Veertiende zondag na Pinksteren

 
Epistel
Galaten 5: 16-24
Broeders, gij moet leven naar de geest; dan zult gij de begeerten van het vlees niet inwilligen.
Het vlees immers begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; want de één strijd tegen de ander, om u af te trekken van hetgeen gij zou willen doen.
Maar als gij u laat leiden door de geest, is er geen wet die u treft.
De werken van het vlees zijn u bekend; het zijn immers: ontucht, onreinheid, oneerbaarheid en zedeloosheid; afgodendienst, toverij en vijandschap; twist, afgunst en toorn; onenigheid, tweedracht en verdeeldheid; jaloersheid, doodslag, dronkenschap en onmatigheid; en meer dergelijke dingen.
Maar ik zeg u van te voren, zoals ik vroeger ook reeds gedaan heb, dat zij, die zulke dingen doen, het rijk van God niet zullen verwerven.
Daarentegen zijn de vruchten van de geest: liefde en vreugde, vrede en geduld; welwillendheid en goedheid, lankmoedigheid en zachtmoedigheid; getrouwheid en bescheidenheid, zelfbeheersing en reinheid.
Tegen zulke mensen richt zich geen enkele wet.
Degenen nu, die Christus toebehoren, hebben hun vlees aan het kruis geslagen met al zijn ondeugden en begeerten.
 
Evangelie
Mattheüs 6: 24-33
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen; want hij zal óf de één haten en de ander beminnen, óf de één op handen dragen en de ander verwaarlozen.
Gij kunt niet tegelijk God dienen en de mammon!
Daarom zeg Ik u: weest niet angstig bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten, of voor uw lichaam, waarmee gij u zult kleden.Is het leven niet meer dan voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding?
Ziet naar de vogels des hemels; zij zaaien niet, en zij maaien niet en verzamelen niet in schuren; en toch, uw hemelse Vader voedt ze.
Zijt gij niet veel meer waard dan zij?
En wie van u kan met al zijn denken aan zijn lengte één el toevoegen?
En wat maakt gij u angstig bezorgd over kleding?
Ziet de lelies op het veld, hoe ze groeien; zij werken niet en spinnen niet; en toch zeg Ik u, dat Salomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als één van deze.
Als God nu het gewas op het veld, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?
Wilt dus niet angstig bezorgd zijn en zeggen: "Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?
Want dat zijn dingen waar de heidenen naar vragen.
Immers uw Vader weet, dat gij dit alles nodig hebt.
Zoekt derhalve eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en al dat andere zal u geschonken worden als toegift”.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen