Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria*

 
 
"Heden is een loot ontsprongen uit de wortel van Jesse;
Heden is Maria ontvangen zonder enige zonde smet;
Heden is door haar de kop van de oude slang verpletterd. "
Alleluja! (antifoon bij het Magnificat in de 2de vespers).
 
De inhoud van dit feest is de bevoorrechting van de Moeder Gods in het eerste ogenblik van haar Ontvangenis.
Tegelijk vieren we ook het verheven voorrecht boven alle mensen, dat Maria door de verdiensten van Jezus Christus bij haar Ontvangenis van alle vlek van de erfzonde bewaard bleef.
Het hoge feest van heden in de Kerk staat oorspronkelijk niet met de Advent in verband.
De Adventstijd is niet de oorzaak, waarom het nu gevierd wordt.
Het werd op de 8ste december vastgesteld, om de tijd van negen maanden vóór de geboorte van Maria (8 september) vol te maken.
Doch dit feest laat zich gemakkelijk in de Adventstijd invoegen.
In de tijd waarin wij de VERLOSSER verwachten, waarin wij onszelf als onverloste mensen voelen, waarin wij ook gaarne naar de Moeder van de Verlosser opblikken, is dit feest het morgenrood voor de opgaande Zon van Kerstmis.
Het is voor ons een waar Adventsfeest.
 
Geschiedenis van het feest: Wij komen het feest voor het eerst tegen in de 6de tot de 7de eeuw in de Griekse Kerk als feest van de ontvangenis van de heilige Anna op 9 december en het gold in de 10de en 11de eeuw reeds als feestdag.
Over Napels kwam het naar het Westen, waar het in Ierland en Normandië het eerste wortel schoot.
 

Afbeelding invoegen

Om de dogmatische motivering van de feestgedachte werd nu gedurende gehele middeleeuwen gestreden.
Algemene verbreiding vond het feest eerst door de hervorming van het brevier door de heilige paus PiusV.
Eerst Pius IX verhief het tot geboden feestdag voor de gehele Kerk.
In 1855 werd het officie door de later afgedwaalde jezuïet Passaglia vervaardigd, in 1863 na diens afval door een nieuw vervangen; het laatste is het onze (het ontwerp ervan gaat terug naar Gravanus (+1638).
 
Viering van de Mis: (Gaudens gaudebo…): Het hoogtepunt van het feest vormt het heilig Offer ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis.
Introïtus: als een zegelied en de nederlaag, die de zonde het mensdom heeft gebracht, als een lichtstraal uit het donker stroomt deze jubelzang van de lippen van de smetteloze bruid van God.
Alleen het horen en zingen van de verheffende melodie laat de vollen zaligheid navoelen, die in dit gezang ligt.
Voor priesters heeft het nog een heel bijzondere klank.
Het innerlijk gewaad van de Genade vindt een sprekend symbool in de gewaden, waarmee zij zich dagelijks bekleden.
Zo kan ook de dopeling na het doopsel zingen, zo kan ook elk kind van God als het aan het kleed van de Heiligmakende Genade denkt, aan de instorting van de Genade van het Doopsel, het Vormsel en de heilige Communie.
De 1ste lezing toont ons, hoe het verrukkelijk beeld van de Onbevlekte van eeuwigheid in het plan van God speelde en de allerheiligste Drie-eenheid verblijdde.
De lezing sluit als onderrichting (overeenkomstig de voormis) met de zaligspreking van degenen, "die dagelijks de wacht houden bij de poorten”. Haar weg heeft God door bevoorrechting "onbevlekt gemaakt”.
Wij echter moeten ons moeite geven voor de onbevlektheid van onze weg en "naar tucht luisteren”.
 
- Het leven van de ONBEVLEKTE, dat boven de tijd uitgaat: De Liturgie in Mis en Brevier breidt het leven van de boven allen gezegenden voor onze ogen uit, ja, zij verruimt het en in de toekomst.
Wij kunnen daarom vier tijdperken in haar leven onderscheiden:
 
a. Het leven vóór de wereld geschapen was: De lezing kondigt ons aan: "De Heer bezat mij in het begin van mijn wegen….van eeuwigheid ben ik geschapen…nog waren de diepten er niet…”
Maria in het plan van de Voorzienigheid van eeuwigheid als moeder van God, als Onbevlekte, als de wijsheid, d.w.z. als de volmaaktste afbeelding van Gods heiligheid.
Het beeld van Maria in de schoot van de allerheiligste Drievuldigheid.
 
b. Het leven vóór haar geboorte: Dan gaat Maria in voorafbeelding en voorspellingen door Gods Oude Verbond: daar staat een beeld voor ons, dat God zelf gemaakt heeft, de vrouw die de kop van de slang verplettert.
Zij trekken voor ons voorbij de grote vrouwen uit het Oude Verbond: Eva, Sara, Judith; de profeten kondigen haar aan in voorspellingen bijv. Isaïas 7,14: "Virgo concipiet…de Maagd zal ontvangen…”
Het leven van Maria in het Oude Verbond.
 
c. Haar leven op aarde: Dan brengt de Mis ons naar het eerste ogenblik van haar leven en wij horen haar de dank voor haar bevoorrechting uiten: "Jubelend verblijd ik mij in de Heer…”want Hij heeft mij bekleed met het gewaad van het heil en mij versierd met de sieraden van de heiligheid; als een bruid, die straalt in een heerlijke diadeem; dan zijn wij getuigen van twee grote ogenblikken van haar leven, voor welke zij zo feestelijk opgesierd wordt als een bruid en wij horen haar verhevenheid uit de mond van de Engel: "Vol van Genade, de Heer is met U!”
 
d. Het hemels leven: Nu is zij daarboven, gekroond als koningin en als heden de bruid binnentrekt in het hemels bruidsvertrek, zingt zij wederom het dankgebed: "Gaudens gaudebo…Ik verheug mij jubelend in de Heer”.
God heeft voor Zijn Zoon een tempel bereid, heerlijker dan de tempel van Salomon, het lichaam en de ziel van de Onbevlekte.
 
– Zo heeft de beschouwende ziel een onmetelijke ruimte te bewandelen, om de grootte en de werkzaamheid van Maria te begrijpen.
 
.