Onder uw bescherming

 
Broeders en zusters in Christus,
Op deze feestdag vieren wij dat de Maagd, de Moeder van God ten hemel is opgenomen.
De Kerk gelooft dat het lichaam van Maria, na haar ontslapen direct in de hemel is opgenomen, dat zij het verderf na haar dood niet heeft gezien.
Een heel groot mysterie, een mysterie dat wij alleen maar in geloof kunnen aanvaarden.
Daarom heeft het ook eeuwen geduurd voordat de Heilige Kerk dit als een dogma heeft uitgesproken.
Pas in 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.
De Orthodoxe Kerk gelooft weliswaar dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren naar de hemel, maar kent desondanks geen dogma.
In Orthodoxie Kerk spreekt men dan ook van het Ontslapen van de Moeder Gods.
Wij mogen in Maria het beeld zien van de Kerk.
Maar wel een Kerk die nog onderweg is en daardoor onderhevig aan de draak, de duivel, die pogingen onderneemt om de volgelingen van Christus aan Hem te onttrekken.
Maar ook al zal de Heilige Kerk op aarde steeds strijd en vervolging ondervinden, de persoon van Maria is voor ons, gelovigen, een blijvend teken dat de Draak uiteindelijk niets tegenover haar zal uitrichten.
Maar om dit blijvend voor ogen te houden is geloof nodig en dat kan Maria ons als Moeder van alle gelovigen leren om deze weg van geloof te volgen.


Zo zijn er ook binnen de Kerk, mensen die Maria een nog grotere rol en eer willen toekennen in Gods heilsmysteries.
Natuurlijk, Maria heeft een hele grote rol en haar eren moge ons altijd sterken, maar het gevaar dreigt, wanneer wij alleen Maria eren, wij Christus vergeten en Maria boven Hem, boven God plaatsen.
Dit mag niet het geval zijn!
Maria deelt in de eeuwige gelukzaligheid die uiteindelijk ook voor ons is weggelegd, zij verwijst altijd naar Christus die daartoe voor ons de weg heeft geopend: Per Mariam ad Jesum, door bemiddeling van Maria naar Jezus.
Dat is ook wat het evangelie ons vandaag wil zeggen in het Magnificat, de lofzang van Maria over God.
Zij spreekt over Zijn goedheid en grootheid.
Maria, geheel vervuld van de Heilige Geest, jubelde het uit van vreugde.
Ze begint het Magnificat met God te prijzen omwille van de redding die Hij heeft gebracht en de grootste weldaad die God bewijst is Zijn barmhartigheid.
De Goddelijke aanvaarding van de mens geeft ons de zekerheid dat wij eens mogen delen in het hemels koninkrijk.
Maria kan ons helpen om steeds nederig en berouwvol naar God terug te keren, wat er ook gebeurd moge zijn.
Als hemelse koningin houdt ze niet op voor ons te zorgen, zodat wij de weg blijven gaan naar het hemels Vaderhuis.
Dit moge voor ons al een teken zijn dat zij met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen.
Het grote feest van vandaag herinnert ons eraan dat Maria overal bij ons is.
Dat we dit kunnen voelen als wij telkens weer als wij haar aanroepen in het Wees Gegroet.
Juist hierdoor staat zijn midden in ons leven.
Vanuit de hemel helpt zij ons strijden, de strijd tussen licht en duisternis.
Aan haar voorbeeld kunnen wij ons optrekken.
Juist in onze tijd, nu we telkens weer de vreselijke beelden zien van christenen die omwille van hun geloof worden afgeslacht, mannen, vrouwen en kinderen.
Hoe duidelijk tekent zich hier licht en duisternis, hoe duidelijk zien we nu dat de Christenheid onderhevig is aan de draak.
Dat men, hoewel de afschuwelijke beelden voor zich spreken, hier in ons land, aanhangers tolerantie verlenen en er door de overheid zelfs niet wordt ingegrepen?
Ziet men niet dat dit gevaar ook nu hier al is binnenslopen?
Laten wij vandaag, op deze grote Mariadag, een begin maken om Maria’s hulp en bijstand in te roepen, haar om bescherming te vragen.
Maria wil onze voorspreekster zijn en wij mógen haar hulp inroepen.
Maria wil niet op de plaats van het kruis staan, maar onder het kruis, waar Jezus ons haar als onze Moeder heeft gegeven.
Maria bezit niet de godheid zoals Jezus die heeft en maakt ook geen deel uit van de Goddelijke Drievuldigheid.
Zij is op diverse plaatsen verschenen, opdat de mensen door haar naar Christus zouden komen.
Maria wees daarbij niet naar zichzelf, maar naar haar Zoon, onze Verlosser en Heiland.
Alles wat we aan Maria vragen en zeggen, zal zij bij haar Zoon brengen.
Trouw was zij vanaf het begin bij haar ja-woord aan God en in trouw aanvaarde zij Jezus wil, om zorg te hebben voor Zijn Kerk.
We hoeven ons niet te schamen dat wij als kinderen onder haar mantel beschutting zoeken.
Laten wij haar voorspraak inroepen en bidden voor alle vervolgde christenen, dat zij een veilige thuishaven mogen vinden.
Bidden wij ook heel bijzonder voor hen die hun leven gaven voor de Heer en dat er een einde komt aan deze gruwelijke daden.

Sub tuum praesidium confugimus,Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despiciasin necessitatibus nostris, sed a periculis cunctislibera nos semper,Virgo gloriosa et benedicta.
Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige moeder van God; verstoot onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o roemrijke en gezegende Maagd.
Amen

Hans Smits