Zondag onder het octaaf van O. H. Hemelvaart

 

Op Hemelvaart werd na het Evangelie de PAASKAARS gedoofd.
Dat betekent, dat Christus niet meer zichtbaar is onder ons.
Hij is ten hemel opgestegen en zit nu aan de rechterhand van de Vader.
Nu kunnen we ons afvragen: Kunnen we Jezus dan nog KENNEN?
Het antwoord hierop is: Ja, dat kunnen wij.
Want zelfs van degenen die hem met hun eigen ogen zagen en met hem omgingen waren er velen die Hem niet KENDEN.
"Ik heb u dit alles gezegd, opdat het u niet aan het wankelen zou brengen. Men zal u uit de synagogen bannen; Ja, het uur komt dat allen die u het leven benemen, zullen menen een godsdienstige daad te verrichten. En ze zullen u dit aandoen, omdat ze noch de Vader KENNEN noch Mij…"(Joh.16,1-5)
"Dit nu is het Eeuwig Leven: dat zij U KENNEN, de Enig waarachtige God en Hem dien Gij gezonden hebt: Jezus Christus…"(Joh.17,3)
De KENNIS van Christus moet meer dus zijn dan zien.
"Zalig zij die niet zien en toch Geloven" (Joh.20,29). 
Deze KENNIS komt met het Geloof, dat wij ontvangen door het DOOPSEL.
Maar dit GELOOF moet gevoed worden en gesterkt totdat het zijn volheid bereikt.
Dit is het werk van de H.GEEST, de Advocaat, die onze Heer beloofd heeft, dat Hij die van de Vader zal zenden.
De H. Geest openbaart Christus aan ons door het Doopsel en de andere Sacramenten, door gebed, en lezen van de H. Schrift, en door de ijverige praktijk van het Christelijk leven. 
 

Afbeelding invoegen

Wij groeien in KENNIS en liefde voor Jezus Christus en geleidelijk worden wij omgevormd naar Zijn Gelijkenis.
Dit is het werk van de H.GEEST
Het werk van de H. GEEST in onze zielen gebeurt soms op een verrassende manier.
- Maria, in gebed of overweging van de H. Schrift, de tekst van Isaïas 7,14: "Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren: zij zal hem noemen, God-met-ons: Emmanuël…toen kwam de Engel Gabriël bij haar binnen… in haar huis te Nazareth…en kondigde haar aan, dat zij de Moeder zal worden van de Verlosser, door de over schaduwing van de H. GEEST.
- De apostel Paulus(Saulus) werd, op weg naar Damascus, getroffen door een verblindend licht. 
Jezus sprak rechtstreeks tot hem: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij…? (Handelingen van de Apostelen 9, ).
- De H.Franciscus van Assisi, in gebed op de berg Alverno ontvangt de vijf stigmata, de wonde tekenen van de Heer Jezus.
Zo zijn er ook in ons eigen leven momenten van GENADE, ingevingen van de H. GEEST, misschien wel niet zo dramatisch, maar toch moeten we er oplettend voor zijn en dankbaar, omdat zij ons geloof opbouwen en versterken.
De grootste en ergste tragedie voor een Christen is: Het Geloof verliezen.
Dat overkwam Julianus de Apostaat, de afvallige.
Hij was een neef van Keizer Constantijn.
Julianus was keizer en heerste van 361- 363.
Uiterlijk een christen, maar toen hij keizer werd, trok hij alle privileges, die de Kerk had verworven in en opende weer de heidense tempels.
Hij daagde het Evangelie uit in een poging de Tempel in Jerusalem weer op te bouwen.
Maar dit werd voorkomen door een aardbeving en vuur dat uit de aarde kwam.
Toen hij in Perzië, na een verwonding op het slagveld, op sterven lag, slaakte hij de kreet: "Gij hebt overwonnen, O Galileër".
Hij bedoelde Christus. 
Onder de grootste apostaten van de laatste tijd waren Adolf Hitler, en Joseph Stalin.
Beiden waren gedoopte Christenen.
Stalin heeft zelfs in zijn jeugd op een seminarie gezeten.
Maar werd eruit gezet.
Deze twee antichristussen waren verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Christenen, Joden, gedurende tientallen jaren van oorlogen en vervolging.
Maar niets is vreselijker voor de Kerk dan apostasie onder de Herders.
Wanneer een paus, bisschoppen en priesters het Geloof verliezen, dan nemen ze het volk met zich mee.
Vandaag vreest men de goddelijke Gerechtigheid niet meer en voor het vooruitzicht van de eeuwige Hel is men niet bang.
Ze hebben het zondebesef totaal verloren en bekommeren zich niet om de staat van Genade.
Men hoort niets anders dan geruststellende preken.
De vrees voor God is men kwijt geraakt en Jezus Christus kennen ze niet meer.
En van het KRUIS rent men weg.
Wie CHRISTUS niet kent als Verlosser, Heer en Vriend in dit leven, zal Hem kennen als RECHTER bij het laatste Algemeen Oordeel.
Zij zullen zich zelf zien staan aan zijn linker hand en zij zullen Hem het vonnis horen uitspreken: "Gaat weg van Mij, vervloekten naar het eeuwig vuur, dat was bestemd voor de duivel en zijn engelen…" ( Matheüs 25,41)
Onze taak in dit leven is: Jezus Christus KENNEN, als Verlosser en zijn trouwe leerling zijn, en zijn geboden onderhouden.
In de brief van de Apostel Paulus aan de Efeziërs vinden we deze woorden ter overweging, die niets aan duidelijkheid te wensen laat:
"Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van wie alle geslachten in de hemel en op aarde hun naam hebben ontvangen: dat Hij naar de rijkdom van Zijn Glorie u moge verlenen, krachtig naar de inwendige mens te worden gesterkt door Zijn GEEST; dat Hij CHRISTUS in uw harten doet wonen door het GELOOF; dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in liefde.
Dan zult gij tezamen met alle Heiligen een denkbeeld kunnen vormen van de breedte en lengte, de hoogte en diepte; en de liefde van Christus leren beseffen, die alle begrip te boven gaat; dan zult gij vervuld worden van de ganse volheid van GOD."( Efeziërs 3,14-19)
 
H. Havee