heilige KATARINA*

 

De heilige KATARINA: Maagd & Martelares: "Mogen wij de berg, die Christus is, bereiken".
Sterfdag: zowel de Grieken als de Latijnen vieren 25 november als sterfdag.
Graf: Katarinaklooster op de berg Sinaï in Arabië.
Afbeelding: met rad, zwaard, boek.
Leven: Katarina (de reine) wordt door de Grieken als een van de voornaamste martelaressen vereerd.
De gegevens omtrent haar lijden zijn zeer legendarisch: de geschiedkundige grond ontbreekt.
De oude oosterse bronnen kennen die niet.
In het Westen begint de verering van de heilige eerst in de 11de eeuw en de kruistochten maakten haar populair.
Zij behoort tot de 14 noodhelpers en geldt als de schutspatroon van de filosofische faculteiten.
Het brevier deelt mede: Katharina een voorname maagd uit Alexandrië, wijdde zich aan de studie van de wetenschappen, zodat zij 18 jaar oud, allen in geleerdheid overtrof.
Toen zij zien moest hoeveel christenen op bevel van de wrede keizer Maximus na smartelijke folteringen terechtgesteld werden, begaf zij zich zonder dralen naar de keizer, verweet hem zijn wreedheid en legde hem met overtuigende beweegredenen de noodzakelijkheid van het Christelijk Geloof voor de zaligheid uit.
Vol verbazing over haar wijsheid gaf de keizer bevel de maagd gevangen te nemen en ontbood de geleerdste mannen uit alle steden, met de belofte van hoge beloningen, als zij de maagd weerlegden en van het geloof in Christus tot de afgodendienst bekeerden.
 

Afbeelding invoegen

Deze poging bereikte echter het tegendeel; want verscheidene wijsgeren, die met de bedoeling waren gekomen om Katharina te weerleggen, werden door de grondigheid en kracht van haar redeneringen in zulk een liefde tot Jezus Christus ontvlamd, dat zij zich bereid verklaarden hun leven voor Hem te offeren.
Nu probeerde de keizer het zelf de maagd door vleierijen en beloften aan het wankelen te brengen; omdat hij echter niets uitrichtte, liet hij haar met roeden slaan en met loden kogels geselen en dan elf dagen zonder voedsel in de gevangenis smachten.
In die tijd kwam de gemalin van de keizer en de legeroverste Porphyrius om deze maagd in de kerker te bezoeken.
Beiden werden door haar onderrichting tot Christus bekeerd en bezegelden later met hun bloed hun liefde voor de Heiland.
Intussen werd Katharina uit de gevangenis geleid en op een rad met scherpe spitse messen gebonden om het gehele lichaam van de heilige te verscheuren; toen men dit marteltuig in beweging wilden zetten, brak het op het gebed van de maagd, zodat velen het christelijk Geloof aannamen. De keizer liet haar evenwel op 25 november onthoofden (307 of 312).
Haar lichaam werd door handen van Engelen naar de berg Sanaï gedragen (daarvan spreekt ook de oratie) waar zij in het klooster van de heilige Katharina begraven is. (omstreeks 800 aldaar ontdekt).