Feest van de heilige Familie

Epistel
Kol. 3, 12-17
Broeders, wilt u als heilige en veelgeliefde uitverkorenen Gods toerusten met een medelijdend hart, met goedheid en bescheidenheid, met zachtmoedigheid en geduld.
Verdraagt elkander, en vergeeft elkander, als gij soms over iemand te klagen hebt.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.
Maar draagt over dat alles heen de liefde; want deze is de band der volmaaktheid.
Laat de vrede van Christus heersen in uw harten; want daartoe zijt gij ook geroepen, als leden van één lichaam.
Weest daarenboven dankbaar.
Moge het woord van Christus onder u wonenen in volle rijkdom, zodat gij in alle wijsheid elkander onderricht en vermaant.
En zingt dankbaar God van harte lof in psalmen en gezangen en geestelijke liederen.
Alles wat gij doet met woord of werk, doet alles in de Naam van de Heer Jezus Christus, om aan God, de Vader, dank te brengen door Jezus Christus, onze Heer.
 
Evangelie
Lc. 2, 42-52
Toen Jezus twaalf jaar oud geworden was, gingen zij op reis naar Jeruzalem, zoals met het Hoogfeest gewoonte was.
Maar toen zij na afloop van die dagen terugkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem achter, zonder dat Zijn ouders het wisten.
In de veronderstelling, dat Hij Zich bij het gezelschap bevond, reisden zij één dag door; dan vroegen zij naar Hem bij familie en bekenden.
Maar toen zij Hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zochten Hem.
Eerst na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij midden tussen de leraren gezeten, naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over Zijn wijsheid en over Zijn antwoorden.
Toen zij dit zagen, stonden zij verwonderd.
En Zijn Moeder sprak tot Hem: Mijn Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Zie, Uw vader en ik zochten U met smart.
Hij echter gaf hun ten antwoord: Waarom zocht gij Mij?
Wist gij dan niet, dat Ik moet zijn bij de aangelegenheden van Mijn Vader?
Maar zij begrepen niet, wat Hij tot hen zei.
Dan reisde Hij met hen af en kwam te Nazareth.
En Hij was hun onderdanig.
Zijn Moeder nu bewaarde dit alles zorgvuldig in haar hart.
En Jezus nam toe in wijsheid en jaren en in welgevallen bij God en bij de mensen.
 
 


 

Afbeelding invoegen