Tarwe

24stezondag na Pinksteren (5de Epifanie)

Het Evangelie van vandaag gaat over het slechte zaad, het onkruid, dat naast het goede zaad de TARWE opgroeit.
We weten allemaal dat er slechte mensen in de wereld zijn naast goede.
Maar wanneer we goed kijken dan zien we, dat Jezus het niet heeft over de wereld, maar over de Kerk. Binnen de Kerk zelf heeft de duivel slecht zaad gezaaid, waarvan Judas de eerste was: ”En onder het Avondmaal plantte de duivel het in het hart van Judas Iscarioth, om JEZUS te verraden …(Joh.13,2)Natuurlijk sprak Onze Heer niet over de tijd van de Apostelen, maar over de Kerk van alle eeuwen, en nu tot aan de oogst.
Maar als het "onkruid” nog niet in schoven is gebonden om verbrand te worden, dan betekend dat zij nog onder ons zijn en druk bezig zijn met samenzweringen en geheime plannen om de onnozelen te vangen in hun netten en revoluties te ontketenen.
"Waar komt dat onkruid vandaan?"
Er is een Revolutie binnen de Kerk.
Een revolutie is de volledige omverwerping van de vorige bestaande en gevestigde orde naar een nieuwe. Zo was de Franse Revolutie van 1789, die de monarchie en de Kerk in Frankrijk omver wierp en meer dan 350 000 slachtoffers maakte, onschuldige mensen de koning en koningin, bisschoppen, priesters , religieuzen en honderdduizenden onschuldige burgers.
Deze Revolutie was het werk van de Vrijmetselarij, die al eerder door de Kerk was veroordeeld.
Dat was niet de eerste en laatste revolutie.
Het hield daarmee niet op.
 

Afbeelding invoegen

Een apostaat, een afvallige priester en kannunik Rocca zei toen al einde 1800: "De LITURGIE, het Rituaal en de wetten van de Rooms Katholieke Kerk zullen op een Concilie worden veranderd en omgevormd….het Paus-schap zal ten val komen: Het zal sterven onder het mes, dat de concilievaders zullen smeden.
Dat is op het Tweede Vaticaan concilie van 1962-’65 gebeurd.
Nu 50 jaar geleden.
Het doel nu was/is niet direct van buiten af maar van binnen uit door infiltratie de kerk te vernietigen.
Dit is altijd al het plan geweest van de joodse vrijmetselaars loges.
Ze legden valstrikken voor de priesters in de sacristie, seminaries, en kloosters, die dan de revolutie volgden gekleed "in tiara en koorkap, denkend dat ze achter de Stoel van Petrus marcheren.
Dit is altijd al het plan geweest van de vrijmetselarij.
Wat in Frankrijk gebeurde, herhaalde zich later in 1917 in Rusland met de Communistische Revolutie.
En in 1936 ging van Moskou het bevel uit om geschikte jonge mensen in de seminaries en kloosters te plaatsen, om priester gewijd te worden.
Deze infiltratie was buiten verwachting van de communisten een groot succes.
Bella Dodd, en vrouw en prominent lid van de communistische partij - die later 1952 tot bekering kwam – bekende: ‘In 1930 hebben we 1100 studenten in de seminaries geplaatst, om de Kerk van binnen uit te verwoesten”.
Ze zei: De katholieke Kerk zal niet meer herkenbaar zijn.”
 Dit zei ze in 1950…12 jaar voor het 2de Vaticaans Concilie begon (in 1962)
Het plan was niet het Instituut van de kerk verwoesten, maar het Geloof van de mensen door het verspreiden van een pseudoreligie, zoiets van een soort geloof dat er op lijkt, maar dat niet het echte katholieke geloof was van GENADE en WAARHEID.
Wanneer eenmaal het Geloof weg is, dan zou er een schuldcomplex ingebracht worden…en een zondebok gevonden worden en dat zou dan de vroegere Kerk zijn met haar onderdrukking van de vrouw, autoritair optreden, vol vooroordelen etc. en andere valse beschuldigingen.
Dit zou nodig zijn, om de kerkleiders openlijk ten schande te brengen en tot een meer soepele houding naar andere valse religies en wereldse stromingen.
De communisten zouden dan die openheid benutten om de Kerk te ondermijnen.
Hebben we het niet gezien?
Het gezaaide "onkruid” vrijmetselaars bisschoppen en of communistische kardinalen (Montini), die hun weg vonden in 1961 naar Rome voor het Tweede Vaticaans Concilie, waar zij samenkwamen om de strijd aan te gaan met de trouwe bisschoppen en kardinalen en om de het geloof van de mensen te vernietigen.
Kardinaal Suenens juichte dat het Concilie de Franse revolutie zich herhaalde, maar nu binnen de kerk.
Na het concilie prees de Vrijmetselarij van Frankrijk "de gigantische revolutie in de Kerk”.
Priesters, bisschoppen en het pausschap zelf waren de eerste slachtoffers van de Vaticaanse revolutie.
De Tiara werd weggesmeten.
Maar hun rampzalig falen was al in de H.Schrift voorspeld en bekend in de vroege kerk.
In 1846 voorspelde Maria van La Salette : "ROME ZAL HET GELOOF VERLIEZEN EN DE ZETEL WORDEN VAN DE ANTICHRIST.”
De grote Engelse kardinaal Manning (1808-1892) heeft dit voorspeld(1861): "Rome zal van het Geloof afvallen en de Vicaris Christi, de plaatsbekleder van CHRISTUS verjagen en naar het oude heidendom terugkeren….dan zal de Kerk worden verspreid en de wildernis ingaan, en zal voor een tijd, zoals in het begin, onzichtbaar zijn en zich in catacomben verbergen, in holen en grotten, in schuilplaatsen; zij zal als het ware van de aardbodem worden weggevaagd.
Dat is de algemene getuigenis van de kerkvaders van de eerste eeuwen.”
Zo zien we, dat de Kerk zal eindigen, zoals ze begonnen is.
Ze is heel klein begonnen met twaalf apostelen en zo zal ze ook eindigen.
Tot die kleine kudde behoren wij.
We moeten niet bang zijn voor deze verschrikkelijke werkelijkheid.
Integendeel, we moeten dankbaar zijn dat God ons geroepen heeft en de genade geschonken heeft tot deze kleine ingekrompen Kerk, te behoren. Hier is het ALTAAR blijven staan en de MISSA SEMPITERNA het HEILIG MISOFFER van GENADE en WAARHEID.
Blijf trouw aan CHRISTUS ….en het Kruis.
In ieder huis hoort een Kruis.
De Apostel Paulus predikte deze twee grote waarheden van het Geloof: Christus gekruisigd en de Verrijzenis van het lichaam…
Deze boodschap klonk als een trompetstoot door de hele heidense wereld van die tijd.
En hij won.
Moge wij met Gods hulp en de Heilige Aartsengel MICHAËL en alle Engelen en Heiligen, de vijand overwinnen.
Door Christus onze Heer.
AMEN!
 
H. Havee