Heer geeft hun de eeuwige rust

"REQUIEM AETERNAM, DONA EIS , DOMINE…Heer geeft hun de eeuwige rust”.
 
"Heden vieren we de gedachtenis van alle overleden gelovigen”.(Martyrologium)
Gister vierden we DE TRIOMFERENDE KERK in de Hemel.
Vandaag komt de LIJDENDE KERK aan de beurt.
De Kerk wil door haar krachtige voorspraak bij de Heer en Bruidegom CHRISTUS de zielen onder-steunen met haar Genademiddelen, opdat ze zo spoedig mogelijk in het gezelschap van de Heiligen worden toegelaten.
De Liturgie van de Overledenen is prachtig en troostrijk.
Dat zien we in de Mis van Allerzielen.
De oudste Liturgie van de overledenen brengt een blijde boodschap omtrent de verrijzenis van de LICHAMEN.
In het Epistel legt de Apostel Paulus uit hoe de lichamen zullen verrijzen.
Het lichaam zal verrijzen, doch niet het aan bederf onderhevige vlees, maar het VERHEERLIJKTE LICHAAM zal zich met de ZIEL verenigen.
In het EVANGELIE staat CHRISTUS voor ons als dodenverwekker uit de tweevoudige dood; op aarde verwekt Hij mensen tot het leven van de GENADE.
Op de Jongste Dag tot het leven in de HEERLIJKHEID met ZIEL en LICHAAM.
 

Afbeelding invoegen

"In CHRISTUS is ons de STER van de Hoop op een zalige Verrijzenis verschenen…aan hen die in U geloven O Heer, wordt het leven niet weggenomen maar krijgt een nieuwe vorm. - ‘VITA MUTATUR, sed NON TOLLITUR”. –
En als de woonplaats van dit aardse verblijf in stof is opgegaan, staat hun een eeuwige woning in de Hemel te wachten”.
Dat het VAGEVUUR bestaat weten we van de H. Schrift en de Traditie. (Maccabeeën 1+2 )
Wat is het VAGEVUUR eigenlijk?
Het vagevuur is brandend verlangen…God is dat brandend verlangen.
De gelovigen in het Vagevuur zijn de Kerk van het vurigste Gods-verlangen…dat onuitblusbaar is en komt pas tot volledige vervulling bij God.
Alles wat in de weg staat, moet eerst worden gereinigd en gelouterd.
Dat het Vagevuur geen eindstation is, maar een tussenstop.
Is een troostrijke gedachte.
God is de eindbestemming.
De Liturgie steunt helemaal op de geloofsleer van de Gemeenschap der Heiligen.
De zielen in het vagevuur worden door onze gebeden, offers, en goede werken geholpen.
Het H. Misoffer is hier zeer waardevol, omdat het een ZOENOFFER is en daarom al van de eerste tijden van de Kerk voor haar overleden kinderen werd opgedragen.
Zonder het H. Misoffer heeft het dan ook geen enkele waarde blijkens het volgende verhaal ter bevestiging: "Pastoor Kats van de Petrus & Pauluskerk te Amsterdam in de volksmond ook wel de Papegaai genoemd, verscheen na zijn dood aan een begenadigde ziel van zijn parochie en hij zei: "Ik ben een ziel in het Vagevuur, Bid voor mij!
De hoogst begenadigde persoon hernam: "Maar Pastoor, er wordt toch voor u gebeden.
Er worden zelfs H. Missen voor u opgedragen.
De verschijning antwoordde: "Dezen hebben hier geen waarde”.
Bedoeld was de Nieuwe Misorde/Eucharistie-viering.
Waarom hebben die dan geen waarde voor de Zielen in het Vagevuur?
Omdat de Eucaristieviering geen ZOENOFFER is, doch slechts een maaltijd mis.
Ze biedt de zielen geen vergiffenis voor zonden en genoegdoening van tijdelijke straffen.
Inderdaad de moderne kerk staat met lege handen.
In de ware Kerk van Christus mag een geldig gewijde Priester opdragen voor de zielen in het Vagevuur: "Moge, zo smeken wij O Heer, aan de zielen van uw dienaren en dienaressen, broeders en zusters, ons smeekgebed ten goede komen: opdat ze van alle zonden en smetten gezuiverd en aan de eeuwige Heerlijkheid in de Hemel mogen worden toegelaten”.
Door CHRISTUS onze Heer.
Amen!
 
 
H. Havee