Tranen aan de voet van het Kruis

24ste Zondag na Pinksteren (5de na Epiphania)
 
Veel volgelingen van Jezus waren gewone mensen: arbeiders, vissers, huisvrouwen, schaapherders en boeren.
Jezus sprak hen toe in vergelijkingen, beelden waarmee ze vertrouwd waren, zoals in het Evangelie van vandaag.
Iedereen wist dat je niet onkruid kunt wieden uit de tarwe.
Ze groeien te dicht bij de tarwe en zijn verstrengeld met de wortels van de tarwe.
Jezus wil ons zeggen dat dat  is wat gebeurt met de goeden.
Ze worden vervolgd door de bozen die de geesten van de onschuldigen vergiftigen en hen tot zonde verleiden.
Ze vernietigen hun geloof door ketterijen vermomd als waarheid, en zonden vermomd als entertainment of dag vermaak.
De geest van vele zielen herders zijn al bedorven, zodat ze niet meer veilig hun mensen kunnen leiden. Door "dialoog” met de wereld heeft de Kerk het ware oordeel over wat goed en kwaad is, verloren.
Zij heeft de schapen aan de wolven overgeleverd.
Veel ouders zijn niet meer veilige gidsen voor hun kinderen.
De profeet Ezechiël zei in zijn tijd: De vaders hebben zure druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn scherp” (Ez.18,2).
 

Afbeelding invoegen

Ofschoon Ezechiël zegt dat ieder verantwoordelijk wordt gehouden door God voor zijn zonden, hebben ouders veel te verantwoorden bij het laatste Oordeel voor wat zij hun kinderen maar lieten doen wat ze wilden.
Veel TV programma’s zijn ronduit immoreel.
Het onkruid van de entertainment industrie verwoest het geloof van de onschuldigen.
Immoreel gedrag wordt als normaal gepresenteerd.
Door naar dit soort programma’s te kijken, verliezen jonge mensen het vermogen goed van kwaad te onderscheiden.
Zij worden zo onderricht de zonde te beminnen.
Wat we zien gebeuren is dat de gewetens worden verdoofd of afgestompt.
Het gevoel of besef van zonde is weg.
Wanneer zonde iets wordt om te lachen, dan is het niet meer de afschuw/huiver, dat alle smarten van de wereld heeft veroorzaakt.
Men herinnert zich niet meer dat het Paradijs verloren ging door de zonde en "dat het loon van de zonde de dood is” (Rom.6,23) of dat Jezus Christus zijn Kostbaar Bloed op het Kruis vergoten heeft juist om ons van de zonde te verlossen.
Samen met het verlies van zondebesef is het verlies van besef van het Heilige.
Jezus zelf werd bespot, zoals Hij werd bespuwd aan het Kruis, door de farizeeën, Schriftgeleerden en priesters.
En nu weer door de afvallige kardinalen, bisschoppen die het H. Misoffer hebben afgeschaft.
Kom af van het Kruis, schreeuwen ze.
We hebben je verlossing niet nodig.
De heilige Apostel Paulus zegt het met tranen in de ogen: Broeders, volgt mij na en richt U naar hen die zich naar ons voorbeeld gedragen.
Want zoals ik het u zo vaak heb gezegd, en het ook thans onder tranen herhaal: "Velen leven als vijanden van Christus’ Kruis.
Hun einde is de ondergang….hun zinnen zijn op het aardse gericht.
Maar ons Vaderland is in de Hemel…”(Phil.3,17-20)
 De Heilige Maagd MARIA en de Heiligen en de heilige Katholieke Kerk worden ook voorwerp van spot en hoon en belachelijk gemaakt.
Waarom?
Omdat ze niet mee wil doen met de wereld, omdat je voor conservatief wordt uitgescholden, niet met de tijd meegaat, omdat je trouw wilt blijven aan CHRISTUS’ Kruis.
De wenende Madonna van La Salette (1846) weende om ons omdat zij weet, hoe wij worden aangevallen door de duivel en hoe moeilijk het is voor ons om niet te zondigen en de zonde te vermeiden.
Abraham’s neef LOT en zijn familie leefden in Sodom, waar zij veel aardige en vriendelijke buren hadden.
Maar die buren hadden vreemde ideeën en waren totaal corrupt en bedorven.
Zij wilden Lot’s gasten tot zonde verleiden.
De enige manier om hieraan te ontkomen was de stad te verlaten.
Dus God beval Lot en zijn vrouw en twee dochters de stad en zijn bewoners de rug toe te keren, en geleid door de twee gasten, die Engelen waren door God gezonden om hen te redden.
De twee schoonzonen van Lot zagen dit alles als een belachelijke grap en bleven achter in Sodom.
Vuur en zwavel regende neer en verwoestte de steden Sodom en Gomorrah totaal.(Genesis 23-29).
Lot’s vrouw, denkend dat ze veilig was nadat ze de stad had verlaten, keerde zich om, voor een laatste blik, en ze werd veranderd in een zuil van zout.
De les uit dit verhaal is: God laat niet met zich spotten.
Keer je af van de zonde en kijk niet meer om.
Jezus is heel duidelijk, dat beslissend handelen vereist is: "Als uw rechter oog u ergert, ruk het dan uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw ledematen verloren gaat, dan dat uw hele lichaam in de Hel wordt geworpen…(Mattheus 5,29,30).
Het woord van Christus is niet letterlijk bedoeld, want zelfverminking is fout.
Maar de betekenis is duidelijk genoeg.
Gelegenheden tot zondigen moet je vermeiden en vluchten.
De alcoholist moet niet meer drinken en radicaal stoppen.
Zo ook de verslaafde aan drugs of pornografie moet radicaal ermee breken.
Zij die in zondige relatie betrokken raken moeten onmiddellijk de relatie afbreken en ermee ophouden.
Wees geen onkruid, geen gelegenheid tot zonde maar een gelegenheid tot Genade voor andere mensen, die proberen zoals jij, om aan Gods Oordeel te ontsnappen en het Eeuwig Leven binnen te gaan.
"Waakt en bidt! Zegt de Heer, Let op U zelf!
Laat uw harten niet bezwaard worden door brasserij, dronkenschap en zorgen van het leven; en laat die dag U niet onverhoeds overvallen als een strik.
Want hij zal komen over allen, die de aarde bewonen.
Waakt dus en blijft altijd bidden, opdat gij ontkomen moogt aan dat alles, wat er gebeuren gaat en opdat gij stand moogt houden voor het aanschijn van de Mensenzoon (Lucas 21,34).
AMEN!
 
H. Havee