Staat de katholieke Kerk vrouwelijke priesters toe?

 

Nee, de Katholieke Kerk staat geen vrouwelijke priesters toe. Dit is op de eerste plaats niet, omdat de Kerk denkt dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor dit ambt of omdat ze op één of andere manier deze roeping niet waardig zouden zijn. Het is een constitutief element van het sacrament van de priesterwijding dat door geen enkele paus of bisschop en door geen enkele concilie kan worden gewijzigd. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van water voor het doopsel en van brood en wijn voor de heilige eucharistie. Omdat Christus de sacramenten zelf heeft ingesteld mag er geen enkel element van worden veranderd. Het heeft niets te maken met de vraag wie beter geschikt is voor de priesterwijding of wie haar meer waard is; net zomin als het verbod voor niet-katholieken om de communie te ontvangen ook niets te maken heeft met het morele of spirituele oordeel over die personen. Het heeft wel alles te maken met de heilige Traditie, die volgens het katholicisme net zo door God geïnspireerd is als de heilige Schrift.

Er zijn eigenlijk drie redenen waarom de rooms-Katholieke Kerk geen vrouwen tot priester of bisschop kunnen wijden:

De Kerk kan de geldige materie van elk van de zeven sacramenten niet veranderen.
De heilige Traditie van tweeduizend jaar oud, heeft nooit een voorbeeld gekend van een tot priester gewijde vrouw.
Jezus heeft geen vrouwen gewijd of apostel genoemd; zelfs niet zijn moeder!
Het sacrament van de priesterwijding

Geen paus, bisschop of concilie kan ooit de constitutieve elementen van één van de zeven sacramenten veranderen. Het sacrament van de priesterwijding is pas geldig als een gedoopte man de wijding ontvangt van een geldig gewijde bisschop. Mannelijkheid is voor het sacrament van de priesterwijding net zo essentieel als tarwebrood en druivenwijn voor het sacrament van de eucharistie. Net zoals de paus de vereisten van geldige materie voor de eucharistie niet kan veranderen, kan hij dat ook niet doen met de vereisten van de geldige materie voor de priesterwijding.

Heilige Traditie

De katholieke Kerk gelooft dat het geopenbaarde Woord van God zowel geschreven (heilige Schrift) als ongeschreven (heilige Traditie) is. Waar de Bijbel zwijgt of onduidelijk is, vult de heilige Traditie de lacunes in. De heilige Traditie laat zien dat vrouwen nooit zijn gewijd en de ecycliek van paus Johannes Paulus II, Ordinatio sacerdotalis (1994), stelt duidelijk dat vrouwen geen priesterwijding mogen ontvangen. De kerk ziet dit niet als een kwestie van onrecht, aangezien ook niet alle mannen gewijd mogen worden. Het is niet voldoende als je alleen maar een persoonlijke roeping hebt. De plaatselijke bisschop moet je roepen. Niemand kan een priesterwijding eisen of verwachten, omdat het een gave is en geen recht. Je kunt het als volgt bekijken: net zoals het geen onrecht is dat mannen geen kinderen kunnen baren, zo is het ook geen onrecht dat vrouwen geen priester kunnen worden.

Jezus en zijn apostelen

De Kerk wijst op het feit dat Jezus zowel God als mens was. Van alle eeuwigheid was Hij goddelijk met een goddelijke natuur, intelligentie en wil. Maar Hij is ook geboren uit een menselijke moeder en nam naast de goddelijke ook een menselijke natuur aan. In zijn goddelijkheid was Jezus God en zuivere geest, maar in Zijn menselijkheid was Hij een mens. Zijn geslacht was meer dan zomaar toeval, want de Kerk is Zijn bruid. En omdat de priester optreedt in persona Christi (in de persoon van Christus) als een alter Christus (een andere Christus), vertegenwoordigt de priester Christus tegenover de hele Kerk als hij een van de sacramenten bedient. De mannelijkheid van Christus was een deel van wie Hij was, en daarom heeft Jezus alleen mannen geroepen om Zijn apostelen te worden, ook al zou Zijn moeder een veel betere keuze zijn geweest. Maar als een vrouw tot priester zou worden gewijd, zou ze niet met de kerk getrouwd kunnen zijn, omdat de kerk wordt gezien als moeder. Een moeder heeft nu eenmaal een vader nodig om een hechte verbintenis te vormen.

Het Katholicisme beschouwd Jezus als de bruidegom en de kerk als Zijn bruid. De priester is een andere Christus, die optreedt in de persoon van Christus. De mannelijke priester vertegenwoordigd de mannelijke Christus, en de priester staat in een huwelijksrelatie met de heilige moeder kerk. Vrouwen passen niet in die typologie.