Maria PRESENTATIE*

 

Maria PRESENTATIE: vandaag is de inleiding van het welbehagen Gods ‘eidokia’ uit het Gloria van de engelen en de voorlopige aankondiging van de Verlossing der mensheid; in Gods Tempel wordt de Maagd waarachtig opgeofferd en CHRISTUS aan allen aangekondigd.
Laten wij ook me luider stem tot haar roepen: Ave, gij vervulling van Gods verlossingsdaad. (Kontakion van de Grieken)

1. Opdracht van MARIA: Het onderwerp van het feestgeheim is niet in de H. Schrift maar in de Apocriefen, vooral in het z.g. proto-evangelie van Jacobus overgeleverd.
Anna zou na de belofte van de geboorte van MARIA door een engel beloofd hebben het kind aan God als wijgeschenk op te offeren.
Daarom werd het spoedig na de geboorte naar een heilig huis gebracht, waartoe slechts onbevlekte dochters van Israël toegang hadden.
Op driejarige leeftijd werd MARIA aan de tempel overgegeven.
Hier werd zij als een duif opgevoed en ontving haar voedsel uit de hand van een engel.
Aldus de legende. – Het feest werd in het oosten sinds de 8ste eeuw gevierd en gold zelfs als openbare feestdag.
De naam vaan het feest luidt daar:
"Het Intreden van de Moeder Gods in de Tempel".
 

Afbeelding invoegen

In de Romeinse Kerk kwam het door een gezant van Cyprus, die aan het Pauselijk Hof te Avignon vertoefde(1371).
Paus Sixtus IV schreef het in 1472 voor de gehele Kerk voor.
2. Breviergebed: De heilige Johannes van Damascus spreekt over de kindsheid van MARIA: Joakim nam de uitverkoren en buitengewoon lofwaardige vrouw ANNA tot vrouw.
Maar evenals die vroegere Anna, door het gebed en de belofte van haar onvruchtbaarheid bevrijd, de profeet Samuel ter wereld bracht, zo ontving ook deze ANNA van God door haar gebed en de goddelijke belofte de heilige Moeder Van God, opdat zij ook in dit opzicht bij geen der grote vrouwen van het Oude Verbond achter stond.
Zo bracht dus de Genade (dat betekent namelijk Anna) de heerseres (zo wordt de naam van Maria vertaald) voort..
Ja, waarachtig, Maria is de heerseres van al het geschapene geworden, omdat zij de Moeder van de Schepper werd.
Maria ziet in de herderswoning van Joakim het licht der wereld en wordt naar de tempel gebracht.
En zij wordt in het Huis van God geplant en door de genadedauw van de H. Geest gevoed.
En groeit zij als de vruchtbare olijfboom in alle deugd op.
En zo moest zij, die reeds lang haar hart van alle aardse wensen bevrijd had, naar lichaam en ziel voorbereid worden, om de Zoon van God op maagdelijke wijze in haar schoot op te nemen".
De heilige Ambrosius geeft een heerlijke schildering van het verborgen leven van MARIA: "Hoeveel verschillende deugen stralen in de ene Maagd uit!
Ingetogen eerbaarheid, de standaard van het Geloof, dienende toewijding, maagd in huis, gezellin bij de arbeid, moeder in de Tempel.
O, hoeveel maagden zal zij tegemoet snellen?
Hoe velen zal zij omhelzen en tot de Heer brengen en zeggen: Deze heeft de trouw aan mijn Zoon bezworen, de bruidtrouw, met smetteloze reinheid bewaard.
Waarom dan zal ik uitvoerig spreken over haar soberheid in spijs en drank, over haar overvloedige bezigheden; hoe het ene meer de natuur te boven ging, het andere bijna aan de natuur te kort deed.
Van de ene kant geen ogenblik verloren, van de andere kant door vasten verdubbelde dagen.
En als soms het verlangen naar spijs de overhand behaalde, dan was het allereenvoudigste voedsel voldoende, dat de dood tegenhield, doch geen aangename gewaarwording verleende.
Slapen was voor haar niet zozeer een begeerte dan wel een noodzakelijkheid.
En zelfs wanneer haar lichaam rustte, waakte de ziel; zij overdacht voortdurend in de slaap hetgeen zij gelezen had, en zette voort, hetgeen de slaap onderbroken had of voltooide hetgeen tevoren was vastgesteld of kondigde aan, wat moest worden gedaan.