Om de genade van een oprecht berouw te verkrijgen

Gebed
Almachtige en zachtmoedige God, die voor het dorstig volk een bron van levend water uit de rots deed stromen; laat ook tranen van berouw ontspringen uit ons verhard gemoed, opdat wij onze zonden kunnen bewenen en door uw ontferming vergiffenis er van bekomen.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Wij bidden U, Heer God, zie genadig neer op dit offer, dat wij voor onze zonden aan uw majesteit opdragen; en laat stromen van tranen ontspringen aan onze ogen, opdat wij de vlammengoed, die wij verdiend hebben, kunnen doven.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Heer God, stort de genade van de Heilige Geest goedgunstig in onze harten, opdat zij ons door de smekende kracht van onze tranen de vlekken van onze zonden laat wegnemen en ons van uw vrijgevigheid de uitwerking van de verlangde kwijtschelding laat bekomen.
Door onze Heer......in de eenheid van dezelfde Heilige Geest.
 


  Afbeelding invoegen