Wonderen van Genade.

 
In de hele maand Oktober proberen we trouw te zijn aan het Rozenkrans gebed.
7 oktober vierden we het feest van de H.ROZENKRANS en 11 oktober het feest van het MOEDERSCHAP van Maria..
Op 13 oktober herinneren we het grootste wonder sinds de tijd van Jezus Christus: het ZONNEWONDER te Fátima in Portugal in het jaar 1917.
70000 mensen waren getuigen van dit wonder.
De zon danste in het rond en vertoonde alle kleuren van de regenboog.
Deze gebeurtenis voorspelde in een bijzondere manier dat de strijd zoals ze staat beschreven in de Apocalyps tussen de VROUW en de grote Rode DRAAK, de duivel was begonnen: "Nu ontstak de DRAAK in woede tegen de Vrouw; hij trok af om strijd te voeren tegen de rest van haar zaad, tegen hen die de geboden van God onderhouden en het getuigenis van Jezus bezitten”.(Apocalyps 12,17)
Iedere moeder zal voor haar kinderen opkomen en vechten wanneer zij hen ziet bedreigd en aangevallen.
MARIA wordt in haar liturgische feesten beschreven als "afschrikwekkend als een leger in slagorde”(Hooglied 6,10)
We kunnen verschillende manieren onderscheiden waarop de draak strijd voert met de VROUW en haar kinderen.
Heden wordt het moederschap aangevallen, wanneer veel vrouwen onder invloed van de duivel, zondigen tegen het leven en Gods plan dwarsbomen door praktijken als contraceptie en sterilisatie.


Sommigen zelfs verharden hun gemoed en verliezen hun natuurlijke tederheid jegens hun eigen kinderen en verwoesten hen door abortus. Onschuldig menselijk leven wordt zelf voorwerp van proefmethoden.
Mannen natuurlijk zijn even partner in deze zonden tegen de natuur, net als Adam en Eva partners waren in ongehoorzaamheid, door het eten van de boom van goed en kwaad.
MARIA, de nieuwe EVA, is het teken van al wat goed en mooi is in de vrouw en moederschap.
Zij is altijd door de kerk geroemd als een voorbeeld van de hoogste deugd en heiligheid, waarnaar wij allen moeten streven, zoals op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis: "U bent geheel en al mooi, O Maria, en in U is er geen zondesmet van de erfzonde.”(Graduale)
Maar vandaag, onder de verschrikkingen tot ons gebracht door de Nieuwe Wereld Orde, die in de plaats gekomen is van Gods Orde, wij hebben vreselijke parodieën van de zalige Maagd Maria, wanneer entertainers en rockstar snoevers en rondedansers, vertonend zichzelf in geile kleding, die zelfs Eva zou doen schamen.
Maria waarschuwde ons in Fátima over zulke dingen.
Ze maken zelfs gebruik van symbolen van Maria en bespotten haar deugden.
Hoe kunnen zij die deze goddeloze dingen doen en hen die dit verdedigen, hopen de meest vreselijke straffen van de Hel te ontlopen?
De Kerk heef voor ons andere voorbeelden van vrouwelijke schoonheid en deugd in de Heiligen.
Velen van deze Heiligen waren moeders van kinderen, die ook Heiligen werden, zoals de heilige Monica, wiens zoon de grote kerkleraar Augustinus werd.
Deze week vieren we de gedachtenis van de Heilige Birgitta van Zweden (geb.1303).
Zij is Patrones van Zweden.
Vanaf haar derde jaar had zij een grote liefde voor de Passie van onze Heer.
Zij werd de gelukkige vrouw van de Prins van Nierck, en zij en haar echtgenoot voedde zorgvuldig hun acht kinderen op in het Geloof.
Eén van hen werd de heilige Catherina van Zweden.
Na het overlijden van haar echtgenoot stichtte Birgitta de Orde die nu bekend staat als de Birgitinessen en haar mystieke geschriften en gebeden zijn een van de geestelijke schatten van de Kerk geworden.
De heilige Margret van Schotland was geboren in Hongarije(c.1045).
