Palm-zondag(1)

 
Epistel
Filippenzen 2,5-11.
Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jezus was.
Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde te achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen.
En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.
Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven, en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen, opdat in de Naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde,en iedere tong zou belijden tot glorie van God, de Vader, dat Jezus Christus de Heer is.
 
Evangelie
Matth. 27: 62-66
De volgende dag, dat is na de Vrijdag, kwamen de hogepriesters en farizeeën bij Pilatus bijeen en zeiden: 'Heer, we herinneren ons, dat deze bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik verrijzen.
Gelast dus, het graf tot de derde dag te bewaken, opdat zijn leerlingen niet komen en Hem ontvoeren, en aan het volk gaan zeggen: Hij is opgestaan van de doden; dit laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste.'
Pilatus zei tot hen: 'Gij hebt een wacht; gaat en bewaakt het graf, zoals het u goeddunkt.'
Ze gingen dus heen, verzegelden de steen, en lieten het graf door een wacht bewaken.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen