Een man vol vertrouwen

 
Broeders en zusters in Christus,
Even wordt de vastentijd onderbroken door een feest, het hoogfeest van de Heilige Jozef.
Maar kunnen wij wel echt spreken van een onderbreking of past dit feest van de voedstervader van Jezus en de man van Maria, juist heel goed in deze vastentijd?
Werd ook zijn leven niet onderbroken en door God in een andere richting geleid?
Sint Jozef had zijn leven wellicht heel anders voorgesteld, maar God besliste anders.
God liet door een engel aan Sint Jozef zeggen: " Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest”.
En zoals God Maria voorbestemd had om Moeder van Zijn Zoon te worden, zo vertrouwde Hij het Mensenkind, dat de Redder der wereld zou worden, aan een timmerman uit Nazareth toe.
Sint Jozef wordt vaak voorgesteld als een stille oude man, die graag op de achtergrond bleef en waarover heel weinig geschreven staat.
Niets is minder waar, Jozef nam zijn taak als hoofd van het gezin, zoals dat ook in de joodse families heel gebruikelijk was, heel erg serieus.
Jozef maakte Jezus vertrouwd met de psalmen en leerde Hem bidden.
Maria en Jozef lieten aan het Kind Jezus in woord en daad zien wat hun diepste overtuiging was. Kortom: ze lieten zien dat een mens een levendig contact moet onderhouden met God, Hem aanbidden en Zijn geboden onderhouden.
Wat een voorbeeld voor ons allen!
Wat een boodschap aan ons op dit grote feest!
Wat als wij nu het voorbeeld van Maria en Jozef in de wind slaan?
Dan kan het niet anders zijn of ons leven loopt vast en raakt op een dood spoor.


Zo ging het ook met Sint Jozef, hij zag het allemaal niet meer zitten, zijn hele leven stond op z’n kop, maar hij vertrouwde zijn hele leven, zijn toekomst aan God toe.
Hij moest voorrang geven aan de Heilige Geest.
En God liet hem inzien dat hij wel degelijk een levensopdracht had, hij mocht een steun en toeverlaat zijn voor het Kind Jezus en Zijn moeder.
Hij mocht hen beschermen en voor hen zorgen.
Wat kunnen wij van deze eenvoudige en godvruchtige heilige leren?
Dat wij God niet uit het oog verliezen.
Om Zijn Zoon te volgen op de weg die Hij ons is voorgegaan.
En, beste mensen, deze weg zal niet altijd vreugdevol zijn, ook pijn, verdriet en lijden zal ons deel zijn, maar als we die weg eenmaal hebben afgelegd wacht ons de eeuwige vreugde.
Tijdens deze levensweg zullen wij, om stand te kunnen houden, steun en kracht moeten putten uit ons geloof en moeten wij vertrouwen hebben. Daarom moge ook Sint Jozef ons tot voorbeeld zijn, hij vertrouwde op God, zijn geloof liet hem niet wankelen maar gaf hem houvast.
Wij leven in een tijd leven waarin het geloof is afgezwakt en wordt ondergesneeuwd.
Een tijd waarin het voorbeeld van de Heilige Jozef ons kan sterken en bemoedigen om meer getuigenis te geven van het geloof dat in ons leeft, om door onze trouw en onze inzet bij te dragen aan de verheerlijking van God.
Moge Sint Jozef ons hierin sterken, zoals dit wordt verwoord in de eerste strofe van het bekende Jozeflied:
Heil'ge Jozef, trouwe hoeder van Uw Godd'lijk voedsterkind.
Die Uw Jezus heel Uw leven onuitspreeklijk hebt bemind.
Heil' ge Jozef, vraag dat wij Hem beminnen zoals Gij.
Amen.

Hans Smits