Verkondigt het Evangelie

 
Broeders en zusters in Christus,
In het evangelie van Marcus horen wij de oproep van de Heer aan de elf apostelen: "Gaat uit over de gehele wereld, en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen”.
Zij krijgen te horen hoe hun roeping zal verlopen, de apostelen zullen vissers van mensen worden.
De mensen, die hun hart openen voor Gods Woord, er in geloven en zich laten dopen, zullen zalig worden.
Zij zullen zelfs wondertekenen doen, in Christus naam zullen ze duivels uitdrijven, vreemde talen spreken, slangen opnemen, zieken de handen opleggen en genezen.
De leerlingen krijgen de moed om naar buiten te treden en Hem te verkondigen die verrezen is.
Het moet voor de apostelen een heel bijzonder moment geweest zijn, zo samen met de Heer, spreken over het Rijk Gods.
Toch beval Jezus hen niet weg te gaan uit Jeruzalem, maar de belofte van de Vader af te wachten.
Zoals we in de Handelingen van de apostelen lezen: "Want gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest” .
Dan stellen zij Jezus de vraag: "Heer, is dat de tijd, waarop Gij voor Israël het koninkrijk zult herstellen?"
Maar Christus geeft hen een direct antwoord: "Het komt u niet toe tijd en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld; maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u zal komen en gij zult Mij tot getuigen zijn in Jeruzalem, geheel Judea en Samaria, ja, tot aan het einde der aarde.”
En dan komt heel onverwachts het afscheid en wordt Hij opgeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Maar alvorens de Heilige Geest over hen zal neerdalen, zullen ze nog negen dagen moeten wachten.
Pas dan zullen de apostelen ten diepste hun roeping en hun zending begrijpen en vrij zijn van angst.
 

Afbeelding invoegen

Maar als dat moment is aangebroken is er ook niets en niemand die hen nog tegenhoudt en zullen zij de Kerk gaan opbouwen, wereldwijd!
Maar hoe is dat nu met ons?
Ook wij moeten nog negen dagen wachten en de Heilige Geest bidden om Zijn gaven.
Want de belofte dat de Heilige Geest zal komen en ons de kracht en de moed zal geven om te getuigen is ook aan ons gedaan.
De Kerk heeft meer dan ooit, door de Heilige Geest bezielde, verkondigers nodig.
Geen mensen die proberen door dubbelzinnige opmerkingen en vergelijkingen de werking van de Heilige Geest aan de mensen uit te leggen, maar verkondigers die het werk en de gaven van de Heilige Geest serieus nemen en de waarheid verkondigen.
Verkondigers die vertrouwen op Gods kracht die ons door de Heilige Geest gegeven wordt.
Wij zijn uitgenodigd in deze komende negen dagen voor Pinksteren onze harten voor te bereiden om Gods gave te ontvangen.
Graag wil ik mijn overweging, op deze Hemelvaartsdag, eindigen met het krachtige gebed van de Pinksternoveen:
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Hans Smits