In alle noodwendigheden

Gebed
God, onze toevlucht en onze kracht, die zelf de bron van alle vroomheid zijt, verhoor de vrome gebeden van uw Kerk, en geef dat wij werkelijk mogen ontvangen, wat wij met vertrouwen vragen.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Barmhartige God, geef dat deze heilzame offergave ons steeds meer zuivere van eigen schuld en tegen alle beproevingen bescherme.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Heer, wij hebben de gaven van dit heilig geheim genuttigd; ootmoedig smeken wij U dat wat wij op uw voorschrift te uwer gedachtenis hebben gedaan, ons een hulp moge zijn in onze zwakheid.
Gij, die leeft en heerst.
 
 


 

Afbeelding invoegen