Wegwijzers naar de Hemel

"Verheug U O Jeruzalem!”
Zo begint het introïtus van de H. Mis.
Wij verheugen ons vandaag, omdat we half weg door onze boete tijd van de Vasten.
We zijn ook veel dichter bij ons doel en dat is: PASEN!
Het feest van de VERRIJZENIS.
Maar we hebben een ander doel, een eeuwig Pasen, waarvoor dit leven een voorbereiding is.
God heeft het ons gemakkelijk gemaakt.
Het doel is helder en de richting is zeker.
Toch zijn er die dit niet willen of kunnen horen of begrijpen.
”Waarom heeft God je geschapen?” vroeg de Oude Catechismus.
En het antwoord was: "God heeft ons geschapen, om Hem te kennen, te beminnen en Hem te dienen in deze wereld, en voor altijd gelukkig te zijn"
En hoe kennen wij God?
Sommigen vertrouwen hun boeken en hun filosofische Wijsheid.
Anderen zoeken de hemel af en luisteren naar de stem van buitenaardse wezens.
Hun trots staat hen in de weg om God op Zijn woord te geloven.
Weer anderen nemen een bad in de Jordaan of de Ganges, of gaan op pelgrimage naar Mekka of kijken uit naar de zonsopgang bij Stonehenge.
Velen zijn de valse religies van deze wereld, paden die leiden naar de vernietiging.
Er is eigenlijk maar één weg om God persoonlijk te kennen, en dat is de weg die God zelf heeft geopenbaard.
Want God heeft zichzelf geopenbaard in de Persoon van Zijn Zoon: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb”.
Wij moeten antwoorden: "Ik geloof!”
 

Afbeelding invoegen

Welnu door Jezus Christus te kennen, kennen wij de Vader.
Deze zo simpele waarheid, dat veel mensen de eenvoud ervan ontgaat en keren zich af zoekend naar iets meer gecompliceerd.
"Ga binnen door de nauwe poort”, zegt Jezus, "Want wijd is de poort en breed de weg die leidt naar het verderf, en het zijn er velen, die die weg opgaan.
Hoe nauw is de poort en dicht de weg die tot het leven leidt”.
En weinig zijn zij die het vinden” (Mt.7,13,14).
En wat is die nauwe poort?
"Amen, amen, Ik zeg u, Ik ben de deur van de schapen.
Al wie vóór Mij kwamen, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Al wie door Mij binnengaat zal veilig zijn, en hij zal in en uitgaan, en zal groene weide vinden.
De dief komt slechts om te roven, en te slaan en doden.
Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben”(Joh.10,7-10).
Jezus Christus zelf is de nauwe poort die leidt naar het Eeuwig Leven.
De Apostelen zelfs waren traag om het te begrijpen.
Thomas zei Hem: "Heer, Wij weten niet waar U heengaat, en hoe kunnen wij de weg weten?”(Joh. 14,5).
En Jezus antwoordde: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Als je mij gekend had, dan had je ook de Vader gekend.”(Joh.14,6).
Zelfs dan nog, zei Philippus hem: "Heer, toon ons de Vader, en dan is het genoeg voor ons”.(Joh.14,8).
Het moet heel wat van het geduld van de Godmens gevergd hebben om te antwoorden: "Zo lange tijd ben ik bij jullie geweest, en je kent me nog niet? Philippus, wie mij ziet, ziet de VADER” (Joh.14,9).
Het vraagt eenvoudig geloof, het geloof van een kind, om God op zijn woord te geloven.
Jezus zei tot zijn leerlingen: "Laat de kleine kinderen tot mij komen en houd ze niet tegen, want voor zulken is het Koninkrijk Gods.
"Amen, Ik zeg je, al wie niet het Koninkrijk Gods aanneemt als een kind, zal er niet binnengaan” (Lucas 18,16,17).
God heeft mij geschapen om Hem te beminnen.
Kennis komt eerst, omdat je een God niet kunt beminnen, zonder Hem te kennen.
Als je Christus persoonlijk niet kent, dan kun je ook God niet beminnen.
Als je Hem beter leert kennen, dan zal je ook Hem meer leren beminnen.
Daarom is het ook zo belangrijk, te groeien in je persoonlijke kennis van Jezus Christus: "Wie gelooft dat Jezus de CHRISTUS is, hij is uit God geboren; en wie de Verwekker bemint, bemint ook hem, die door Hem is verwekt; hieraan erkennen we, dat we de kinderen Gods beminnen. Wanneer we God liefhebben, dan onderhouden we ook Zijn geboden; want dit is juist de Liefde tot God, dat we zijn geboden onderhouden.
En Zijn geboden zijn niet zwaar; want wat uit God is geboren, overwint de wereld” (1Joh. 5,1-5).
Deze kennis en consequente liefde voor Jezus Christus zal een grote uitwerking hebben op je geestelijk leven.
Als je te kampen hebt met zonden en bekoringen, leer en bemin de Heer des te meer.
Als je jezelf zwak vindin geloof, traag in gebed, en slap in je godsdienstige verplichtingen, moet je in kennis en liefde voor Jezus Christus groeien.
Als je bezorgd bent en angstig van wege de toestand in de Kerk en de wereld, dan moet je werkelijk CHRISTUS kennen en Hem meer beminnen, omdat volmaakte liefde angst en vrees uitbant.
Als je boos bent om de vermeende ‘paus’, Francis Bergoglio, de Nieuwe Wereld Orde ‘kerk’, maar richt je gedachten naar de Heer en tracht Hem meer te kennen, zodat je met zijn liefde wordt vervuld.
God heeft ons geschapen, om Hem te dienen.
Ik dien Hem het beste wanneer ik bij zijn Heilig Altaar ben, samen met de priester door Christus, met Christus, en in Christus, het ene volmaakte en aanvaardbare Offer opdraag aan God de Vader, waarin Jezus Christus zowel Offeraar/ Priester en Slachtoffer is.
God heeft mij geschapen om met Hem voor altijd gelukkig te zijn.
Wie de Heer kent, bemint, en dient in deze wereld, zal de Hemel tot bestemming hebben.
”Uw hart worde niet ontsteld.
Gij gelooft in God; gelooft ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.
Wanneer dit niet zo was, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga er juist heen, om u een plaats te bereiden”.(Joh.14,1-3)
Ondertussen is ons gebed dat van de psalmist, daar we hunkeren naar de hemelse woningen: "Hoe lieflijk is Uw woning, O Jahweh der heerscharen! Mijn ziel smacht van verlangen naar de voorhoven van Jahweh…
Mijn hart en mijn lichaam heffen een jubelzang aan voor de levende God! …
Waarachtig één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend daarbuiten.
Liever wil ik op de drempel van Gods Huis staan, dan wonen in de tenten der bozen.
Want Jahweh is een zon en een schild.
God geeft genade en glorie.
Nooit weigert Jahweh een weldaad aan hen, die onberispelijk leven.
Jahweh der heirscharen: Gelukkig de mens, die op U blijft vertrouwen” (Psalm 83: 1-3;11-13).
 
 
Fr. Louis Campbell