Heilige EUSEBIUS*

Bisschop & Martelaar.
 
Martelaren hadden een groots Adventsverlangen.
Sterfdag: 1augustus 371; omdat op deze dag het feest van Petrus Banden valt, stelde Clemens VIII (1592-1605) zijn feest op de verjaardag van zijn bisschopswijding (15 december) vast.
Sinds het Octaaf van Onbevlekte Ontvangenis werd het feest naar 16 December verplaatst.
Graf: in Vercelli (boven Italië).
Leven: eerst Lector in Rome, later bisschop van Vercelli, is één van de grote verdedigers van de Godheid van CHRISTUS in de strijd tegen het Arianisme, van wie zij ontzaglijk lijden en hevige vervolging moesten verduren.
Hij werd wegens zijn geloof naar Scythopolis (Palestina) verbannen.
Later mocht hij naar zijn zetel terugkeren; Hij stierf in vrede en wordt wegens zijn harde ballingschap, die hij moest verduren, als martelaar in ruimere zin vereerd.
Als eerst voerde hij in het Westen onder de priesters van een en dezelfde kerk het gemeenschappelijk leven tot bevordering van de Eredienst met overwinning van de wereld in.
Toepassing: Naar gemeenschapsgeest en gemeenschapsdienst streeft ook de liturgische vernieuwing van onze tijd.
Onze Kerk en onze tijd hebben actieve gemeenschappelijke deelname nodig in gebed en offer.
Denken en handelen wij niet nog al te zeer op ons zelf, te afgezonderd, te zelfzuchtig?
De viering van de Mis (Sacerdotes Dei): De Mis is de tweede uit het gemeenschappelijke van een bisschop-martelaar.
 

Afbeelding invoegen

Aanstonds na de plechtige belijdenis van Petrus bij Caesarea Filippi gaat de Heer ertoe over de zijnen op de kruisdood voor te bereiden.
Hij geeft de eerste voorspelling omtrent zijn lijden en houdt voor de apostelen de eerst preek over het kruis.
Hierin gaat Hij nog een stap verder; niet alleen dat hij zelf moet lijden, ook zijn leerlingen moeten met het kruis beladen hem navolgen.
Die kruispreek houdt de Kerk ons voor op het feest van deze bisschop-martelaar; want hij heeft ze in zijn leven verwezenlijkt; hij heeft zichzelf verloochend; hij heeft het kruis op zich genomen; hij heeft zijn leven op aarde gehaat; daarom viel ook hem de belofte ten deel: De Mensenzoon zal in de majesteit van de VADER met zijn engelen komen en het loon geven.
Op zijn sterfdag is de Heer ook tot hem gekomen; aan deze wederkomst zullen ook wij eens deelnemen.
In het epistel staat de heilige martelaar voor ons en spreekt: "Als gij deelgenoten van mijn lijden zijt, kunt gij in mijn ”vertroosting” delen”.
Zo leggen wij bij in de offergang de kruisen van ons leven op het Altaar en ontvangen in het offermaal het onderpand van de hemelse "met edelstenen bezette kroon" (communie).
Dat de heilige ook met de priesterlijke waardigheid is bekleed, daaraan herinnert ons de Mis driemaal (introïtus, Alleluja, offertorium) ; In de celebrerende priester zien wij de eerbiedwaardige bisschop-martelaar.