Heilige LUCIA*

Heilige LUCIA, Maagd en Martelares: De lichtende, het licht van Kerstmis tegemoet.
 
Heden kunnen we het feest van de heilige van de dag met de advents gedachte verbinden: LUCIA, in onze taal de "lichtende” behoort in de symboliek van de Advent: in de duisternis ( de dagen zijn nu op zijn kortst) "licht” zij als wijze maagd met de brandende lamp de komende Bruidegom tegemoet.
Het LUCIA is het beeld van de Kerk en de ziel, die zich als een bruid voor het huwelijk opsiert.
 
1. De heilige LUCIA: Sterfdag: 13 december 304.
Graf: te Venetië .
Afbeelding: voorgesteld met het zwaard en twee ogen op een schotel.
Leven: dat de beroemde Siciliaanse martelares geleefd heeft laat zich uit de verering bewijzen, die tot op de oudste tijden teruggaat.
De lijdensacten van de maagd verdienen weliswaar weinig geloof.
Volgens dezen ging zij met haar moeder, die aan bloedvloeiing leed, ter bedevaart naar Catania om het lichaam van de heilige Agatha te vereren.
Aan haar graf bed zij: toen verscheen haar in een visioen de heilige en troostte haar: "O maagd Lucia, waarom vraagt ge van mij, wat gij uw moeder zelf kunt geven, want ook uw geloof komt haar te hulp en daarom is zij gezond geworden; immers gij toch hebt God door uw maagdelijkheid een lieflijke woning bereid”.(brevier).
Zij verkreeg werkelijk de genezing van haar moeder.
 

Afbeelding invoegen

Aanstonds vroeg Lucia haar moeder, dat zij maagd mocht blijven en haar toekomstige bruidsgift aan de armen van Christus uitdelen.
Na haar terugkeer in haar vaderstad Syracuse verdeelde zij de hele opbrengst van de verkochte goederen aan de armen.
Toen een jonge man dat gewaar werd, wien Lucia’s ouders tegen de wil van het meisje haar hand beloofd hadden, klaagde hij haar onmiddellijk aan bij de stadhouder als christin.
"Uw woorden zullen wel spoedig verstommen”, zei de stadhouder, "als de storm van slagen op u komen!”
Het meisje antwoordde: "Aan hen die God dienen, zullen de rechte woorden nooit ontbreken, want de Heilige Geest spreekt uit ons”.
Toen vroeg Paschasius: "Is de Heilige Geest dan in u? "Ja”, antwoordde zij, allen, die vroom en kuis leven, zijn tempels van de Heilige Geest.
Toen riep hij uit: "Goed, ik zal bevel geven u in een huis van schande te brengen, opdat de heilige Geest van u wijke”!
Het meisje antwoordde: "Als ik tegen mijn wil onteerd wordt, dan zal mijn kuisheid mij een dubbele kroon van de overwinning brengen”.
In woede ontstoken beval de rechter haar daarheen te brengen.
Maar God maakte haar zo onwrikbaar vaststaand op de zelfde plaats, dat geen geweld haar van de plek vermocht te verwijderen.
Met zulke kracht hield de Heilige Geest haar vast, dat de maagd van Christus onbeweeglijk bleef”.
Nu overgoot men haar met brandende pek en hars.
"Ik heb mijn Heer Jezus Christus gevraagd, dat dit vuur geen macht over mij zou verkrijgen.
En ik heb van mijn Heer een rustpose in mijn martelaarschap verkregen”. ( 2de responsorie van de 2de nachtwake).
Toen zij dit zonder het geringste letsel doorstaan had, stiet men haar het zwaard door de keel.
Zo voltooide zij zegevierend het martelaarschap.
 
2.Viering van de Mis (Dilexisti): Bruiloftsklanken dringen tot ons oor door, als wij de Mis vieren.
De bruid LUCIA wordt heden uitgehuwelijkt aan de Koningszoon en wijn in haar.(Psalm 45): "Mijn hart is gestemd tot blijde jubelzang, als ik aan de zijde van Lucia de weg naar de kerk betreed, de bruidsweg, de komst van de Heer tegemoet.
In de stralende bruiloftszaal van de Kerk zie ik CHRISTUS tronen, de Schoonste onder de mensenkinderen; met dapperheid en recht is Hij omgord en scherpe pijlen treffen het hart van zijn vijanden.
Ik denk me LUCIA aan de in toorn ontstoken rechter, wiens bevel tot ontering van haar maagdelijkheid God ten schande maakte.
Aan de rechterzijde van de Koning verschijnt mij koninginkerk, in een gouden kleed, met bloedrode weerschijn, in maagdelijke pracht uitgedost.
Zij wenkt mij uitnodigend: "Hoor, dochter, zie en neig uw oor, gij zult in LUCIA u als reine bruid met de koning verloven!
Vergeet uw volk niet en het huis van uw vader.
Uw schat en uw parel is de Heer, uw GOD.
Hem moet gij aanbidden” (hier een voorbeeld hoe de gehele psalm van het introïtus de handeling van de Mis rijker maakt).
In het epistel verzekert de Kerk ons, dat zij ons door het Doopsel aan de enen Man CHRISTUS als kuise maagd verloofd heeft.
In het evangelie worden wij de diepste oorzaak van onze verloving met Christus gewaar: het is de alles overtreffende overgave en liefde tot CHRISTUS; dat is de kostbare parel, de grote schat, waarvoor wij alles in het leven moeten geven.
Bij de offergang word ik met LUCIA en de maagden in het bruiloftskleed tot het Altaar geleid (in de oude boeken staat niet afferentur maar offerentur, dus werkelijk geofferd worden) en met de offergave van CHRISTUS verenigd.
In de heilige Canon verbindt zich op geheimzinnige wijze de voorbij trekkende Koning met mij door de heilige Lucia.
Hij laat mij delen in haar verheerlijking en verenigt zich in het offermaal met mijn lichaam. – Het brevier is rijk aan eigen, historische gezangen, die aan de legendarische akten ontleend zijn.
De Vespers en Lauden hebben eigen antifonen, terwijl de psalmen uit het gemeenschappelijke genomen worden.