Voor de vergeving van de zonden

Gebed
God, die niemand afwijst, maar U in vaderlijke barmhartigheid door boetvaardigheid zelfs met de grootste zondaars laat verzoenen, zie genadig neer op ons nederig gebed en verlicht onze harten, opdat wij in staat mogen zijn uw geboden te onderhouden.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Heer, moge dit offer, dat wij U voor onze zonden opdragen, U welgevallige gave zijn; en moge het tot heil strekken zowel voor levenden als overledenen.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Almachtige God, verhoor de gebeden van uw volk, en geef dat deze heilige gaven, die wij van U hebben ontvangen, door uw hulp ongeschonden in ons bewaard mogen blijven.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen