TWEEDE ZONDAG NA PASEN

 
Vandaag zien wij het beeld van CHRISTUS, een beeld dat uitgaat boven de tijd…
het beeld van de Goede Herder.

 
In de oude tijd werd deze Mis gevierd op het graf van de heilige PETRUS, de 1ste opvolger van de Goede Herder.
Herinner de ontmoeting van de Verrezen Christus met PETRUS aan het meer van Genesareth: Daar stelde hij aan Petrus de vertrouwensvraag: "Simon, zoon van Jona, bemint gij mij meer dan dezen? "
En Hij vroeg hem dat tot driemaal toe.
Petrus antwoordde schuchter in het bewustzijn van zijn drievoudige verloochening: "Heer, Gij weet alles, Gij weet ook dat ik U liefheb”.
Toen gaf Christus aan Petrus de herdersstaf: "Weid mijn lammeren… weid mijn schapen!”
Wanneer de Christenen van Rome in de Sint Pieter bijeen waren zagen zij op het graf van Petrus de Herdersstaf van Christus liggen.
Petrus stond voor hun geest zelf uit het graf op en horen wij hem in het epistel: "Gij waart immers gelijk dwalende schapen, maar thans hebt ge U bekeerd tot de Herder van uw zielen”.
Daarom gaat de Liturgie in de MIS van vandaag over de GOEDE HERDER.
Dit beeld van de Goede Herder treffen we in de hele H. Schrift dikwijls aan.
Ontelbare keren wordt GOD de Herder van zijn volk genoemd.
"Wij: Zijn volk en de schapen van zijn weide”.
De grote mannen van de Heilsgeschiedenis waren meestal herders van beroep.
De rechtvaardige ABEL was een herder. …
Hij bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kudde en wel het vetste (Gen.4,4) een Lam.
Zijn naam wordt genoemd in de canon van de Mis.
 

Afbeelding invoegen

Herder was ook de patriarch JACOB, die dit beroep twintig jaar lang in ballingschap bij zijn schoonvader Laban uitoefende.
Herders waren de zonen van Jacob, toen zij hun broer Jozef naar Egypte verkochten.
Mozes was veertig jaar herder voordat Hij de leider en wetgever van zijn volk werd.
Herder was David, die van de kudde weg tot Koning over Israël werd gezalfd.
Hij heeft het onsterfelijke herderslied gezongen: "De Heer is Mijn Herder, niets zal mij ontbreken; grazige weiden heeft Hij mij bereid”.(Psalm22).
Het herdersleven was geen gemakkelijk bestaan.
Jacob sprak tot zijn schoonvader: "Twintig jaar ben ik bij u geweest…wat door wilde dieren verscheurd werd, heb ik niet op u verhaald, maar het telkens vergoed…
Overdag verging ik van de hitte en van koude snachts en de slaap vluchtte weg van mijn ogen…
David sprak tot Saul: "Toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde en er kwam een leeuw, die een lam van de kudde weghaalde, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het lam uit zijn muil.
En wilde hij mij aanvallen, dan greep ik hem bij zijn manen en sloeg hem dood.”
Bij het Liturgisch avondgebed, de Completen horen we hier van een naklank van de 1ste Paus en Opperherder Petrus: "Sobrii estote et vigilate..
Wees sober en waakzaam, broeders, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden”
Weerstaat hem krachtig in geloof.”.(cui resistite FORTES IN FIDE)
Als je de geschiedenis van de Kerk leest dan zijn er ontelbare Opperherders geweest wier herderschap eindigde in bloed van het martelaarschap. Lees maar in je missaaltje.
Ik sla nooit de Mis van martelaar pausen over.
En dat zijn er heel wat.
Ze hebben gezworen om het Overgeleverde Geloof te verdedigen en trouw de Kudde, de Kerk te hoeden en beschermen tegen de vijanden van God.
En ze zijn er trouw aan gebleven.
Tot voor vijftig jaar was de Kerk sterk en de kudde veilig.
Daarna is de kudde de woestijn in gejaagd, waar niets dan dorren distels en doornen van de wereld te vinden was.
De groene weiden van GENADE EN WAARHEID, is opgedroogd.
Dit zijn tijden van zware beproeving, maar vergeten we niet, dat elke H.MIS een vervulling is van de gelijkenis van de Goede Herder.
In elke H. Mis geeft Hij zijn leven voor de schapen.
In iedere H.MIS is CHRISTUS zelf de OFFERAAR.
Door de priester spreekt hij Zelf de woorden van de Consecratie uit: "Hoc est enim Corpus meum…Hic est Calix Sanquinis mei…
Dat betekent dat de priester in Persona CHRISTI aan het Altaar staat.
Bij de bewieroking wordt Christus LOF en Dank gebracht en niet de priester, die Zijn dienaar is.
Moge elke H. Mis ons een stap dichter bij brengen op onze weg naar de Hemel.
Daar zal het woord van Christus in vervulling gaan en zullen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht.
Amen!
 
H. Havee