God als eerste

"In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd, om daar door de duivel bekoord te worden. ” ( Matt.4,1)
God levert Jezus over aan de macht van Zijn vijanden, aan de macht van de duivel, de zonde.
Het evangelie van deze eerste zondag van de Vasten laat ons zien hoe Hij met deze verleidingen van de duivel omging.
Duivel, diabolos, is afgeleid van een Griekse werkwoord dat "door elkaar gooien betekent.
De duivel is in de woestijn geen boos wezen, die als het ware de vreselijke uitstraling van de hel bij zich draagt, maar een wezen die bij mensen, en ook bij Christus, lijntjes wil verbreken met het goede, met God.
De macht die satan denkt te hebben, is aan de buitenkant, want Christus laat het kwaad natuurlijk niet toe in Zijn hart.
Hij laat zich niet overweldigen door de duivel, door de beproevingen die Hem door de satan worden toegeschoven.
Christus blijft trouw aan Zijn zending die Hij van zijn Vader heeft ontvangen.
Hij verandert het kwade in het goede, haat in liefde, zwakte in kracht.
Jezus verblijft al vastende veertig dagen en veertig nachten in de woestijn, tenslotte kreeg Hij honger.
Dat is het moment dat de duivel toeslaat en probeert hij Jezus te verleiden.
De duivel, in het evangelie genoemd als "de bekoorder” , probeert Jezus los te maken van de Vader.
Hij valt de Goddelijkheid van Jezus aan!
"Als Gij de Zoon van God zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden………. Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden……. "
De duivel probeert een wig te drijven tussen Jezus en Zijn Vader, hij probeert Hem los te maken.
Bij alle antwoorden die Jezus geeft, is God de Vader die de eerste plaats krijgt.
" Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen. De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”
De woorden die Christus spreekt zijn de woorden van God, het zijn krachtwoorden waarmee de allergrootste duistere krachten kunnen worden weerstaan.
Het zijn de woorden komend uit de mond van Gods mensgeworden Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest.Jezus wil geen macht, maar dienstbaar zijn.
We zien een unieke gehoorzaamheid, een gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Het is de gehoorzaamheid die er was voor dat het kwade in de wereld kwam en er een breuk met God ontstond.
Deze duivelse krachten, hebben grote gevolgen gehad voor de mensheid.
Gevolgen die nog steeds voelbaar zijn in de wereld van vandaag.
Nog steeds is de duivel bezig om chaos te brengen, relaties door elkaar te gooien, eenheid te ondermijnen en van eendracht, tweedracht te maken.
Deze duivel is druk in de weer en maakt ontzettend veel overuren, nou, hij zit nooit stil.
De chaos is nog nooit zo groot geweest als nu!
Alles wat God verboden heeft, wordt door de inmenging van de duivelse krachten bij mensen als normaal gevonden, alles moet worden getolereerd.
Die duivel die zegt dat wij zelf mogen beslissen over ons leven en ons lichaam.
Maar ook in de kerk heerst die chaos!
Mensen die zogenaamd aanzien hebben binnen een geloofsgemeenschap, nemen plaats in de besturen, drijven de goedgelovigen uiteen en verschuilen zich achter maskers.
Priesters laten zich verleiden door de makkelijkste weg te kiezen en vele gezichten aan te nemen.
Mensen die anderen minachten, verwerpen, verachten en van het toneel laten verdwijnen, werpen zich op als zogenaamde "vertrouwenspersonen”.
De verdeeldheid onder de bisschoppen, priesters en gelovigen is nog nooit zo groot geweest als de laatste jaren.
Wat er bij de gelovigen overblijft is twijfel!Inderdaad, de duivel is daar waar Gods ordening gemaakt wordt tot chaos.
Zo’n duivel is altijd onder ons en typerend voor onze beproeving.
De beproeving begint altijd, zoals ik hierboven al beschreef, met twijfel zaaien.
In het paradijs werd twijfel gezaaid t.a.v de waarde van Gods geboden en de duivel in de woestijn trok de Godheid van Christus in twijfel.
"als Gij de Zoon van God zijt,……..”
Als laatste beproeving boort de duivel macht aan.
Hij liet Jezus alle koninkrijken der wereld zien en wilde dit Hem schenken, met die voorwaarde, dat Hij voor hem neervalt en hem aanbidt.
Ja, machtsmisbruik, het gaat hier om de macht over alles.
Machtsmisbruik is het ergste dat er is, macht is een blijvende bekoring.
Macht is voor iedere mens moeilijk te dragen en te verdragen!
We ondervinden het telkens weer.Christus wijst dan de satan terecht: "De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”
Daarom is Gods Zoon naar deze wereld gezonden om het kwade te overwinnen, de satan terecht wijzen en de mens weer te verzoenen met God.
Zijn gehoorzaamheid ging tot op het kruis, om daar als een misdadiger te sterven.
Maar dit kruis werd vanaf toen een teken van onze verlossing.
Laten wij God een ereplaats geven en Zijn Zoon, het mensgeworden Woord, Jezus Christus, danken en aanbidden." Wij aanbidden U, Christus, en loven U. Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt. "
Amen.
 
Hans Smits
 
 

  Afbeelding invoegen