat betekent, dat de profeet zoekt naar woorden om de volheid van GENADE, geluk en vrede uit te drukken, die ons door de Kerk ten deel moet vallen.

”Op de armen zal men u dragen...zoals een moeder troost, zo zal ik u troosten en zult gij in JERUZALEM worden verkwikt”.

Dat is het beeld van de innige vereniging met CHRISTUS, die ons door de GENADE ten deel valt.

2. Het epistel vergelijkt de beide steden met de twee vrouwen van ABRAHAM.
Het oude JERUZALEM is een dienstmaagd, het nieuwe is de vrouw van de Vorst, die door koningen wordt begeerd.
Onze beschouwing richt zich dan op de kinderen van deze vrouwen.
De kinderen van de eerste zijn slaven, de joden, die nog steeds onder de wet staan.
De kinderen van de tweede zijn de vrije kinderen van God, van de GENADE.
Deze vrijheid heeft CHRISTUS ons geschonken.
Daarom moeten wij ons van onze hoge adel bewust worden.

Christen zijn is GENADE…Genade is ADEL …en Adel verplicht.

Het woord vrijheid is sinds de Franse revolutie in het vaandel van alle ontevredenen geschreven en is ernstig misbruikt.
 
De echte VRIJHEID is een verheven goed, dat we eerst door harde strijd moeten verwerven.
Het is de VRIJHEID van het juk van de met de ERFZONDE beladen natuur, het vrij zijn van de zonden en van de heerschappij van de duivel. Vrijheid is de hoogste ADEL.
Maar het is wel een vrijheid in gehoorzaamheid aan GOD, de hoogste Heer in de HEMEL
Laten we blij zijn, dat we als vrije burgers van JERUZALEM tot vrijheid zijn geroepen.

3.Het Evangelie toont ons een ander beeld van JERUZALEM.
Wij treden de bruiloftszaal binnen van de Koning; daar is een tafel gedekt en de Koninklijke Bruidegom is Zelf de Gastheer en de Spijze.
Wij weten, dat het de Eucharistie is, die wordt opgediend: het Brood uit de hemel.
Dit is het MANNA dat de goddelijke Mozes ons voorzet.
Het is de spijs van de vrije kinderen Gods.

4. Er is nog een vierde reden tot blijdschap: "Ik verheug mij, dat tot ons gezegd is: wij zullen opgaan naar het huis des Heren.”
Psalm 121 loopt door heel de Mis heen en hij herinnert ons eraan, dat wij een tastbare uitdrukking van het nieuwe JERUZALEM bezitten en dat is het godshuis.
Zoals het oude Jeruzalem zijn Tempel had zo heeft het Nieuwe evenzeer haar godshuizen.
Een Godshuis is een kerk, waar GOD woont in het Tabernakel dat op het Altaar staat.
Haal je het Altaar weg wat hou je dan over?
Dan wordt het een vergaderzaal van het volk. Maar God is er niet meer.
Maar in de kerk dat een Godshuis is daar is de rechterstoel, de Biechtstoel, waar ons werkelijk vergiffenis ten deel valt.
Hier staat ook de troon van het huis van David.”: dat is het ALTAAR, de offerplaats van het nieuwe JERUZALEM.
Het Huis Gods is ook de stad van vrede, want vrede is het grote geschenk, dat ons daar ten deel valt.

5.Tenslotte nog een laatste gedachte.
Vandaag worden de rozen naar de kerk gebracht, vandaag is het lentefeest, de LENTE het schoonste jaargetijde…beeld van de Kerk, die ons een hogere en schonere natuur schenkt, de Bovennatuur van de GENADE.
Besluit: Het oude JERUZALEM ligt in puin, maar het Nieuwe Jeruzalem zal ook vergaan, of beter zal overgaan in het Hemelse, in een derde JERUZALEM: de HEMEL
Daar zal ten volle vervuld worden, wat de profeet ISAÏAS heeft verkondigd: een stroom van geluk en zaligheid zal daar vloeien.
Daar zullen wij de volle vrijheid en het ware koningschap van de kinderen Gods genieten.
Daar zullen wij niet meer het hemels brood van de Eucharistie nodig hebben, maar "door van de Godheid verzadigd, zullen wij de eeuwige rust mogen genieten.”
AMEN!

H. Havee