Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming

 
Epistel
Ecclesiasicus 24: 11-13 en 15-20
Overal heb ik een rustplaats gezocht, maar ik wil wonen in het erfdeel des Heren.
Daarbij sprak de Schepper van alles tot mij zijn bevel, en Hij, die mij schiep, kwam rusten in mijn tent, en zei: Vestig uw woning in Jacob, en laat in Israël uw erfdeel zijn; en schiet wortel onder mijn uitverkorenen. Zo kreeg ik op Sion vaste woonplaats, en vond ik rust in de heilige stad, en werd Jeruzalem de zetel van mijn heerschappij.
Zo heb ik wortel geschoten onder een roemrijk volk, dat zijn erfdeel bezit in het land van mijn God en midden onder de heiligen had ik mijn verblijf.
Ik ben groot geworden als een ceder op de Libanon, en als en cypres op de berg Sion; groot als een palm bij Cades, en als rozenstruiken bij Jericho, als een schone olijf in de vlakte, en groot als een plataan in de lanen langs het water.
Ik geurde als kaneel en welriekende balsem, een zoete reuk verspreidde ik als uitgelezen myrrhe.
 
Evangelie
Lucas: 38-42
In die tijd kwam Jezus in een zeker dorp.
En een vrouw, met de naam Martha, ontving Hem in haar huis.
Zij had een zuster, Maria geheten, en deze zette zich neer aan de voeten van de Heer.
En luisterde met aandacht naar zijn woord.
Martha daarentegen was druk in de weer met bedienen.
Maar opeens bleef zij staan, en zei: "Heer, kunt Gij het aanzien, dat mijn zuster mij alleen laat zorgen voor de bediening?
Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen.
Doch de Heer antwoordde haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en bekommerd over velerlei dingen; toch is er slechts één ding noodzakelijk.
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet ontnomen worden.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding invoegen