Om de deugd van kuisheid

Gebed
Heer, louter onze lichamelijke neigingen en ons hart met het vuur van de Heilige Geest, opdat wij U met een kuis lichaam dienen en met een zuiver hart behagen.
Door onze Heer......in de eenheid van dezelfde Heilige Geest.
 
Offergebed
Heer, verbreek de banden van onze zonden en schenk ons terug wat Gij ons vroeger reeds hebt gegeven, opdat wij U in volstrekte vrijheid en met zuiver gemoed dit lofoffer kunnen opdragen; en red ons, die Gij door uw genade hebt willen verlossen, door uw barmhartigheid.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Heer, onze helper en beschermer, schenk ons uw hulp; en mogen ons hart en ons lichaam weer opbloeien door de kracht en de eerbaarheid en de vernieuwing van de kuisheid, opdat wij door dit offer dat wij aan uw vaderlijke liefde hebben opgedragen, van alle bekoringen gezuiverd worden.
Door onze Heer.
 
 


 

Afbeelding invoegen