Heilige NICOLAAS van Tolentinum*

 
Heilige NICOLAAS van Tolentinum;
sterfdag 1306;
Heilig verklaard 1446.
De heilige Nicolaas had de naam gekregen van Nicolaas van Bari.
Op wiens voorspraak zijn kinderloze ouders hem hadden verkregen.
Hij werd kanunnik.
Eens hoorde hij een augustijner eremiet preken: "Bemint de wereld niet, want de wereld met haar lust vergaat”. (1Joh.2,15).
Toen keerde hij in zich en werd augustijner monnik;
Een zachtmoedigheid als die van een engel sierde hem.
 
Overweging: Het woord van GOD heeft kracht.
De heilige Nicolaas is door een woord uit een preek tot volledige bekering gebracht en tot een heilige gevormd.
Dit voorbeeld leert ons, welke kracht een woord van GOD heeft.
CHRISTUS sprak: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat komt uit de mond van GOD.
Hij wil zeggen: Het brood voedt het aardse leven, het woord Gods is voedsel voor het Bovennatuurlijk leven.
Uit dit voorbeeld zien wij, hoe dit Godswoord de heilige van deze dag op bovennatuurlijke wijze gevoed heeft.
Wij herinneren ons de gelijkenis van de zaaier.
Het zaad valt ook op goede bodem en brengt rijke vrucht voort.
CHRISTUS Zelf verklaart de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods.
Dat is voor ons buitengewoon belangrijk.
Het Woord Gods is zaad, het bevat levenskracht.
Natuurlijk is het nog geen leven, maar het heeft de moederbodem nodig om plant te worden en leven voort te brengen.
Bij de heilige van vandaag was dat ene Godswoord zaad, dat op vruchtbare bodem viel en honderdvoudig vrucht voortbracht.
Het Woord Gods kan ons aan de Moeder Gods gelijk maken.
Dat zegt Jezus als antwoord op de lof, die de vrouw aan Maria gaf:


Zalig het lichaam dat gij hebt gedragen…,Jezus antwoord: "Ja, dat mag waar zijn, maar even zalig zijn zij die het woord Gods aan horen en het bewaren”.
Begrijpen wij het goed: Jezus trekt een parallel: Maria is zalig, omdat zij als Moeder de Zoons Gods in haar schoot droeg; de Christen is zalig, omdat hij CHRISTUS in de Menswording van het woord Gods in zich opneemt en draagt.
Dus in het Godswoord komt CHRISTUS tot ons, en wordt CHRISTUS door ons gedragen.
Bij de heilige van vandaag is dat werkelijkheid geworden.
Hij heeft het Woord Gods gehoord en bewaard en is een uitgelezen vat Gods, hij is een Christusdrager geworden.
En nog een laatste gedachte: Johannes noemt CHRISTUS het Woord, de Logos; de tweede goddelijke Persoon is de uitgesproken gedachte van de VADER.
Heeft niet het Woord Gods iets van de Logos, het goddelijk Woord?
Hoe vererenswaardig moet voor ons het Godswoord zijn; daarin komt CHRISTUS, de goddelijke Logos, tot ons en brengt levenskracht.