Hoogfeest van Pasen

 
Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn.
Gij zijt toch immers ongedesemd.
Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus.
Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.
 
Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen.
En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan.
En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?
Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was.
Deze nu was buitengewoon groot.
Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig.
Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld.
Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd.
Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen