Herder en Opziener van uw Zielen

…ad Pastorem et Episcopum Animarum vestrorum "
…Herder en Opziener van uw Zielen”.
 
De wereld is in een revolutie en de samenleving nadert in snelle vaart absolute chaos en wanorde.
Dit is zeker het werk van Satan, de eerste revolutionair, die de gevallen engelen leidde in de opstand tegen God.
En tegen de door God gevestigd Orde.
De duivel, Lucifer, was een super intelligente engel, ver superieur in intelligentie boven de menselijke wezens.
Hij overtrof de andere engelen in schittering, zo briljant dat hij meende gelijk te zijn aan God.
De Heilige Schrift spreekt van zijn hoogmoed, dat hem deed struikelen en werd met heel zijn aanhang uit de Hemel gesmeten en op de aarde neergesmakt.
Zij zullen God nooit zien.
"Hoe zijt gij uit de Hemel gevallen, gij morgen ster, zoon van de ochtend..
Hoe zijt gij op de aarde gesmeten, gij volkentemmer!
Gij, die in uw hart hebt gezegd: Ik klim naar de Hemel; Boven de sterren van God verhef ik mijn troon.
Ik zet mij neer op de godenberg in het hoge noorden.
Ik stijg op de toppen der wolken omhoog den Allerhoogste gelijk.
Ha, in de onderwereld zinkt ge neer, diep in de afgrond.” ( Isaïas 14,12-15)
 
Daar de duivel de Hemel verloor, doet hij zijn best om ons te verhinderen daarheen te gaan.
 

Afbeelding invoegen

Door haat en nijd bracht hij de mensen tot ongehoorzaamheid en rebellie en Revolutie tegen de orde van God voor de mensheid door handig Adam en Eva te bedriegen.
De bedoeling van de duivel is de wereld in chaos te brengen, waar het is begonnen.
Maar zijn volgelingen denken, dat zij de Nieuwe Wereld Orde kunnen vestigen.
Het Maçonnieke motto van de 33ste graad is "Ordo ab Chao” d.i. "Chaos uit Orde”.
Hun doel is de menselijke samenleving in chaos te storten, zodat zij hun soort van orde denken te vestigen in de wereld.
Maar zij worden bedrogen door de duivel.
De ‘Nieuwe Wereld Orde’ is bedrog, omdat God alleen orde kan scheppen in de wereld.
Zonder God zijn wij overgeleverd aan chaos en absolutie wanorde.
Het laatste doel van de duivel is de hele mensheid in opstand te brengen tegen God.
Wanneer de goddelijke Orde wordt verworpen dan treedt chaos op, wanorde…de chaos van de Hel.
Gods volmaakte orde werd door de Novus Ordo "kerk” bij het 2de Vaticaans concilie verwoest.
Overal ontstond er chaos.
Het 2de Vaticaans concilie was de Franse Revolutie in de Kerk.
Kardinaal Ratzinger (later Benedictus XVI) bevestigde, dat Vaticanum II "een poging was van de Kerk om met de wereld tot een verzoening te komen zoals het sinds 1789 (het jaar van de Franse Revolutie) geweest is.
Yves Congar, een invloedrijke priester "expert” tijdens Vaticanum II ging er prat op dat de Kerk haar "October Revolutie” had. (de 17 october Revolutie van het Russisch Communisme)
Met Vaticanum II ontstond de Novus Ordo kerk met de "dialoog”…een uitvinding van de vroegere Marxistische revolutionairen.
We moeten nu respect hebben voor het geloof van andere godsdiensten, doet er niet toe hoever zij van de waarheid staan.
Katholieken gaan in dialoog met Joden en Moslims, en met gemeenschappen van de zogenaamde Reformatie.
Het doel is niet om tot de waarheid te komen, maar om tot een "consensus” te geraken.
Alles wat daartoe in de weg van de relaties staat wordt opzij gezet.
Vaste overtuigingen worden opzij geschoven; wat betekent dat een Katholiek zijn Geloof zal verliezen.
Een goed voorbeeld hiervan is Franciscus Bergoglio, voor wie vriendschappelijke relaties met Joden en Moslims belangrijker zijn dan de Leer van Christus en Zijn Kerk.
Ja, meer dan dat, is hij ongeduldig met katholieken, die aan zo’n dialoog niet willen mee doen, waarbij zij dan hun Katholiek Geloof zullen verliezen, net zo als hij dat heeft, als hij het ooit gehad heeft.
Onze Heer Jezus Christus zei tot zijn Apostelen: "Ga de wereld in en predik het Evangelie aan alle schepselen (Marcus 16,15).
Maar de Novus Ordo "kerk” nu verkondigt niet meer het Evangelie.
Het voert "dialoog”.
Voor Franciscus hoeft niemand Katholiek te worden of om te worden gedoopt.
Ze kunnen allemaal gered worden, wat ze ook geloven.
Op Witte Donderdag waste hij de voeten van Moslims, Hindoes, en Koptische Christenen, en ook Novus Ordo katholieken.
Hij had beter water kunnen gieten op de hoofden en hen dopen.
Maar voor Franciscus zijn wij allemaal broeders, die de zelfde god aanbidden, of we hem Jezus Christus noemen, Allah, Buddha of wat ook.
Wie hoeft dan nog gedoopt te worden?
We kunnen de Revolutie niet achter ons laten.
Het is onophoudelijk bij ons en overal.
De wereldse mens zal worden verslonden.
Alleen de geestelijke mens zal rust vinden, omdat ondanks de duivels briljante intellect, de wereldse mens geen begrip heeft van werkelijk geestelijke zaken.
Daar is hij blind voor, zoals de "zinnelijke mens” waarvan de Apostel Paulus spreekt: "Maar de zinnelijke mens begrijpt niets van wat is van de geest van God, want het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten…”(1Kor.2,14)
Hoe dichter wij bij God staan, des te veiliger wij zijn voor de duivel en zijn Revolutie, zodat hij ons niet kan bereiken of raken.
De woorden van het Epistel van de Mis van vandaag zou ons vertrouwen moeten geven en rust voor ons hart: "Christus heeft voor ons geleden, u een voorbeeld nalatend, opdat gij Zijn voetstappen zou volgen.
Hij, die geen zonde heeft bedreven en in wiens mond geen bedrog te vinden was.
Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold.
Als Hij leed, niet dreigde; maar zich overleverde aan (Pilatus) die hem onrechtvaardig oordeelde…die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het Kruishout, opdat wij aan de zonden gestorven voor de gerechtigheid zouden leven… door wiens striemen wij genezen zijt.
Want gij waart als dwalende schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen” (1Petrus 2,21-25)
 
Fr. Louis Campbell (U.S.A)