Hij heeft alles wel gedaan…(Mark 7,37)

"Hij heeft alles wel gedaan”(Markus 7,37).
Wat heeft Hij welgedaan?
De doven deed Hij horen en de stomme spreken.
Maar wat nog meer heeft Hij voor ons gedaan?
Eerst moeten wij herinneren, wie Jezus Christus is.
Hij is de man van Nazareth, geboren uit de Maagd Maria.
Hij was de wettige Zoon van Joseph, had verwanten, vrienden en buren, was timmerman, maar leraar en wonderdoener van beroep.
Hij was volmaakt in Zijn menselijke natuur.
Hij had geen last van de gevolgen van de Erfzonde.
Maar Jezus Christus is ook GOD.
Hij is de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, één met de Vader en de Heilige Geest.
Met de Vader en de Heilige Geest is Hij is het Goddelijk Woord, waaruit alles is voortgekomen.
 

Afbeelding invoegen

Hij is de Schepper van de engelen koren, van het heelal en de sterren, kometen en planeten, de aarde en al wat leeft.
Maar dat is niet alles, wat Hij is.
Hij is meer dan dat.
Hij is ook onze VERLOSSER.
Toen Adam en Eva zondigden en daardoor de Heiligmakende Genade verloren voor hen zelf en allen, die na hen kwamen, beloofde GOD een VERLOSSER te zenden, om ons te redden van slavernij en eeuwige verdoemenis.
Deze belofte staat verwoord in: Genesis 3,15, waar God sprak tot de slang: "Vijandschap zal ik stellen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost, en zij zal u de kop verpletteren.”
Hij nam de zondelast van de mensheid op zich zelf, zoals de Engel Gabriël verkondigde aan de herders van Bethlehem: "Vrees niet, want zie, ik verkondig U een blijde boodschap, die voor het hele volk is bestemd: Heden is U in de stad van David een VERLOSSER geboren: CHRISTUS de Heer!” (Lukas 2,10,11)
De komst van de MESSIAS en vele van de bijzonderheden van Zijn leven waren door de profeten voorspeld, zoals Hij zelf aan twee van Zijn leerlingen na de Verrijzenis leerde: "En te beginnen met Mozes en al de profeten verklaarde Hij hun, wat in heel de Schrift over Hem was voorspeld (Lukas 24,27).
De Apostel en evangelist verklaarde op het eind van het vierde Evangelie: Dit is de leerling, die getuigenis aflegt van deze dingen, en die deze dingen heeft beschreven en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog vele andere dingen die JEZUS heeft gedaan; maar als alles zou worden opgeschreven, dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten (Joh.24,27).
Er is niemand zoals JEZUS CHRISTUS.
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Er is geen andere Messias.
Niemand anders heeft zijn Bloed voor ons vergoten.
Niemand anders neemt de zonden van de wereld weg.
Niemand anders schenkt ons de Heiligmakende Genade en de Heilige Geest.
Niemand anders dan Hij is onze middelaar voor ons aan de Rechter Hand van de Vader.
Niemand anders dan Hij zal ons welkom heten in het Eeuwig Leven.
De anderen mogen de Talmud geloven en de Koran, de Boeddhisten hun Boeddha en de Hindus hun Khrisna.
Maar JEZUS CHRISTUS is de enige Middelaar tussen Hemel en aarde, tussen de VADER en de mensheid.
Er is geen ander: "Amen, amen, Ik zeg u, zegt Jezus, al wie niet binnengaat door de deur van de schaapstal, maar binnengaat langs een andere weg, is een dief en rover.
Maar wie binnengaat door de deur is de Herder van de schapen.
De wachter doet hem open en de schapen luisteren naar zijn stem; Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en zij luisteren naar Zijn stem…Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen.
Alle anderen die zijn voorafgegaan waren dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd…
Ik ben de deur: zo iemand door Mij binnengaat, zal veilig zijn, en in- en uitgaan, en weide vinden.
De dief komt alleen om te stelen, te slachten en te verderven.
Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en in overvloed” (Joh.10,1-3;77-10)
Wie in Jezus Christus gelooft zal zeggen, zoals zij die in het Evangelie van vandaag, die getuige waren van Zijn wonderen: "Hij heeft alles wél gedaan: de doven doet Hij horen en de stommen spreken (Markus,7,37).
AMEN!
 
Fr. Louis Campbell (U.S.A)