Feest van de H.LUCAS (Evangelist)

"Een verbond van Weeën en Zegeningen”.
 
Vandaag vieren we het feest van de Evangelist de Heilige LUCAS, aan wie wij dat prachtig Evangelie te danken hebben en ook de Handelingen der Apostelen.
De Heilige LUCAS was een medewerker van de Apostel Paulus in de verkondiging van het Evangelie in Griekenland en Rome.
Hij stierf de marteldood aan het einde van de eerste eeuw.
De H.LUCAS moet ook de Heilige Maagd Maria gekend hebben, die prominent schittert in de twee eerste hoofdstukken van zijn Evangelie.
Hij deed verslag van de woorden van de Aartsengel Gabriël, die onze woorden zijn geworden: ”Zie, de, dienstmaagd des Heren mij geschiede naar Uw woord” (Lucas 1,38).
Gods Wil doen is het geheim van de Heiligen.
Wanneer wij Gods wil doen, dan zijn wij volledig in vrede en zal ons werk vrucht dragen, die eeuwig duren.
Het betekent niet noodzakelijk, dat wij er materieel beter van worden.
Heiligen gewoonlijk niet.
Maar het doet ons geen goed ongelukkig te zijn met Gods plan voor ons leven.
Wij brengen mislukking en rampen over ons zelf, wanneer wij Gods wil negeren of ontkennen en een pad opgaan dat ons van God weg voert.
 

Afbeelding invoegen

Wie God gehoorzaamt gaat met God een verbond aan door het Doopsel en neemt deel aan een Verbond Ritueel, dat het Heilig MISOFFER is.
Dat is de reden waarom het bijwonen van de H. Mis iedere Zondag zo belangrijk is voor Katholieken.
Velen moeten thuis de Mis volgen, omdat de H. Mis niet gemakkelijk voor hen toegankelijk is.
Maar zij die wel kunnen komen moeten beseffen, wat de gevolgen zijn van niet aan God gehoorzamen.
Wat jammer te zien dat zij een deel vormen van de ongehoorzame generatie van vandaag.
Het oorspronkelijk Verbond dat God sloot met de Israëlieten in de Sinaï, staat in detail beschreven in de H. Schrift in de boeken van Leviticus en Deuteronomium.
Gods Geboden onderhouden zou zegen brengen: "Indien je leeft in overeenstemming met Mijn voorschriften en zorgvuldig bent om Mijn Geboden te onderhouden, dan zal ik regen geven op gepaste tijden, zodat het land rijke oogst zal brengen en de bomen vruchten.
Maar er zijn ook vloek verbonden, straffen, aan het niet gehoorzamen aan God, of als zij het Verbond verbraken: "Maar wanneer gij niet naar Mij luistert en al deze geboden niet onderhoudt, wanneer gij Mijn voorschriften veracht en Mijn verbond verbreekt, dan zal ik zo met u handelen: Ik zal u met ijselijke rampen bezoeken, met tering en koorts, die de ogen doven en de ziel doen smachten” (Leviticus 26,14016)
Het verbond van weeën van Leviticus zijn gegroepeerd in zeven kastijdingen.
Als het volk faalde in berouw na de eerst kastijding, dan zouden ze nog meer zeven ergere straffen ondergaan.
"Als je mij niet gehoorzaamt, dan zal ik je zevenmaal erger straffen voor je zonden” (Leviticus 26,18).
Israëls laatste daad van uitdaging tegen God was de verwerping van Jezus Christus als de beloofde MESSIAS.
Door deze verwerping werd het verbond met God verbroken en de zevenvoudige verbond vloek viel over hen heen.
Jezus zelf voorzegde dit, toen Hij zeven weeën slingerde tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: "al deze dingen zullen over deze generatie komen.” (Math.23,33-36)
De Kerk is nu het Nieuwe Israël, zodat er nu slechts één geldig Verbond bestaat waartoe allen moeten toebehoren, die gered willen worden.
Zoals de Apostel Paulus zegt in Romeinen: "CHRISTUS is de voltooiing van de Wet tot gerechtigheid van iedereen die gelooft” (Rom.10,4)
De Apocalyps van de Heilige Johannes, het laatste boek van de Bijbel, geeft een verslag van de strijd tussen hen die trouw waren aan het Oude Verbond en de Kerk van het Nieuwe Verbond.
Het Oude Verbond faalde, zoals de verbonds vloeken, beschreven in Leviticus, vielen op het ontrouwe Israël, te beginnen met de opening van de zeven zegels door het LAM, het klinken van de zeven trompetten door de engelen, het gebulder van de zeven donders en het uitgieten van schalen van wraak op de aarde door de engelen.
Jerusalem wordt uitermate verwoest.
De heilige Johannes laat een echo horen van de woorden van Jezus: "En in haar was het bloed van de profeten en de heiligen gevonden en van allen die op de aarde zijn geslacht.” (Apoc.18,24)
Het lot van ongehoorzaam Israël is in de geschiedenis beschreven.
Wat aan de afstammelingen van de Israëlieten gebeurde, zou ons met vrees voor God moeten vullen.
Maar de kerkelijke leiders hebben gefaald en hebben haar les van de geschiedenis niet geleerd.
Gods Verbond wordt weer niet gehoorzaamd.
De afvallige kerk heeft zichzelf geïdentificeerd met de revolutionairen, die getracht hebben het Koninkrijk van CHRISTUS omver te gooien.
Zij heeft Gods vreselijke oordeel en kastijdingen over zichzelf en de ongehoorzame wereld afgeroepen.
En de zevenvoudige straf voorzegt in de H. Schrift zal doorgaan en erger worden tot Jezus Christus weer wordt erkend en aanbeden als KONING.
In Zijn Bergrede herinnert Onze Heer aan de weeën en zegeningen van het Oude Verbond, die ons doen beseffen dat die nog steeds bestaan.
We kunnen weinig hoop hebben, dat de mensheid spoedig ieder moment haar les zal leren.
Zo goddeloos de wereld van vandaag!
Maar wij die wel gehoorzaam zijn trouw aan CHRISTUS, onze Koning en Heer en doen ons best Hem te volgen.
Wij zullen niets te vrezen hebben.
De Evangelist LUCAS geeft vier van ieder van de Weeën en Zegeningen in zijn Evangelie als volgt: "Zalig gij armen, want aan U behoort het Koninkrijk Gods…
Zalig gij, die thans honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig gij, die thans weent, want gij zult lachen..
Zalig zijt gij wanneer de mensen u haten, u om de Mensenzoon uitbannen en honen en smaad werpen op uw naam.
Verheugt u op die dag en jubelt; ziet uw loon is groot in de hemel.
Want zo hebben hun vaders de profeten behandeld.
Maar wee u, rijken, want gij hebt uw loon al ontvangen…
wee u die thans verzadigd zijt; want gij zult honger lijden.
Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen…
"Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zo hebben hun vaders met de valse profeten gedaan” (Lucas 6,24-26).
AMEN!
 
H. Havee