Jezus Christus, Profeet, Priester en Koning

Het verhaal van de opwekking uit de dood van de zoon van de weduwe van Naim door Jezus Christus kan verstaan worden als een vergelijking met het menselijk ras.
Zonder CHRISTUS is er geen echt leven.
Niemand kan zeggen: "Sta op!”.
Alleen Jezus kon dat, omdat Hij: de Weg, de Waarheid en het Leven is en dus goddelijke macht bezit.
Geen aardse macht, niet de VS, noch de EU of de VN kunnen de neergang en de val van het menselijk ras tegen houden of voorkomen zonder JEZUS CHRISTUS.
De wereld ligt onder het doodvonnis ten gevolge van de zonde van Adam.
Hoe ze ook plannen maken en samenzweren, de wereld zinkt steeds dieper weg in chaos.
Dit is misschien een voorspel van de komst van de man van de zonde, de Antichrist, die de wereld niets anders te bieden heeft dan een valse vrede en welvaart.
"Laat niemand u misleiden, hoe dan ook”, zegt de Apostel Paulus.
 

Afbeelding invoegen

"Want voordat de afval heeft plaatsgehad en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoemenis, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God en heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God….komt de Dag des Heren niet”…(2Thess.2,3-4)
De mensheid is geestelijk dood vanwege de Erfzonde, ondanks de valse profeten in het Vaticaan, die ons dwingen "respect” te hebben voor iedere wereldse macht en valse godsdiensten, die, zo zeggen zij, de vele wegen vertegenwoordigen die leiden naar ons gemeenschappelijk thuisland.
Maar de mensheid komt alleen tot leven door de prediking van het Evangelie en het Doopsel "in de Naam van de Vader en de Zoon de Heilige Geest”.
Wie het Doopsel weigert, blijft in geestelijke duisternis en is niet in staat zich zelf van zonde en dood te bevrijden.
Wij kunnen onszelf niet VERLOSSEN.
Jezus Christus is de enige en unieke Redder en Verlosser Van de mensheid.
De Naties, die weigeren het koninklijk gezag van Jezus Christus te erkennen gaan hun ondergang tegemoet, zoals dat overkwam het oude Babylon, het Egypte van de Farao’s en het heidense Rome.
Ondertussen lijdt de ware, de Moederkerk.
Zij gaat zwaar gebukt onder de Grote Vervolging.
Zij treurt over Haar zondige kinderen, waarvan de meesten zich niet van hun geestelijke leegheid bewust zijn.
Zij beseffen niet, hoe ernstig zij tekort schieten in Geloof in Jezus Christus..
De oecumenische Conciliekerk is niet in staat toereikend aan de noden van Katholieken tegemoet te komen, omdat zij niet meer de beschikking heeft over geldige genademiddelen.
De sacramenten zijn lege rituelen.
Het altaar en het H. Misoffer zijn vervangen door de Tafel en de Novus Ordo Eucharistieviering, dat een protestantse maaltijd mis is..
Zij collaboreert met wereldse machten en danst naar de pijpen van de overheden, zonder van hen de aanvaarding van het Evangelie te eisen en de rechten van Christus Koning en zijn Kerk.
Met "respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van allen” heeft de conciliekerk zich met haar gezag overgegeven aan de apostaten en ongelovigen.
Wat zijn de bekwaamheden van een lichaam in staat van ontbinding?
Er zijn geen "bekwaamheden” buiten het koninklijk gezag van Jezus Christus.
"Zonder Mij kun je niets doen” (Joh.15,5).
Wereldse overheden zijn allemaal usurpeerders, overweldigers ,onderkruipers, als zij het gezag van Christus niet erkennen.
Het woord dat het meest past bij de wereldse overheden met betrekking tot de hedendaagse situatie is : incompetentie.
Dat laat zich duidelijke zien in het vluchtelingen vraagstuk.
Een wereld zonder GOD is een levende Hel.
Maar slechts één is er die ware vrede en orde kan brengen en dat is: Jezus Christus, de Koning aan wie de VADER beloofde: "Vraag Mij, dan geef ik U de volkeren tot erfdeel en de grenzen der aarde als Uw bezit.
Gij moogt ze vermorzelen met een ijzeren knots en stuk slaan als een aarden pot” (Psalm 2,8,9).
Wat gezegd wordt van de naties geldt ook voor ieder mens afzonderlijk.
Wij kunnen kiezen tussen de wandelende doden in een dode wereld, ofwel we kunnen, tot leven gebracht worden in Christus door Geloof en de Sacramenten, die ons met levende Christus verenigen, die ons zegt: "Ik ben de Eerste en de Laatste, Ik ben de Levende.
Ik was dood, doch, zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen.
Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk…
Ik bestraf en tuchtig al, die ik liefheb.
Doe dus uw best en bekeer U.
Zie, Ik sta aan de deur en klop, wanneer iemand luistert naar Mijn stem en de deur zal ontsluiten, dan zal Ik bij hem binnenkomen, de maaltijd bij hem houden en hij met Mij.
Wie overwint, zal ik naast mij op de troon doen zitten, zoals ik zelf heb overwonnen, en met Mijn Vader op de troon ben gezeten” (Apocalyps 1,17,18; 3,19,21)
Er is nog iets meer dan wat ook dat blijft hangen in het land van de doden.
Onze Lieve Vrouw zei de kinderen van Fatima, dat meer zielen naar de Hel gaan, vanwege de zonden van onzuiverheid dan voor iedere andere zonde dan ook.
Christus betaalde een grote prijs voor onze vrijheid.
- Zijn dood op het Kruis en het vergieten van zijn Kostbaar Bloed.
Zij die door Hem tot leven zijn gebracht, moeten volmaakte en gehoorzame leerlingen worden en alle zonden vermijden.
"Vlucht de ontucht”, zegt de Apostel Paulus, iedere zonden die de mens bedrijft, is buiten het lichaam, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam, of weet ge niet , dat uw lichaam een tempel is van de H. Geest, die in U woont, en die ge van God hebt ontvangen, ook dat ge u zelf niet toebehoort, daar ge duur zijt gekocht?
Verheerlijkt dus God in uw Lichaam” (1Cor.6,18-20).
De H. Augustinus zegt in zijn commentaar op dit Evangelie: "Iedereen, die ogen heeft kan doden zien opstaan, zoals de zoon van de weduwe in het evangelie van vandaag.
Maar niet iedereen kan mensen, die dood waren in het hart, zien opstaan, behalve zij die zelf in het hart opgestaan zijn.
Veel groter wonder is het iemand tot leven te wekken die voor altijd zal leven, dan iemand tot leven wekken die weer sterven moet”. (PL38, Sermo XCVIII)
 
Fr. Louis Campbell