Missa in Die

 
Zelfs de H.Paus en kerkleraar Gregorius de Grote zegt, dat hij met Kerstmis, vanwege de drie H.MISSEN maar een kort preekje kan houden.
Daarom moet ook deze kort zijn.
De 1ste Mis sprak ons van de eerbiedige ernst, gehuld als hij was in het nachtelijk duister.
De 2de was blijde gestemd; de eerste stralen van de opkomende zon verlichtte haar.
De 3de is geheel en al feest, groots en vol majesteit.
De 1ste Mis was het Kerstfeest van de ziel in de persoon van Maria voor de kribbe.
De 2de was het Kerstfeest voor de geloofsgemeenschap in de persoon van de trouwhartige herders.
De 3de Mis is de kerstviering van de wereldkerk, ja zelfs voor alle mensen, de heidenen inbegrepen.
Drie gedachten lopen door deze Mis: Licht – Christus – Wereld.
 
1.LICHT. Het Lichtsymbool hebben we in een prachtige gradatie de hele Advent en ook vandaag kunnen bewonderen.
In deze derde Mis vormt het de hoofdlezing: het Evangelie.
Reeds het Alleluja, dat een voorbereiding op het Evangelie is, roept ons bij elkaar: "Een hoogheilige dag is voor ons opgegaan. Komt, volkeren, en aanbidt de HEER, want een groot Licht daalde heden op de aarde neer.”


En nu spreekt het Evangelie zelf van het grote LICHT, dat ieder mens verlicht: "Het Leven werd het Licht voor de mensen. En dat Licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen…
Het was het ware Licht, dat ieder mens verlicht, die in deze wereld komt”.
Ja, CHRISTUS is het grote Licht, de goddelijke zon voor de wereld.
Zetten we de deuren en vensters van ons hart wagenwijd open en laten we dat wondere LICHT bij ons binnenstromen.
En verder laten we dragers zijn van dat LICHT en onze medemensen door woord en daad door een leven van liefde iets van dat heerlijke licht mededelen.

2. De tweede gedachte is CHRISTUS.
Hoe ziet de Liturgie Christus?
Weer begint ze met het Kind: "Een Kind is ons geboren een Zoon is ons geschonken”.
Maar in die zelfde zin groeit het Kind reeds uit tot iets wat met geen mensenmaat te meten is: "de Heerschappij wordt op zijn schouders gelegd en zijn Naam wordt genoemd: Afgezant van het grote Raadsbesluit”.
Dus niet slechts een koning van de Joden, maar een wereldheerser staat voor onze ogen en dit beeld beheerst de hele MIS.
Zeer mooi wordt dat verder in het Evangelie ontwikkeld: "Hij is erfgenaam van alles; door Hem heeft God de wereld gemaakt; Hij is afstraling van Gods Glorie en evenbeeld van Zijn Wezen.
Alles schraagt Hij door zijn machtig woord; Hij is verheven boven de Engelen; zij moeten Hem dienen en aanbidden; Zijn troon staat in eeuwigheid ; Zijn koningsscepter is een scepter van recht”.
En wanneer we bij de Offerzang het Altaar naderen, dan zien we niet de kribbe, maar de troon van de grote koning: "Van U is de hemel, van U is de aarde. Gij hebt de wereld gegrondvest met wat ze bevat. Recht en gerechtigheid dragen Uw Troon”.

3. Tenslotte een derde gedachte.
De kring is met iedere Mis wijder geworden.
Eerst stond alleen Maria voor het goddelijk Kind, daarna kwam de kleine groep herders naar de kribbe en nu in de derde Mis verzamelt zich de wereldkerk rond het Kerstgeheim.
We bevinden ons in de statiekerk van Sint-Pieter, (eertijds althans), de vertegenwoordigers van de kerk der heidenen, de wereldkerk.
Zij staat voor de kribbe die een troon is geworden en dankt haar koning, die haar het recht verleend heeft en tevens de geschiktheid om kinderen Gods te worden.
Doch niet alleen de wereldkerk staat voor de Kribbe.
Onze blijk reikt verder.
We zien de gehele mensheid bijeengekomen: "Alle landen van de aarde hebben de redding gezien, die hun door God is gebracht”.
In dit vers legt de Kerk de blijde overtuiging, dat Christus door zijn geboorte alle volken de redding is komen brengen.
Door de menselijke natuur aan te nemen, heeft GOD de het hele menselijke geslacht geadeld en hoog verheven.
Zo zien we dus in het drietal Kerstmissen een prachtig beeld.
In steeds wijdere kring ligt heel de mensheid rondom de Kribbe.
De Ziel, het gezin, de wereldkerk, heel de mensheid.
Zij allen buigen de knie en diep ontroerd zeggen zij: "EN HET WOORD IS VLEES GEWORDEN en HET HEEFT ONDER ONS GEWOOND en met onze door het Geloof verhelderde ogen zien wij zijn goddelijke heerlijkheid…
”de heerlijkheid van de eniggeboren ZOON van de VADER, vol GENADE en WAARHEID"
AMEN!

H. Havee