Dominica Prima in Quadragesima

1ste zondag van de Veertigdaagse Vastentijd
 
Voorbeschouwing: Statiekerk in Rome is de St.JAN van LATERANEN…
Hoofdkerk en eerste kerk van de Christenheid.
Dat betekent dat deze 1ste zondag van de Veertigdaagse Vasten van zeer grote betekenis is.
 
De LITURGIE van deze zondag zegt het ons:
Ons leven is een strijd en die strijd gaan we winnen of verliezen.
Het is ofwel Hemel of Hel.
 
"BEWAAR het GELOOF en het GELOOF zal JOU BEWAREN’.
In het Boek Openbaring van Johannes lezen we dit: "Zij zullen overwinnen, die het LAM volgen, waar het ook gaat. En waarheen gaat het LAM?
Het LAM gaat naar GOLGOTHA.
 
Het eerste OFFER was dat van ABEL.
Hij offerde een LAM van zijn beste schapen,(Gen.4) voorafbeelding van CHRISTUS.

 

Afbeelding invoegen

In Het Heilig Misoffer horen we die woorden terug: Ecce Agnus Dei.. ziedaar het LAM GODS, dat de zonden van de wereld wegneemt.(Joh.1,29)
Wat is die zonde van de wereld?
Haar goddeloosheid.
Dat is vandaag meer dan ooit het geval.
We zien het overal om ons heen.
In alle instituties van de maatschappij wordt GOD miskend en uitgebannen of staat men van God afgewend, keert men God de rug toe.
Ook veel kerken doen daar aan mee.
Door het plaatsen van de tafel, keert men God de rug toe en richt zich naar de mens.
Maar in de H.MIS is dat anders..
Wij staan met de Priester aan het ALTAAR, naar God gekeerd.
Niet andersom, neen!
Want GOD is God en de mens is mens…
God is alles en de mens is niets.
Daarom is de H.Mis :
- een offer van AANBIDDING.. adoro te devote latens Deitas…Ik AANBID u verborgen Godheid..
- een offer van DANKZEGGING,: "…wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft…De kelk van het heil zal ik nemen en lovend Zijn Naam aanroepen. Kijk naar wat je hebt…en wees dankbaar..
- een offer van VERZOENING: Vergiffenis van zonden, vergeving en reiniging. Want "onze zielen worden gewassen in het Bloed van het LAM”.
- een Offer van SMEKING: …pro vivis et defunctis.. voor levenden…voor gezondheid bij ziekte…zegen over ons werk… en overledenen…ouders, broers en zusters, familieleden , vrienden ..e a. die ons zijn voorgegaan.
Oh! Wat mooi toch.. . Wat een rijkdom van Genade en Waarheid…
 
Vandaag treden wij volledig de Veertigdaagse Vasten binnen.
De drie zondagen vooraf, waren een voorspel, een aanloop een samenvatting van de Vastentijd: Adam, Noë, en Abraham waren voorbeelden van de verlossing en predikers van de vastentijd.
 
Het evangelie toont ons JEZUS als de Boetedoener en Strijder.
Wij volgen Hem en gaan met hem de woestijn in van Boete en Vasten, Onthouding en Soberheid. ..
Vasten en Bidden…die twee gaan samen.
Je kunt niet bidden, zonder vasten…en je vast om beter te kunnen bidden en je geest tot GOD verheffen.
Doe je dat niet dan wordt je leven leeg en steriel en doods, futloos.
 
CHRISTUS is ook de STRIJDER.
Wij zien de goddelijke held in een drievoudige confrontatie met de duivel.
Daar staan de twee tegenover elkaar: Christus, Koning van het Rijk Gods tegenover Satan, de "vorst van deze wereld”.
De vorst van deze wereld laat zijn gehele leger opmarcheren: de wereld met haar pracht en praal, het IK met haar onverzadigbare lusten en begeerten, hebzucht.
Satan is vandaag oppermachtig. in onze wereld.
Hij heeft het voor mekaar gekregen de Kerk binnen te dringen door een spleet.
Ook de samenleving, en al haar instituties zijn van christelijke symbolen, ontdaan.
Ook Pax Christi bestaat niet meer.
Van die twee woorden is Pax nog over.
Christus is weg.
In zijn plaats worden regelmatig witte duifjes vanaf het Vaticaan losgelaten.
Dat moet dan vrede voorstellen, terwijl overal oorlog en christen-vervolging en onderdrukking is.
Ja, het lijkt alsof CHRISTUS aan het verliezen is.
Maar dat is niet zo.
 
Wij moeten dat zien als een beproeving, een test zijn wij trouw aan CHRISTUS of niet.
In de drievoudige bekoring, of confrontatie met de aanvallend de vorst van deze wereld zien we Jezus als overwinnaar te voorschijn treden.
Het wapen waarmee Jezus strijdt is het WOORD Gods uit de H.Schrift.
 
Satan: "Indien gij de Zoon van God zijt, zeg dan, dat deze stenen BROOD worden…”
Christus: "Niet van Brood alleen leeft de mens, maar van ieder WOORD dat komt uit de mond van God…”(Deuteronomium 8,3)
Daarna voerde de duivel Hem mee naar de heilige stad en plaatste Hem op de tinne van de tempel en zei: "Indien Gij de Zoon van God zijt werp u dan naar beneden, want er staat geschreven: "Zijn engelen heeft Hij aangaande U opdracht gegeven, om u op handen te dragen, opdat gij uw voeten niet zou stoten aan een steen”.
Christus: "Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen…”(Deut.6,16)
Dan neemt de duivel Hem mee naar een hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid en hij zei: "Dit alles zal ik u geven, indien gij neervalt en mij aanbidt.
Toen was de maat vol.
Christus: "Ga weg, satan, want er staat geschreven: Gij zult de Heer Uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. (Deut.6,13)
 
Les: De H.Schrift is het Woord van God en dus het sterkste wapen in onze strijd tegen de machten van de Hel.
Bij de eerste aanval bestrijdt CHRISTUS de gedachte, dat het menselijke bestaan louter en alleen en uitsluitend een materiële kant heeft.
Het materialisme wordt hier vierkant het raam uit gesmeten.
Ja, de mens leeft niet van Brood alleen…
Dit is de meest verheffende gedachte van het Christendom.
In ons leven gaat het niet om de materiële honger te stillen.
We eten om te leven en niet andersom.
We zien wat dit voor gevolgen heeft in de huidige crisis in de wereld.
Bij de tweede aanval rekent Jezus af met de hoogmoed van de mens: "de HEER uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.
Gij zult geen vreemde goden voor mijn ogen hebben.
Dus geen godslasterlijk boek als de koran kussen, geen moskeeën en heidense tempels bezoeken.
Want daarmee erken je dat zij even goed zijn als de onze.
En dat zijn ze niet. "Buiten de ware Kerk van Christus is er geen Heil” …geen verlossing,… geen redding.
Ja, God dienen…wat betekent dat voor ons?
Welke plaats heeft God in ons leven: veel of weinig of helemaal niets.
Dat kunnen we berekenen aan het aantal uren dat we bij GOD willen zijn met hart en ziel.
Dat peilen wij aan de behoefte die wij hebben aan en honger naar Gods Woord, vooral het Evangelie.
Dat kunnen we iedere Zondag ervaren, wanneer wij mogen toeven aan het Hof van de Almachtige God en de goddelijke Liturgie van het Heilige Misoffer mogen vieren tot glorie van de Drie-eenheid.
Daar worden wij verrijkt en ons geloof gevoed en gesterkt om eeuwig te leven.
Amen!
 
H. Havee