Heilige PETRUS van Alcantara*

 
Heilige PETRUS van Alcantara:
Sterfdag: 18 october 1562;
Heilig verklaard: 1669;
Graf: te Pedrosa in het klooster Viciosa (Portugal);
Leven: Petrus, naar zijn geboortestad van Alcantara genoemd, een groot hervormer van de orde der Minoriten, steekt boven de heiligen van de zestiende eeuw uit door de gave van "wonderbare boetvaardigheid en verheven beschouwing" (oratie).
Geboren in 1499 trad hij, zestien jaar oud, in de orde van de Minoriten.
Later hervormde hij de Orde.
Hij stond de heilige Teresia van Avila bij in de hervorming van de karmelieten Orde.
God openbaarde aan de heilige Teresia, dat niemand onverhoord zal blijven, die in naam van deze heilige van God iets afsmeekte; van nu af aan beval zij zich ijverig in zijn gebeden aan, vereerde hem reeds bij zijn leven als een heilige.
Met grote nederigheid ging hij alle gunstbewijzen van de kant van de groten van deze wereld uit de weg, die hem voor een orakel aanzagen en raadpleegden.
Ja, hij weerde zelfs het hem aangeboden ambt van biechtvader bij keizer Karel af.
De gloed van de Liefde tot God en de naasten, die in hem oplaaide, noodzaakte hem soms zijn cel te verlaten en daarbuiten afkoeling te zoeken.
De heilige Teresia zag bij zijn dood, ofschoon zij verre van hem verwijderd was, zijn ziel de Hemel binnentrekken.
Toen hij haar later weer verscheen, sprak hij: "O, gelukkige boetvaardigheid, die mij zulk een zaligheid heeft verworven!"
Toepassing: Boetvaardigheid d.i. onderdrukking van de lagere mens in ons en vereniging met God zijn twee levenstaken, die met de Liturgische dienst hand in hand moeten gaan.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen