Overweging Hoogfeest van Allerheiligen 2014

 
Broeders en zusters in Christus,
Vandaag vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen.
"De dood en ondergang van de wereld mag niet plaats vinden voordat de engelen alle dienstknechten van de Heer met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben”.
Woorden uit het boek Openbaring van de H.Apostel Johannes.
Een niet te tellen menigte afkomstig uit alle rassen en stammen, volken en talen, waardig bevonden om voor het Lam te staan en onophoudelijk te zingen: " Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning”.
Johannes spreekt hier over hen, die allemaal eens waren zoals wij.
Eeuwen heeft onze Moeder de Heilige Kerk mensen heilig of zalig verklaard.
Mensen die allen totaal verschillend waren en toch de weg naar de hemel hebben gevonden en deze weg zijn gegaan, wetende dat deze weg geen gemakkelijke weg is, waarbij velen hun leven hebben gegeven als martelaar.
Zij, deze heiligen en zaligen, willen ons zeggen: benut de gaven die je van God ontvangen hebt, volg Zijn weg, laat je door Hem sterken en verlichten en vertrouw op Zijn bijstand.
Het woord "Zalig” is een grote wens voor de toekomst, daarom ook de "acht zaligheden” niet bedoeld voor hen die reeds rondom Gods troon staan, maar voor ons hier op aarde, die uitzien naar die plaats. In het evangelie horen wij in deze "acht zaligheden” de diverse mogelijkheden die Christus ons toont om Hem te volgen en zo het Rijk der hemelen binnen te gaan.
"Zalig de armen van geest”, dit zijn de eenvoudige mensen, mensen zoals u en ik, gelovige mensen die hun leven bouwden op hun geloof en leven naar Gods Woord.
 


"Zalig de treurenden”, zij die op eeuwige troost mogen rekenen.
Het zijn de velen die lijden: door ziekte, zelf ziek zijn of te lijden hebben onder de ziekte van een dierbare.
Mensen die tijdens hun leven lijden door teleurstellingen, door verachting en vervolging omwille van hun geloof.
Maar door alles wat zij meemaakten zich niet lieten verbitteren of neerslachtig werden.
"Zalig de zachtmoedigen”, allen die altijd voor anderen klaar stonden, geen oordeel velden, altijd het goede in mensen zochten en prijzenswaardig waren om hun geduld vriendelijkheid en trouw.
Maar hierdoor ook vaak een prooi waren voor anderen die het niet zo goed met hun medemens voorhadden.
Tevens kunnen de "barmhartigen” hierbij noemen, zij die de gerechtigheid nastreven, vrede en verzoening proberen te bevorderen.
"Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid”, is daarop volgend.
Zij streven naar en werken aan het verkrijgen van de gerechtigheid.
Steeds weer opnieuw, zonder ophouden en vol vertrouwen op God die ons uiteindelijk zal verzadigen.
Vervolgens komen dan de "zuiveren van hart”, de oprechten, die open zijn, niet achterbaks of stiekem en altijd bereid het goede te doen.
"Zalig die vrede brengen”, er wordt ons gevraagd vredesstichters te zijn, Gods Zoon navolgend, want God is een God van vrede.
Tenslotte zegt Christus: "Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid” en "Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil”, deze laatste twee zaligheden tekenen toch wel heel duidelijk onze huidige tijd.
Hoeveel diepgelovige mensen, die trouw blijven aan de waarheid en Christus proberen te volgen in woord en daad, worden er niet buiten, meer nog, binnen de kerk: verguist, veracht en beschuldigd van allerlei kwaad.
Worden als lastig, als een luis in de pels gezien.
Het zijn medegelovigen die trouw blijven aan de traditie, maar worden door geestelijkheid en medechristenen, geestesziek en godsdienstwaanzinnig verklaard en niet voor vol aangezien.
Ja, ze worden uit kerken verdreven, zoals Christus werd verdreven uit zijn eigen vaderstad.
Het feest van Allerheiligen is daarom een feest waarbij wij allen gedenken die een voorbeeld voor ons waren, die Gods liefde hebben verspreid en vreugde brachten.
Mensen die God eerden en liefhadden, die bewust hun plicht deden, omdat zij hongerden en dorstten naar gerechtigheid.
Het feest van Allerheiligen is een troost voor ons die nog onderweg zijn, het zegt ons dat wij vol moeten houden.
Blijven strijden voor de waarheid, als soldaat van Christus, zoals wij bij het H.Vormsel de genade hebben ontvangen om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te blijven.
Als een dappere soldaat voor Christus, Zijn overgeleverde leer te blijven verkondigen en te verdedigen.
Want er zijn vele mogelijkheden om heilig te worden, ons karakter, onze concrete levensomstandigheden en vaardigheden, zij geven de weg aan die God voor ons heeft bestemd.
Als we deze weg gaan zal Christus ons de kracht geven om Hem trouw te blijven, wat anderen er ook zeggen en er van vinden.
Laten wij niet bang zijn, het gaat hier om onze eigenlijke roeping, het thuis komen bij God en in de vreugde van de heiligen delen!
Amen.

Hans Smits