Margret was met haar ouders op bezoek in Engeland, toen haar vader stierf, maar toen zij en haar moeder op weg waren naar het Vaste Land, dreef een storm hun schip naar de kust van Schotland, waar Malcolm III, Koning van Schotland was.
Hij nam het gezelschap onder zijn bescherming en later volgend trouwde hij met Margret.
In haar positie van Koningin werkte zij aan de hervorming van sommige misbruiken in de Kerk van Schotland.
Haar privé leven was er een van constant gebed.
Zij stichtte meerdere kerken o.a. de Abdij van Dumfermline, gebouwd om de grootste schat, een relikwie van het ware Kruis in een schrijn onder te brengen.
Een getuigenis van het heiligheid is dat haar zoon David, ook bekend als een heilige, later Koning van Schotland werd in 1124.
Van de Heilige Lodewijk IX, Koning van Frankrijk wordt gezegd, dat in hem de eigenschappen van een rechtvaardig en soeverein vorst, een dappere krijger en een heilige in hem verenigd waren.
Dat hij een heilige werd kan worden toegeschreven aan zijn moeder, koningin Blanche, die hem zorgvuldig onderricht gaf.
Zij streefde er naar,om in hem een diep respect en ontzag in te prenten voor alles wat met het Geloof te maken had.
Haar woorden tot hem worden dikwijls aangehaald: "Ik hou van je mijn lieve zoon, zoveel als een moeder kan houden van haar kind; maar ik zou jou liever dood willen zien, dan dat je een doodzonde zou begaan”.
Blanche’s dochter Isabelle wordt ook geëerd als een heilige door de Franciscaanse Orde.
Hoe zalig zijn de kinderen, die heilige ouders en onderwijzers hebben gehad en de Heilige Maagd Maria als hun Moeder kunnen hebben.
Jezus Christus zelf werd thuis opgevoed door Maria en Joseph.
Toen Hij in de Synagoge in Nazareth sprak, waren de toehoorder verbaasd over zijn Leer en zeiden: "Waar haalt hij dit vandaan? en "Wat is deze wijsheid, die hem gegeven is? "(Marcus 6m2b)
Vandaag moet Maria ook ons onderrichten.
Het is niet te laat voor de kinderen, en voor ons allemaal, om de vreselijke schade aan onze zielen, veroorzaakt door en goddeloos en wereldse opvoeding, te hertstellen.
Daarom wijden wij ons toe aan het Onbevlekt Hart van Maria, en kiezen we haar als onze Moeder en Onderwijzer.
Dit kan heel eenvoudig gedaan worden.
Breng je ziel niet in gevaar, door uit te stellen, maar spreek tot haar, zoals een kind tot zijn/haar Moeder en luister naar haar onderrichting zoals het kind Jezus ook deed.
Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis ziet de Kerk de Zalige Maagd Maria in deze woorden uit het Boek Spreuken:"Welnu dan, kinderen, luistert naar mij; hoort naar de lessen, weest wijs en verwerpt ze niet.
Gelukkig de mens, die naar mij luistert, gelukkig zij die mijn wegen bewaren, die elke dag aan mijn deuren waken en de wacht houden aan de posten van mijn poorten; want hij die mij vindt, heeft het leven gevonden en de gunst gewonnen van de Heer”.(Spreuken 8,32-35)
De heilige Grignon de Monfort zegt: "Wanneer Maria wortel heeft geschoten in een ziel, dan brengt zij wonderen van Genaden voort, die zij alleen kan voortbrengen; want zij alleen is de vruchtbare Maagd, die nooit haar gelijke had en zal hebben in zuiverheid en vruchtbaarheid.
Samen met de Heilige GEEST bracht Maria het grootste voort, dat ooit was en ooit zal zijn: een Godmens.
Zij zal daarom de wonderbare dingen voortbrengen, die in de latere tijden zullen worden gezien.
De vorming en de opvoeding van de grote heiligen, die aan het einde van de wereld zal komen zijn voorgehouden aan haar, want slechts deze uitzonderlijke en wonderlijke Maagd kan in eenheid met de Heilige GEEST bijzondere en wonderlijke dingen voortbrengen” (De ware devotie tot de Zalige Maagd Maria).